خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29262   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

سید ایمان وجدانی طباطبایی ، جواد مرادلو
بررسی و تحلیل دینامیکی غیرخطی سد بتنی وزنی قبل و بعد از مقاوم سازی
چکيده


ما به ارزیابی دوباره ایمنی لرزه ای سدهای موجود و ترمیم و مقاومسازی آنها در صورت ضرورت ، نیاز داریم. لذا آنالیز دینامیکی غیرخطی در حال حاضر ابزاری برای بررسی ایمنی لرزه ای سدهای بتنی وزنی می باشد که در سالهای اخیر استفاده از آنها لازم دانسته شده است . همان طور که میدانیم از جمله اثرات زلزله در سدها ، ایجاد ترک در آنهاست که می تواند خطرناک باشد ، طوریکه پایداری سد را به خطر بیندازد. در پژوهش حاضر هدف بررسی رفتار سد بتنی وزنی ترک خورده ، تحت زلزله مجدد می باشد ، در این تحقیق از مدل ترک پخشی ثابت برای بررسی رفتار غیرخطی بدنه سد استفاده شده است. در تحلیل ها اندرکنش دینامیکی سد و مخزن با احتساب تراکم پذیری سیال و شرایط مرزی جاذب مخزن لحاظ شده و معادلات آن با استفاده از مدل نوسانی حل شده است . بررسی های انجام شده نشان داد که بیشینه جابجایی تاج سد در تحلیل غیرخطی مدل آسیب دیده از مدل سالم و مدل تقویت یافته بیشتر می باشدو همچنین عملیات ترمیم و بازسازی باعث کاهش جابجایی بیشینه تاج سد نسبت به مدل سالم بدون ترک شده است . همچنین نتایج آنالیز لرزه ای مجدد ، بیانگر لزوم بررسی رفتار سد و ترک های ایجاد شده برروی آن تحت زلزله اول می باشد ، چرا که با توجه به هزینه های بازسازی سدها ، دربسیاری از موارد بخصوص زمانیکه ترک در قسمت بالادست و مخصوصاً گردن سد ایجاد نشود ، سازه بدون نیاز به هزینه های تعمیر و ترمیم ، زلزله دوم را نیز تحمل میکند و این زلزله پایداری سیستم سد و فونداسیون را به خطر نمی اندازد .