خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27620   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

الهه آقازادگان ، جواد مرادلو، مهران جوانمرد
بررسی رفتار لرزه ای سدهای بتنی قوسی با احتساب ضعف موضعی در تکیه گاه
Investigating on seismic response of arch concrete dams considering local weakness in abutments
چکيده


یکی از مهم ترین پارامترها در بررسی پایداری سدهای بتنی قوسی در طول زلزله، شناخت توده ی سنگ پی و تکیه گاه ها و بررسی تأثیر آن در پاسخ سدها به تحریک زلزله می باشد. در این تحقیق پاسخ لرزه ای سد بتنی قوسی مالپاسه با در نظر گرفتن ضعف موجود در پی آن که شامل یک توده ی ضعیف در تکیه گاه چپ و یک گسل غیر فعال در پایین دست سد است مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل ها تحت سه بارگذاری مؤلفه ی زلزله میدان نزدیک منجیل آببر انجام شده است. در این تحقیق از مدل ترک پخشی ثابت برای بررسی رفتار غیرخطی بدنه ی سد استفاده شده است. در - تحلیل ها اندرکنش دینامیکی سد و مخزن با احتساب تراکم پذیری سیال مخزن و شرایط مرزی جاذب مخزن لحاظ شده و معادلات آن با استفاده از مدل نوسانی حل شده است. اندرکنش خاک و سازه در نظر گرفته شده و همچنین رفتار غیرخطی پی با مدل دراگر پراگر مدل شده است. در - تحلیل ها پی به صورت بدون جرم لحاظ شده است. نتایج نشان می دهد اعمال توده ضعیف به تنهایی باعث افزایش بیشینه جابجایی تاج سد، بیشینه تنش های فشاری بدنه سد و هم چنین باعث افزایش ترک خوردگی بدنه سد می شود. اثر همزمان گسل و توده ضعیف باعث افزایش ترک خوردگی و تغییر محدوده ترک خوردگی بدنه سد و همچنین باعث افزایش کرنش پلاستیک پی می شود.