خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29262   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

جواد مرادلو / محمد تقی احمدی
بررسي تاثير فشار هيدروديناميکي توسعه يافته در درزه ها بر رفتار ديناميکي غيرخطي سدهاي بتني قوسي
Investigating of hydrodynamic  pore pressure on nonlinear dynamic behavior of arch concrete dams
چکيده


تحليل ديناميكي غيرخطي سدهاي بتني قوسي با احتساب فشار آب منفذي توسعه يافته در درزه هاي باز در حين بارگذاري زلزله در اين مقاله ارائه شده است. بعد از بررسي مدلهاي مختلف، مدل ساده اي که توانايي منظور کردن باز و بسته شدن درزه، احتساب جبهه نفوذ آب داخل ترک و قابليت کاربرد در المانهاي درزه را داشته باشد، انتخاب و در تحليل غيرخطي ديناميکي سدهاي بتني قوسي به کار گرفته شد. رفتار غيرخطي در نظر گرفته شده در اين تحقيق شامل رفتار غيرخطي درزه ها و رفتار غيرخطي مادي ترک اندود مي باشد. رفتار غيرخطي مادي با ديدگاه ترک پخشي چرخشي مدل شده است. ويژگيهاي اين مدل شامل : مدلسازي رفتار قبل از ترک خوردگي، معيار مناسب براي شروع نرم شوندگي، حفظ انرژي شکست،مدلسازي رفتار نرم شوندگي (مدلسازي مودهاي سه گانه شکست کششي و برشي)،معياري براي باز و بسته شدن ترک (بارگذاري باربرداري مجدد)، احتساب تأثيرات نرخ کرنش در بارگذاريهاي ديناميکي و احتساب مدل ميرائي مناسب در بارگذاريهاي ديناميکي مي باشد. يک مدل درزه ترک گسسته ساده شده شامل الگوريتم رفتاري المان و الگوريتم محاسبات تنش به روش صريح ارائه شد. مدل انتخابي داراي ويژگيهاي مدلسازي شکست کششي و برشي درزه ها ، توانايي مدلسازي رفتار کليدهاي برشي ، استفاده از توابع خسارت درزه براي مدلسازي رفتار نرم شوندگي مي باشد. برنامه نگاشته شده بر اساس الگوريتمهاي ارائه شده در اين مقاله بعد از صحت سنجي در تحليل ديناميکي غيرخطي سد ماروپوينت به کار گرفته شد.نتايج تحليلها نشان مي دهند که فشار آب هيدروديناميکي توسعه يافته داخل درزه هاي باز در حين بارگذاري ديناميکي زلزله مي تواند به عنوان يکي از بارهاي جدي مورد ارزيابي قرار گيرد. احتساب اين پارامتر منجر به افزايش بازشدگي درزه ها ، افزايش تغيير مکان کلي سد و تغيير ملايم الگوي ترک خوردگي سد مي شود. در تحليل سد ماروپوينت ، احتساب فشار هاي هيدروديناميکي باعث افزايش جزئي تغيير مکان سد در راستاي رود کاهش تنشهاي قوس در تاج سد و از بين رفتن امکان ترک کششي در اين قسمت گرديد.