خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27620   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

محمد حسين صادقي ، جواد مرادلو
بررسي اثرات تسليح بتن بر رفتار لرزه اي غيرخطي سدهاي بتني وزني
Investigating on reinforcement effects on seismic nonlinear response of concrete gravity dam
چکيده


با افزايش روز افزون نياز به انرژي ريسك ساخت سد بتني در نواحي لرزه خيز قابل پذيرش شده است.مطالعات و تجربيات گذشته نشانگر ترك خوردگي سدهاي بتني در محل تغيير شيب ناگهاني پايين دست تحت بارگذاريهاي شديد زمين لرزه مي باشند.تحليل هاي عددي گذشته نشان مي دهند كه بازيابي سختي نواحي ترك خورده اثرات مشخصي بر رفتار لرزه اي سد بتني دارد.در اين مقاله اثرات استفاده از روش تسليح بتن بر رفتار لرزه اي سد هاي بتني و تاثيرات آن را بر الگوي آسيب و ترك خوردگي سدهاي بتني بررسي شده است. سد كوينا با ركوردهاي زمين لرزه كوينا در اين مطالعه بررسي شده است. رفتار سد با و بدون اثرات تسليح با يكديگر مقايسه شده است. از مدل ترك پخشي براي مدلسازي رفتار غيرخطي بتن و از مدل فولاد پخشي براي بررسي اثرات مسلح كننده ها استفاده شده است. اندركنش آب و سازه لحاظ شده و پي سد در تحليلها بدون جرم در نظر گرفته شده است.نتايج اين تحليل نشان مي دهد كه استفاده از بتن مسلح تاثيرات بسيار خوبي بر رفتار لرزه اي و جلوگيري از افزايش طول ترك ايجاد شده در سدهاي بتني وزني دارد ولي به نوبه ي خود موجب افزايش تنش در نواحي ديگري از سد خواهد شد.