خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27620   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

حبیب زمانی ، جواد مرادلو ، کیارش ناصراسدی
بررسی آسیب پذیری لرزه ای سدهای بتنی قوسی با استفاده از منحنی های شکنندگی
چکيده


سدهای بتنی قوسی از جمله سازه های حیاتی هستند که ایمنی آن ها در هنگام زمین لرزه بسیار مهم میباشد. ارزیابی عملكرد این گونه سدها در برابر شدت معینی از حرکت لرزه ای زمین و همچنین تحلیل دینامیكی غیرخطی تا حد امكان نزدیك به واقعیت، جهت بررسی ایمنی آنها لازم است. این ارزیابی مبنای بسیاری از تصمیمگیریها برای بحث مقاوم سازی آن ها می باشد. نسل جدید از روشهای برآورد عملكرد، بر مبنای ارزیابی ریسك سازهها میباشد. احتمال خرابی سازه در بحثی به عنوان خطر پذیری لرزه ای بررسی می شود. یكی از روشهای رایج برای بررسی میزان آسیب پذیری و خسارت وارده به سازه ها، روش آنالیز خطراحتمالاتی میباشد. از نتایج این روش می توان به استخراج منحنیهای شكنندگی برای سازه ها نام برد. با وجود آن که ترسیم منحنیهای شكنندگی برای سازههایی همچون مخازن نیروگاهی، قاب های بتنی و فلزی و پلها از سالها قبل آغاز شده است،لیكن استخراج این منحنیها برای سدهای بتنی خصوصاًسد های بتنی قوسی امری کاملاً جدید به حساب میآید. جهت پیاده سازی و نشان دادن کارایی این روش، چندین آنالیز دینامیكی غیرخطی با استفاده از شتاب نگاشتهای مختلف برای سد بتنی قوسی امیرکبیر )سد کرج( صورت گرفته است. در تحلیل ها اندرکنش کامل دینامیكی آب و سازه لحاظ شده است.پی به صورت صلب لحاظ شده است. رفتار غیرخطی مادی بتن سد در تحلیل ها با استفاده از مدل ترک پخشی ثابت مدل شده است. با استفاده از نتایج تحلیل های حاضر،منحنیهای شكنندگی برای شاخص خرابی تغییر مكان تاج و حالات حدی متفاوت استخراج گردیده است.نتایج نشان می دهد برای مقادیر PGA پایین تر تفاوت چندانی بین حالات حدی وجود ندارد.این در حالی است که برای مقادیر PGA بالاتر حالت حدی واگرایی تاثیر بیشتری بر روی منحنی ها دارد.