خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16406   بروزرسانی: 22-08-1397

Simin Hagh Nazari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, علوم و صنایع غذایی , 1383-1378
عنوان رساله : بهینه سازی فرایند تولید شیره خرما با کمک اولتراسوند
زمینه رساله : تکنولوژی و کنترل کیفیت مواد غذایی
استاد راهنما : دکتر محمد حسین حداد خداپرست- دکتر محمد حسن انتظاری

کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی تهران, ایران, علوم و صنایع غذایی , 1371-1369
عنوان پایان نامه : تولید پروتئین تک سلولی با تصفیه بیولوژیک پساب فرآیند ذدت
زمینه پایان نامه : میکروبیولوژی صنعتی غذایی
استاد راهنما : دکتر هوشنگ نیکوپور

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, صنایع کشاورزی (صنایع غذایی) , 1363-1357