خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27620   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

مهدی رجبزاده ، جواد مرادلو
مقایسه اثر گسلهای فعال و غیرفعال بر روی سدهای بتنی وزنی در هنگام زلزله
Comparison of concrete gravity dam located on active and inactive fault
چکيده


ايمني و پايداري سدها در مقابل زلزله با توجه به شرايط زمينشناسي و تكتونيكي منطقه از موارد مهم طراحي سدها محسوب ميشود. از جمله مسائل تكتونيكي که بايد در طراحي سدها در نظر گرفته شود، وجود گسل در ساختگاه سدها ميباشد. گسلها داراي انواع متفاوتي بوده که مي- توانند بر حسب ميزان جابجايي، به صورت فعال و يا غيرفعال تعريف شوند. در اين پژوهش سعي شده تا با پايهريزي يک روش مدلسازي مناسب در نرمافزار آباکوس، اثرات جابجايي گسل را بر روي سدهاي بتني وزني )گسلهاي فعال( بررسي کرده و نتايج حاصل را، با نتايج بدست آمده از شبيهسازي گسل در حالت غيرفعال مورد مقايسه قرار دهد. در مدلسازيها، تاثير گسل بر روي سدهاي بتني وزني در حالتيكه گسلها داراي موقعيت و زواياي مختلف نسبت به بدنه سد ميباشند در نظر گرفته ميشود. نتايج بررسيها نشان ميدهدکه حرکت گسل موجب ايجاد تنشها، ترکها و خرابيهايي در بدنه سد گشته و به دنبال آن باعث تغيير خصوصيات ديناميكي و مقادير پاسخ ميشود.همچنين هنگام وقوع زلزله در گسل غيرفعال، ترکها عموما در محل تقاطع بدنه سد و گسل شروع ميشوند، ولي به دليل عدم جابجايي ميزان گسترش ترکها بسيار کمتر از حالتي است که گسلها فعال ميباشند.