خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29873   بروزرسانی: 13-04-1399

Saleh Mobayen

Bayat, F., Mobayen, S.
Low-Complexity Constrained Model Predictive Tracking Control: Parametric Programming Approach
رديابي مقيد مبتني بر کنترل کننده پيش بين با هزينه محاسباتي کم: رويکرد برنامه ريزی پارامتري
چکيده


در اين مقاله، مسأله رديابي خروجي در سيستم¬هاي خطي مقيد با ديناميک سريع مورد توجه قرار گرفته است. فرض شده است که سيستم مورد نظر داراي محدوديت¬هايي بر روي بردار حالت و بردار ورودي کنترلي بوده و سيگنال مرجع داراي ماهيت تکه¬اي ثابت است. بر اين اساس، يک کنترل¬کننده ساده مبتني بر تحليل عملکردي سيستم حلقه بسته به منظور رديابي سيگنال مرجع در حضور اين محدوديت¬ها ارائهشده است. سپس، امکان¬پذيري و پايداري مجانبي سيستم حلقه¬بسته براي روش پيشنهادي نشان داده شده است. همچنين با تطبيق روش پيشنهادي و فرمول¬بندي مسأله در قالب مسأله کنترل پيش¬بين، پاسخ بهينه مربوط به پارامترهاي طراحي با استفاده از ابزار برنامه-ريزي چندپارامتري بصورت صريح استخراج شده است. بر اساس تحليل¬هاي ارائه¬شده و نتايج بدست آمده مشاهده مي¬شود که روش پيشنهادي به ويژه در کاربردهايي که سيگنال مرجع ثابت و از قبل مشخص است، بصورت کارآمدي قابل اعمال است. با اين وجود، براي کاربردهاي ديگر که سيگنال مرجع از قبل معلوم و ثابت نيست نيز راهکار مشخصي ارائه و امکان¬پذيري قانون کنترل تحت شرايط ساده¬اي تضمين شده است.