خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27620   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

جواد مرادلو / محمد تقی احمدی
بررسي الگوي مناسب براي تحليل غيرخطي سد بتني قوسي در محدوده جابجائيهاي بزرگ و بيان اهميت اين تحليل.
Study of suitable model to nonlinear analysis of arch concrete dam considering large displacement and declaration of its importance
چکيده


در اين تحقيق ابتدا تحليلهاي غير خطي صورت گرفته درزمينه سدهاي بتني به اختصار ارائه گرديده است . در ادامه موارد مرتبط با تحليلهاي غيرخطي تغييرشكلها و جابجائيهاي بزرگ كه در تحليلهاي مشابه براي سازه هايي چون صفحات و پوسته ها ؛ دكلها ،تونلها و . . .مورد استفاده قرار گرفته اند بررسي شده و با در نظر گرفتن ويژگيهاي خاص بتن همچون ترك خوردگي و عدم قبول هاي بزرگ كششي و ويژگي هاي ساخت سدهاي بتني قوسي كه به صورت مرحله اي و بلوكي ساخته مي شوند در نهايت اصولي براي رسيدن به متدولوژي و مدلهاي مناسب براي تحليل غيرخطي سدهاي بتني قوسي در محدوده جابجائيهاي بزرگ ارائه گرديده است.دراين نوع تحليل مدلهاي رفتاري درزه ها ؛ ترك خوردگي بتن ؛ رفتار غير خطي بتن تحت تنش هاي شديد فشاري؛ مدلسازي فشار آب منفذي در درزه ها و ترك هاي باز ؛ اندركنش پي با سازه و اندركنش آب وسازه بايستي در متدولوژي آناليز لحاظ گردند . اين متدولوژي قابليت كاربرد در تحليل مشابه براي سدهاي وزني و ديگر سازه هاي مشابه را داراست . با توجه به متدولوژي ارائه شده نگارش الگوريتمي جديد در حال انجام مي باشد كه نتايج حاصل ازآن در طي گزارش هاي آتي ارائه خواهد گرديد . در اينجا براي نشان دادن اهميت تغيير شكلهاي بزرگ سد ماروپوينت با يك مدل هيپر الاستيك غير خطي توسط يك نرم افزار تجاري موجودتحليل شده است . نتايج اين تحليل لزوم تحليلهاي غير خطي هندسي را براي سدهاي بتني قوسي تحت زلزله هاي بزرگ احتمالي در كشورمان مشخص مي سازد .