خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-472 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
وزیریحمیدvaziri@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده مهندسیمعماری
وطن خواهالههelahe_vatankhah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
وفادارمهنازvafadar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
ولیئیقربانvaly.qorban|at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
پری زنگنهعبدالحسینh_Zanganeh@znu.ac.irاستاددانشکده علوممحیط زیست
پناهيمهديm.panahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
پورسعیدیاسماعیل epsaeidi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
پورعطارحمت الهpourata[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
پوریوسفمجیدpouryousef@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
پیر محمدیعلی اکبرpirmohamadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
پیرایشرضا r-pirayesh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
پیریعیسیisapiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
پیریفریدهfarideh.piri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
چراغیمهدیmcheraghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
چراغیاباذرa_cheraghi013146@yahoo.comاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
چرمیمصطفیmyLastName.myFirstName@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
ژالهبهروزZhaleh@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
کاظمیمحمودmdkazemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
کاظمیمحمدباقرmbkazemi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
کامیابیمحمد علیkamyabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
کاوسیاورنگakavousi@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
کاوندیسحرdrskavandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
کاکاوندطیب Tayeb@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
کبیری اصفهانیفرهادf.kabiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
کرباسیمسعودm.karbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
کرمی دهکردیاسماعیلe.karami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
کریم پولیصادقs.karimpouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
کریمی اصلاکرمkarimiasl[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
کلامیمریمkalami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
کلانتریکاوهk.kalantari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
کلانتریمحسنmohsenkalantari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
کمالی سروستانیخسروkhkamalis@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
کولاییمحمدmkoulaei[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
کولیوندداودKoolivand@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
کوهستانیحسينkouhestani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
کیامهر رامینramin (a) znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسینقشه برداری
گرزیعلیAli_gorzi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
گلچیناحمدagolchin2011@yahoo.comاستاددانشکده کشاورزیخاک شناسی
گنجلوعلیaganjloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
یارقلیمصطفیyargholi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
یافتیانمحمد رضاyaftian[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
یاوریمحسن Yavari@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیمهندسی شیمی
یعقوبیجعفرyaghobi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
یعقوبیملیحهmyaghoobi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
یمانیمحمد حسینyamani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
یمانیپریساp_yamani[َat]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
یوزباشیلیلاl.youzbashi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
یوسفلیامیراستادیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
یوسفیمحمدرضاm_r_yousefi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
یوسفیعلی رضاyousefi.alireza ATSin znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
یوسفی افراشتهمجیدyousefi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
یوسفی امیریطاهرyousefiamiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir