خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16504   بروزرسانی: 22-08-1397

Simin Hagh Nazari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. اثر فرآیند بر میکروارگانیزمها و آنزیمها2. مدیریت فرآوری محصولات دامی3. میکروبیولوژی صنعتی4. 9-کمپوت و کنسرو5. 8- تکنولوژی سبزی و میوه6. 7- تکنولوژی غلات7. 6- بیوشیمی8. 5- اصول نگهداری مواد غذایی9. 3- میکروبیولوژی عمومی و مواد غذایی10. 2- صنایع گوشت11. 1- لبنیات