خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 301-360 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
فرجمندبهمنfarajmand@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
فرجيعبداللهaf1390@yahoo.comاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
فرخیفرهنگFarhang.Farrokhi@Gmail.comاستادیاردانشکده مهندسیعمران
فریدیبهرامb_faridi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
فضلیسعیدfazli[at]znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیبرق
فلاحتمحمدصادقsafalahat@yahoo.comدانشیاردانشکده مهندسیمعماری
فلاحیاحمدafallahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
فولادوندابراهیمfoolad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
فیروزفرعلیرضاfiroozfar@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
فیض اله پورمهدیfeyzolahpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
قائمیمحمدرضاghaemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
قادیعلی اکبرGhadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
قاسم زادهفاطمهghasemzadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
قاسم نیانآقاعلیghasemnian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
قاسمیجلالj.ghasemi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
قاسمیان رودسریفروزانf-ghasemian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
قبادینیرهn.ghobadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
قدوسیحسامghodousi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
قدیمییوسفghadimi.yosof@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومزمین شناسی
قدیمیبهنامb.ghadimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
قربانلومعصومهm_ghorbanloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
قره خانیحسنgharehkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
قلی‌زادهحیدرhgholizadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
قنبریسعیدsghanbari [at] znu [dot] ac [dot] irاستادیاردانشکده علومفیزیک
قهرمانیزهراz.ghahremani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
قوامیسید مرسلghavami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
قوامیسعیدghavami.saeed@znu.ac.irمربیدانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
قیدیاحمدahgheidi@yahoo.comاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
لاجوردیسید احمدlajevardi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
لکی روحانیعلیaدانشیاردانشکده مهندسیعمران
مؤمنی هزاوهامیرam.hezaveh@znu.ac.ir دانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
مبینصالحmobayen[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
مبینیفریباfar_mobini@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
مجردیغلامرضاgh.r.mojarradi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
محبتیمهدیmohabbati@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
محجوبیاحسانE_Mahjoubi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محرمیرسولr_moharami@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
محسنی فرداحسانmohsenifard.ehsan[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
محمدخانیرامینrmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
محمديجعفرJaf_Mohammadi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیباغبانی
محمدپورزنجانیداودdmp[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
محمدیمحمد حسینmohammadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
محمدیشهرامshahram@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیبرق
محمدیامیر رضاAr.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
محمدیالهامe_mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
محمدیمحمد مصطفیdr.mohammadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
محمدیحسینhosm@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
محمدی آچاچلوئیالهامem.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
محمدی مغانجوقیفاطمهfateme.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
محمدی کاشانیقاسمkashani_gm@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
محمدی یگانهبهروز behrozyeghaneh@yahoo.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
محمدیان مصممعلیa.m.mosammam at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
محمودیمحمد mahmoudi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
مختاریمیرعلی اصغر amokhtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
مرادخانینرگسnmoradkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
مرادخانیداوودmoradkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
مرادلوامير جوادajmoradloo@znu.ac.ir دانشیاردانشکده مهندسیعمران
مرادیمحمدmoradi.g@znu.ac.irاستاددانشکده علومزیست شناسی
مرادیمسعودmassod76@yahoo.comدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
مرادی جزرسولmoradijoz@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir