خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29262   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

محمود شفاعي بجستان ، جواد مرادلو ، علي تفرج نوروز
مدلسازي فلاشينگ رسوب در سد انحرافي ميل و مغان
Sediment flushing at Mill-Moghan diversion dam
چکيده


در این مطالعه مدلسازی عددی رسوبگذاري در مخزن سد ميل و مغان و تاثير فلاشينگ و ساماندهی بالادست بر وضعيت رسوبات ارائه شده است. در اين مطالعه از مدل GSTARS3 براي بررسي وضعيت رسوب‌گذاري استفاده شده است. مطالعات انجام شده در اين گزارش نشان مي دهد كه انجام فلاشينگ به صورت متقارن  از نظر فرسايش موضعي بستر كانال در مجاورت دايك هدایت بالادست تاثير مخربي بر پايداري دايك ندارد . از طرف ديگر  فلاشينگ صورت گرفته به تنهايي براي شستشوي رسوبات  كافي نمي باشد و بايستي تمهيدات ديگري براي مقابله با رسوبات انديشيده شود . يكي از تمهيدات مطالعه شده در اين تحقيق ساماندهي بالادست كانال هدايت جريان و اصلاح هندسي رودخانه مي باشد . نتايج نشانگر تاثير بسيار مثبت اين گزينه در تغيير الگوي رسوبگذاري و انتقال رسوبات به سمت بالادست مي باشد. مطالعات نشان مي‌دهد كه بهره برداري نا متقارن از سد به خصوص در موقع فلاشينگ  يكي از مسائلي است كه منجر به تشديد فرسايش  بستر كانال در مجاورت دايك مي شود. باتوجه به اهميت سازه هاي مشابه در ايران ، تجربيات به عمل آمده در اين مطالعه مي تواند در طراحي ، ساخت و بهره برداري از سازه هاي  مشابه مفيد واقع شود.