خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29262   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

مریم زارعی ، جواد مرادلو
بررسی پارامترهای درزه های انقباضی بر رفتار دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی قوسی
چکيده


با توجه به اهمیت سدهای بتنی قوسی و فاجعه آمیز بودن شکست احتمالی آنها، ارزیابی مستمر ایمنی آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از موارد قابل توجه، بررسی رفتار غیرخطی درزههای موجود در بدنه سد تحت بارهای شدید دینامیکی میباشد. از آن جایی که بتن ماده ای شکننده با مقاومت کششی پایین است این درزه ها برای مقابله با تنش های کششی حرارتی و انقباضی تعبیه شدهاند.در این مقاله مطالعات پارامتریک بر روی خواص درزه و اثرات آنها در رفتار دینامیکی سدهای بتنی قوسی ارائه شده است. مدل درزه به کار رفته توانایی مدلسازی باز و بسته شدن و لغزش درزهها را داراست. یکی از مشکلات مدلسازی این درزه ها بیان ریاضی مساله تماسی و همینطور مقادیر مناسب پارامترهای درزه میباشد. در این مطالعه بررسی پارامتریک خواص درزه ها و اثرات آنها بر پاسخ سدهای بتنی قوسی پرداخته شده است. 6 دسته خصوصیت مختلف برای درزههای سد درنظر گرفته شده است. درزه ها با المان های 16 گرهی درزه مدل سازی شده اند. سد ماروپوینت به عنوان مطالعه موردی تحت بارگذاری سه مؤلفه ای زمین لرزه تفت ، مقیاس شده به 1g تحلیل شده است. نتایج این تحلیلها به صورت تاریخچه زمانی تغییرمکان و بازشدگی درزهها برای مقادیر مختلف پارامترهای درزه مقایسه شده اند.