خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17219   بروزرسانی: 22-10-1398

Simin Hagh Nazari

مدیریت

ا- موسس گروه علوم و صنایع غذائی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از سال 1386

2- مدیر گروه علوم و صنایع غذایی از سال 1386 تا 1389