خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27620   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

حبیب زمانی ، جواد مرادلو ، کیارش ناصراسدی
بررسی نحوه گسترش ترک در سدهای بتنی قوسی تحت اثر زمین لرزه های حوزه نزدیک
چکيده


سدهاي بتنی قوسی از جمله سازههاي استراتژیکی هستند که حفظ ایمنی آنها در هنگام زمین لرزه بسیار حیاتی است. ایجاد وگسترش ترك بعد از وقوع زمین لرزههاي متوسط و شدید میتواند در کارایی و سرویسدهی سدهاي بتنی تاثیرگذار باشد. همچنین شناخت نوع و نحوهي گسترش ترك در بازسازي و ترمیم سدهاي بتنی آسیب دیده،بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق به تحلیل دینامیکی غیر خطی سد بتنی قوسی کرج تحت اثر بارگذاري هاي سه مولفه اي زمینلرزه هاي حوزه نزدیک در سطح MCE پرداخته میشود. در تحلیلها اندرکنش کامل دینامیکی آب و سازه با احتساب تراکم پذیري سیال و مرزهاي جاذب انرژي لحاظ شده است.همچنین از اندرکنشپی و سازه صرف نظر شده و پی به صورت صلب مدل شده است. در این مطالعه رفتار غیرخطی مادي بتن سد در تحلیلها با استفاده از مدل تركپخشی ثابت مدل شده است. نتایج این مطالعه به صورت تاریخچه زمانی تغییرمکان،فشارهیدرودینامیکی و الگوي ترك خوردگی با یکدیگر مقایسه شده است. این نتایج نشان می دهد که با افزایش شدت آریانس رکوردها ،حجم ترك خوردگی در بتن بیشتر پدیدار میگردد.