خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29262   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

جواد مرادلو  / محمود مولی نژاد
مطالعه انسداد فيزيكي محيط متخلخل سدهاي باطله اي
investigating of Physically induced clogging of tailing dams porous media
چکيده


             انسداد فيزيكي يا كاهش نفوذپذيري محيط متخلخل سدهاي باطله‌اي در اثر جريان نشت دوفازي سيال‌/ مواد جامد و پايداري اين كاهش حاصله در نفوذپذيري تحت شرايط مختلف در اين مقاله مطالعه شده است‌. مشاهدات نشان مي دهند كه نفوذپذيري به صورت نمائي نسبت به زمان تغيير مي‌كند  ، به صورتي كه براي نمونه‌هاي تحت جريان نشت با غلظت هاي 30 ، 40 ، 50 ، 60 و 70 ميلي گرم در ليتر بنتونيت ، بعد از گذشت 24 ساعت به ترتيب به 5/0 ، 4/0 ، 3/0 ، 24/0 و 17/0 مقدار اوليه خود مي‌رسد . روابط حاصله از برازش منحني بر داده‌ هاي آزمايشگاهي حاكي ازآن است كه به عنوان نمونه براي يك جريان نشت با غلظت 30 ميلي‌گرم در ليتر ، بعد از طي 24 ساعت نفوذپذيري از مرتبه  4-10 به 9-10 متر بر ثانيه ( نفوذپذيري توصيه شده براي لايه آب‌بند) مي رسد . نتايج آزمايشات به همراه وارد آمدن شوكهايي به نمونه و ادامه آزمايشات دوفازي با آب خالص دلالت بر پايداري نسبتاً خوب ميزان كاهش نفوذپذيري تحت شرائط مختلف جريان نشت و شرائط محيطي مي كند‌.