خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27620   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

جواد حاجي حسيني ، جواد مرادلو، رضا تاري نژاد
بررسي الگوي آسيب در سدهاي بتني وزني تحت اثر زلزله هاي ميدان دور و نزديك
Investigating of damage pattern in concrete gravity dam subjected to near field and far  field earthquakes
چکيده


سدهاي بتني وزني به لحاظ جنبه هاي اقتصادي ، فني ، زيست محيطي ، اجتماعي و سياسي جزو سازه هاي بسيار مهم مي باشند. لذا لازم است جهت طراحي و كنترل پايداري از همه جوانب به دقت مورد بررسي قرار گيرند. بررسي ايمني اين سازه ها به خصوص در شرايط بارگذاري شديد همانند زمينلرزه در مقياس MCL موجب نگراني عمده بوده و بررسي رفتار غيرخطي اين سازه ها با احتساب اندركنشهاي مختلف با آب و پي نيازمند مطالعات بيشتري است. تاكنون مطالعات متعددي بر روي طراحي و كنترل پايداري سدهاي بتني وزني بر اساس فرضيات مختلف صورت گرفته است. ماهيت و نحوه اعمال نيرو در ركوردهاي ميدان دور و نزديك زلزله بر سازه ها متفاوت بوده و سازه هاي مختلف در برابر هريك از انواع ركوردهاي مذكور رفتار متفاوتي دارند. يكي از مسائلي كه كمتر در مورد سدهاي بتني وزني بررسي شده است ، مسئله رفتار اين گونه سدها در برابر زلزله هاي ميدان نزديك و ميدان دور مي باشد. در اين مقاله ابتدا معيارهاي مختلف تقسيم بندي زلزله هاي ميدان نزديك و دور مورد بررسي قرار گرفته و بر اساس اين معيارها دو ركورد زمين لرزه ميدان دور و نزديك انتخاب گرديده اند. سد كوينا كه تحت زمين لرزه سال 1967 مورد آسيب و ترك خوردگي قرار گرفت به عنوان مطالعه موردي انتخاب شده است. رفتار غيرخطي سد كوينا تحت تاثير ركوردهاي انتخاب شده تحليل شده است. در تحليلها پي سد صلب فرض شده واندركنش ديناميكي سد و مخزن لحاظ شده است. رفتار غير خطي بتن با ديدگاه ترك پخشي مدل شده است. در نهايت تفاوت الگوي خرابي و آسيب درهر دو تحليل بررسي شده است.