خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27620   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

سعیدنجفی زرمهری ، جواد مرادلو
بررسی رفتار لرزه ای غیر خطی مخازن مایع مهار نشده
Investigating on seismic response of unanchored liquid tanks
چکيده


مخازن، سازه هایی هستند جهت ذخیره کردن مایعات مختلفی مانند آب، فرآورد ه های نفتی و مواد شیمیایی که با تخریب مخازن آب، تامین آب شرب، امدادرسانی و اطفاء حریق با مشکل روبرو می شود . آسیب دیدن مخازن نفتی و مواد شیمیایی سبب ا یجاد آتش سوزی های گسترده و نشت مواد سمی و آلودگی در محیط زیست خواهد شد . تعداد کثیری از مخازن موجود درتأسیسات نفتی از نوع مهار نشده می باشند که در زلزله های گذشته آسیب پذیرتر بوده اند . پارامترهای متعددی همچون اتصال و انفصال متوالی بین کف مخزن و خاك ، تغییرشکلهای بزرگ دیوارة مخزن ، جاری شدن مصالح ، اندرکنش مخزن - خاك - سیال و. . . جهت بررسی رفتار لرزه ای از رویکرد تاریچه زمانی و استفاده از نرم افزار تجاری المان محدود Abaqus6.12 جهت مدل کردن مخازن و تحلیل آنها استفاده خواهد شد.یکی از پارامترهایی که بر میزان صدمات وارد به مخزن تأثیر بسزایی دارد میزان پرشدگی مخزن میباشد. موارد زیر در این مقاله مد نظر قرار گزفته است . 1 بررسی بلندشدگی و - ضربه مخزن بر پاسخ لرزه ای مخازن 2 بررسی رفتار غیرخطی بدنه فلزی مخازن. در این مقاله اندرکنش کامل دینامیکی مخزن سیال درنظر گرفته - - شده و پی صلب فرض شده است.شتاب نگاشتهای استفاده شده مربوط به زلزله طبس میباشد.