خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29876   بروزرسانی: 13-04-1399

Saleh Mobayen

Bashiri, S., Mobayen, S., Bayat, F.
Observer Designing for Discrete-Time Piecewise Linear ‎Systems in the Presence of Uncertainty: Linear Matrix ‎Inequalities Approach
طراحي رويتگر حالت براي سيستم‌هاي تکه¬ای خطي زمان گسسته در ‏حضور عدم قطعيت: رويکرد نامساوي‌هاي ماتريسي خطي
چکيده


چکيده: در اين مقاله، مسأله طراحي رويتگر حالت با پسخور حالت جهت پايدارسازي سيستم‌هاي تکه‌اي ‌خطي زمان گسسته در حضور ‏عدم قطعيت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله از دو سيستم زمان گسسته نامعين استفاده ‌شده است که يکي از سيستم‌ها داراي سيگنال ‏اغتشاش خارجي بوده و ديگري فاقد آن است. براي طراحي رويتگر حالت از روش نامساوي‌هاي ماتريسي خطي، توابع لياپانوف درجه دوم ‏تکه‌اي و لم فينسلر استفاده‌ شده است. در طراحي رويتگر حالت براي سيستم نامعين همراه با اغتشاش خارجي، علاوه بر روش‌هاي ذکرشده ‏فوق، از روش کنترل ‏ ‏ نيز استفاده ‌شده است‎.‎‏ روش کنترل ‏ ‏ موجب تضعيف اثر اغتشاش وارده به سيستم ‌شده و تخمين خوبي از ‏حالت‌هاي سيستم ارائه می¬دهد. در اين مقاله با استفاده از لم فينسلر، مجموعه‌اي از متغيرهاي کمکي براي کاهش طراحي محافظه‌کارانه ‏معرفي‌ شده‌اند. نتايج شبيه‌سازي نشان‌دهنده کارايي بالاي روش پيشنهادشده در پايدارسازي سيستم حلقه بسته و دستيابي به تخميني خوب و ‏قابل‌قبول از متغيرهاي حالت است.‏