خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27620   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

جواد مرادلو / محمد تقی احمدی
تحليل ديناميكي غيرخطي سدهاي بتني قوسي با احتساب رفتار غيرخطي درزه هاي انقباضي
Nonlinear dynamic analysis of arch concrete dam considering nonlinear contraction joint behavior
چکيده


تحليل ديناميكي غيرخطي سدهاي بتني قوسي با احتساب رفتار غيرخطي درزه هاي انقباضي در اين مقاله ارائه شده است.در مدل درزترک گسسته ساده شده پيشنهادي، ويژگيهاي خاص درزه هاي سدهاي بتني قوسي در بارگذاريهاي شديد ديناميکي لحاظ شده است. مودهاي بازشدگي و شکست برشي درزه ها به همراه رفتار کليدهاي برشي ، شکست آنها و استفاده از توابع خسارت براي مدلسازي رفتار نرم شوندگي در مدل در نظر گرفته شده است. از روش نيوتن رافسون اصلاح شده براي خطي سازي و حل معادلات غيرخطي سازه استفاده شده است.مدلسازي اندرکنش آب وسازه با حل المان محدود معادله هلمهولتز براي احتساب فشارهاي آب منفذي ارائه شده است. تراکم پذيري سيال به همراه شرايط مرزي مناسب مخزن شامل مرزهاي جاذب انرژي، مرزهاي دور و مرز سطح آزاد در مدل در نظر گرفته شده است. از روش نوساني اصلاح شده براي حل معادلات محيطهاي آب و سازه استفاده شده است.براي اعمال مدلهاي فوق يک نرم افزار المان محدود براي تحليل جامع ديناميکي غيرخطي سدهاي بتني وزني و قوسي ارائه شده است. صحت سنجي متدولوژي و برنامه نگاشته شده بر اساس آن، بر اساس مثالهاي متعددي از مراجع معتبر انجام شده است. با استفاده از متدولوژي ارائه شده، تحليل ديناميكي غيرخطي سد ماروپوينت تحت بارگذاري زلزله تفت با احتساب اندرکنش کامل ديناميکي سد و مخزن ارائه شده است. نتايج تحليلها نشان مي دهند كه طي بارگذاريهاي شديد زلزله، باز شدگي و لغزش درزه ها محتمل است. مولفه عرضي رکورد زلزله تأثير عمده اي در بازشدگي و شکست درزه هاي سد ايفا مي کند. عليرغم عملکرد درزه هاي سد در کاهش تنشهاي کششي قوس، ترک خوردگي و تسليم بتن در راستاي قوس، در تاج سد،تحت بارهاي ديناميکي شديد در سدهاي قوسي محتمل است.