خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27620   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

مجتبی دامرودی ، جواد مرادلو
بررسی رفتار لرزه ای سد بتنی قوسی افزایش ارتفاع یافته
Investigating on seismic response of heightened arch concrete dams
چکيده


در حال حاضر موضوع کاهش عمر مفید سدها ، يكي از مهمترين مسائل مربوط به سدها مي باشد.عواملي همچون رسوب گذاری مخزن،عدم اطلاعات صحیح پايه ای و ... عمر مفید سدها را کاهش میدهند و برای تامین نیاز آبي رو به رشد جامعه ، بررسي افزايش حجم مخازن سدهای موجود ممكن است مفید واقع گردد.علیرغم انجام چند مورد افزايش ارتفاع سدهای بتني قوسي توسط مهندسین مشاورين ، تحلیل رفتار لرزه ای اين سازه ها به ندرت انجام گرفته است. در اين مطالعه رفتار لرزه ای سد بتني قوسي افزايش ارتفاع لوزان با استفاده از يک نرم افزار اجزاء محدود مورد بررسي قرار گرفته است. برای آنالیز لرزه ای ، ازرويكرد تاريخچه زماني استفاده شده و در تحلیلها، اندرکنش کامل دينامیكي سد مخزن و – پي درنظر گرفته شده است. همچنین پي صلب فرض شده و اثرات افزايش ارتفاع سازه بر پاسخ سازه شامل توزيع تغییر مكانها و تنشها در حالت لرزه ای مورد بررسي قرار گرفته است.