خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27620   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

رضوان سعید ، جواد مرادلو
مدلسازی رفتار غیر خطی سکوی دریایی تحت بارگذاری ضربه کشتی
Modeling of nonlinear behavior of Jacket subjected to ship impact
چکيده


نقش بسیار مهم حمل و نقل دریایی و وجود منابع سرشار نفت و گاز و مواد پروتئینی در آبها، لزوم احداث بنادر و ساخت سازه های مختلف دریایی را ضروری می سازد. با توجه به ماهیت تصادفی نیروهای وارده بر این سازه ها، دقت در تعیین مشخصات این نیروهای امری الزامی است. برای تعمیر موثر اعضای آسیب دید ناشی از تصادم و برگرداندن سکو به حالت نخست، ارزیابی صحیح از وضعیت سازه بعد از حادثه لازم است. به همین جهت، چگونگی آنالیز و تعیین میزان خسارت و آسیب سکو تحت تصادم و تاثیر آسیب بر یکپارچگی، ظرفیت تحمل بار و عمر خستگی سکو، مباحث مهم در مطالعات آسیب سکو هستند. سازه انتخاب شده جهت مطالعه یک سکوی سرچاهی در پارس جنوبی است که با استفاده از نرم افزار المان محدود و با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح و هندسی سازه تحت برخورد جانبی یک شناور با جرم و سرعت مشخص مدلسازی شده است و اثرات پیش بارگذاری نیز لحاظ شده است. با توجه به نتایج مکانیزم اصلی جاذب انرژی تغییر شکل موضعی و کلی عضو مورد ضربه است و تصادم تاثیری روی استحکام و پایداری کلی سازه ندارد.این آنالیزها می توانند برای درک کلی نتایج تصادم و تعیین مقاومت و استحکام باقیمانده اعضا مفید باشد.