خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27620   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

نيما اميدبخش ، جواد مرادلو
تحليل ديناميکي غيرخطي سدهاي بتني  وزني با احتساب فشار آب هيدروديناميکي توسعه يافته در داخل ترکها
Nonlinear dynamic analysis of  gravity concrete dams   considering hydrodynamic pore pressure inside open cracks
چکيده


تحلیل های عددی و آزمایشگاهی و همینطور، مشاهدات تجربی رفتار سدهای بتنی وزنی تحت بارگذاریهای دینامیکی   زلزله، نشانگر رفتار غیر خطی سازه و ترک خوردگی در بدنه سد می باشد.مطالعه ترک خوردگی  در  سدهای بتنی وزنی، توجهات زیادی را به خود معطوف داشته و مطالعات گسترده ای بر روی آن صورت گرفته است. یکی از جنبه های نامکشوف این پدیده در سدهای بتنی،بررسي فشارهای هیدرودینامیکی ناشي از  نفوذ آب مخزن به داخل ترکها و درزه هاي باز شده  در حین زلزله می باشد.در این مقاله، تحليل ديناميكي غيرخطي سدهاي بتني وزني با احتساب تاثيرات فشارهاي هيدروديناميكي توسعه يافته در حين بارگداري ديناميكي زلزله ارائه شده است . مدل مناسبي براي محاسبه فشارهاي هيدروديناميكي داخل درزه ها و تركهاي باز پيشنهاد شده و در تحليلهاي غيرخطي به كار رفته است . اين مدل توانايي احتساب خواص فيزيكي ترك و تاثيرات باز و بسته شدن دهانه ترك بر فشارهاي هيدروديناميكي را داراست . از متدولوژي ارائه شده در تحليل غيرخطي و كنترل پايداري سد بتني وزني كوينا استفاده شد.  نتايج نشانگر اهميت مدلسازي فشارهاي هيدروديناميكي در تحليلهاي غيرخطي و كنترل پايداري سدهاي آسيب ديده مي باشد