خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16538   بروزرسانی: 22-08-1397

Simin Hagh Nazari

Publications in Journals

داخلي-ISC13.  سیمین حق نظری، مصطفی معماریان، مرادپاشا اسکندری نسب
مقایسه مصرف انرژی روش‌های القائی و معمول کارخانه‌ای در پاستوریزاسیون شیر قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها
Comparison of energy consumption by Induction heating and usual factory methods for milk pasteurization before and after targeted subsidies
پژوهشهای صنایع غذایی دوره 3 شماره 28 (1397صفحات 183-198.  [Abstract  ]
داخلي-ISC12.  سیمین حق نظری- مرادپاشا اسکندری نسب- سپهر مرادی- مصطفی معماریان
مقایسة مصرف انرژی پاستوريزاسيون شیر با روش های القائي و معمول كارخانه ای
Comparing the energy consumption by induction and conventional methods for milk pasteurizing
پژوهش های صنایع غذایی  در دست چاپ 1398.   [Abstract  ]
داخلي-ISC11.  حق نظری. سیمین*، اسکندی نسب مراد پاشا ، مرادی سپهر ، معماریان مصطفی.
پاستوریزه کردن شیر با حرارت انرژی القایی و ارزیابی خواص ارگانولپتیک  آن.
Hagh Nazari Simin, Eskandari Nasab Morad Pasha, Moradi Sepehr, Memarian Mostafa
پژوهش های صنایع غذایی  در دست چاپ 1398.   [Abstract  ]
International-ISC10.  Simin Hagh Nazari
Impact of using infrared irradiation energy in food processing
Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research  Accepted 2014.   [Abstract  ]
National-ISC9.  سیمین حق نظری سهیلا  زرین قلمی
تاثیر ویژگیهای کیفی مخمر نانوایی در تولید ضایعات نان (مطالعه موردی در شهر زنجان)
Qualitative features of yeast used in Zanjan's bakeries
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 31 (1395صفحات 45-15.  [Abstract  ]
International-ISC8.  سیمین حق نظری محمدرضا عظیمی جواد درگاهی
پاستوریزاسیون شیر به روش القایی و تاثیر آن بر کیفیت میکروبیولوژیکی شیر
Milk pasteurization by induction heating and its effect on the microbiological quality of milk
پژوهش های صنایع غذایی شماره 599 (1393صفحات 612-15.  [Abstract  ]
International-ISC7.  بهروز نظری سیمین حق نظری مرضیه بلندی
فرمولاسیون و تهیه بستنی با جایگزینی شکر با سوکرالوز و تاثیر آن بر خصوصیات ارگانولپتیکی بستنی
Formulation and preparation of ice cream replacing sugar with sucralose and its organoleptic characterist
علوم و صنايع غذايي ايران - انجمن علوم و صنايع غذايي ايران شماره 145 (1394صفحات 153-15.  [Abstract  ]
National-ISC6.  سهیلا زرین قلمی سیمین خق نظری
بررسی برخی از عوامل موثر بر ضایعات نانهای سنتی شهر زنجان
Evaluation of a few effective factors on traditional bread wastage in Zanjan
مجله علوم و صنایع غذایی ایران (1392صفحه 15.  [Abstract  ]
National-ISC5.  بهروز نظری- سیمین حق نظری- مرضیه بلندی
فرمولاسیون و تهیه بستنی با جایگزینی شکر با سوکرالوز و تاثیر آن بر ویژگیهای فیزیکی شیمیایی بستنی
Formulation and preparation of ice cream replacing sugar with sucralose and its effect on physicochemical properties of ice- cream
نشریه پژوهشهای صنایع غذایی (1392صفحه 15. 
National4.  فرناز جزءدائمی- محمد قربانی- علیرضا صادقی ماهونک- سیمین حق نظری
بررسی ویژگیهای حسی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی میوه ای تهیه شده از آب ماست
Study of organoleptic and phisico-chemical characteristics of fruit beverage produced by yoghurt whey.
فصل نامه علمی پژوهشی فرآوری و نگهداری مواد غذایی (1388صفحه 15. 
International-ISI3.  Simin Hagh Nazari
The Direct Effect of Ultrasound on Extraction of Date Syrup and Its Micro-Organisms
Ultrasonic Sonochemistry Issue 379 (2004PP. 384-25 DOI: 1. 
International2.  Hagh Nazari. Simin
Sonicated date syrup media preparation for microbial culture, African Journal of Biotechnology
African Journal of Biotechnology Vol. 10 Issue 3 (2011PP. 424-432. 
International1.  Hagh Nazari. S., Weiss J.
Evidence of antimicrobial activity of date fruits in combination with high intensity ultrasound
African Journal of Microbiology Research Vol. 4 Issue 7 (2010PP. 561-567. 


Presentations in Seminars & Congress


National 11. سیمین حق نظری محمد رضا عظیمی- سجاد ولی نژاد
White cheese physicochemical properties made of IR pasteurized milk ripened in KCl solution

Agrosym 2017


دانشگاه سارایوو و دانشگاه بلگراد, یاهورینا-بوسنی, 5 - 8 October 2017.    
National 10.  حمید رضا میرزایی الموتی، 2- سلیمی محمدعلی، 3-حیدر قلی زاده، 4-سیمین حق نظری،
تأثیر پاستوریزه کردن آغوز بر سلامت و هزینه‌های پرورش گوساله‌های هلشتاین
Effects of pasteurization of colostrum on health and disbursements of Holstein dairy heifer development
هفتمین کنگره ملی علوم دامی کشور
دانشگاه تهران, تهران-ایران, 17 - 18 شهريور 1395.  
International 9.  HaghNazary. S.,
"Biological treatment of Corn Processing wastewater with converting its organic compounds to SCP "
The Ninth International Symposium on Animal, Agricultural and Food Processing Waste (ISAAFPW 2003).
Bio-systems engineering and Environmental Science Dep. Knoxville, TN. 3996-4500 , The University of Tennessee-USA  2003.  
International 8.  HaghNazary. S., Entezari.M.H., Haddad Khodaparast. M.H., and Haghnazari.A.,
"The Effect of Direct Ultrasound on the Extraction of Date Syrup"
The 1st Joint Agriculture and Natural Resources Symposium ( Tabriz-Ganga)
وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان,  Ganga- Azarbayejan Republic, May 14-16, 2004. Presented as Oral lecture., 16 - 14 May 2004.  
International 7.  HaghNazary. S., Entezari.M.H., Haddad Khodaparast. M.H., Rahimizadeh. M., and Weiss.J.,
 " The effect of Power Direct Ultrasound on Microbial count of Date Syrup",
5th World Congress Food born Infections and Intoxications, B.F.R. . 7-11. June 2004
BFR (FAO+WHO), Berlin-Germany, 11 September - 7 June 2004.   [Abstract 
International 6.  Hagh Nazari. S., Keifi, N.
 "Saffron and Various Fraud Manner in its Production and Trade"
2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology  (ISSBT)
دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد-ایران, 30 - 28 October 2006.   [Abstract 
National 5.  سجاد ولی نژاد سیمین حق نظری زینب بهرامی
استفاده از میکروفیلتراسیون در صنایع لبنی
Microfiltration in dairy industry
همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی
پارك علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان, زاهدان-ایران, 10 - 11 تير 1393.   [Abstract 
National 4.  مسعود قرباني سیمین حق نظری
پروبیوتیک ها و اهمیت مصرف آنها
Probiotics and their importance for consumption
همایش ملی در صنایع غذایی بهینه سازی زنجیره تولید ، توزیع و مصرف
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری-ایران, 29 - 30 بهمن 1393.   [Abstract 
National 3.  سجاد ولي نژاد سیمین حق نظری
روغن های تک یاخته
Single cell oils
همایش ملی در صنایع غذایی بهینه سازی زنجیره تولید ، توزیع و مصرف
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری-ایران, 29 - 30 بهمن 1393.   [Abstract 
National 2.  بهروز نظری سیمین حق نظری مرضیه بلندی
نانو و صنعت غذا
Nano and food industry
کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور, تهران-ایران, 30 بهمن - 1 اسفند 1391.   [Abstract  
National 1.  بهروز نظری سیمین حق نظری مرضیه بلندی
سوکرالوز و امنیت غذایی
Sucralose and food immunity
سمینار ملی امنیت غذایی
دانشگاه آزاد اسلامی, سواد کوه مازندران-ایران, 26 - 27 مهر 1391.   [Abstract