خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27620   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

محمدتقي احمدي ، جواد مرادلو ، شهرام وهداني
ارائه نرم افزار المان محدود براي تحليل جامع ديناميکي غيرخطي سدهاي بتني قوسي 
Development a finite element software for nonlinear dynamic analysis of arch concrete dams  
چکيده


در این مقاله یک نرم افزار المان محدود براي تحلیل جامع دینامیکی غیرخطی سدهاي بتنی وزنی و بتنی قوسی ارائه شده است. در این برنامه مدلهاي مناسب براي احتساب ویژگیهاي خاص سدهاي بتنی قوسی و مدلسازي رفتار واقعی این سازه ها در بارگذاریهاي شدید دینامیکی اعمال شده است. این ویژگیها عبارتند از : مدلسازي اندرکنش آب وسازه با حل المان محدود معادله هلمهولتز، مدلسازي درزه هاي ساختمانی سد با دو مدل درز الاستو- پلاستیکو درز گسسته ساده شده، مدلسازي رفتار غیرخطی مادي بتن با مدل ترك اندود و مدلهاي پلاستیک خاص بتن و مدل احتساب فشار آب هیدرودینامیکی داخل درزه هاي سد. در انتها براي ارائه نمونه اي از تواناییهاي برنامه، تحلیل دینامیکی غیرخطی سد ماروپوینت تحت بارگذاري زلزله تفت با مدل تركاندود چرخشی با احتساب اندرکنشکامل دینامیکی سد و مخزن ارائه شده است. نتایج کاربرد این مدل در تحلیل سدهاي بتنی قوسی، نشانگر توانایی آن در مدلسازي نواحی شکست سد می باشد. مدل از نظر تقارن و پایداري عددي نیز داراي کارکرد مناسبی می باشد.