بروزرسانی: 7-6-1394
شرح وظایف اداره اعتبارت

1. شرح وظایف حسابداری حقوق و دستمزد
1-1)ایجاد فایل حقوقی برای هر مستخدم اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی براساس احکام کارگزینی پس از کنترل های لازم
1_2) محاسبه وکنترل کسورات قانونی پرسنل براساس مقررات و قوانین وارسال گزارش در پایان ماه به سازمانهای مربوطه مانند تامین اجتماعی ، بازنشستگی ، دارائی و غیره...
1_3) رسیدگی و کنترل برگ ماموریتهای پرسنل که جهت پرداخت به امور مالی ارسال گردیده و درصورت عدم مشکل از لحاظ رعایت اصول وقوانین ، ورورد ماموریت به فایل حقوقی هر فرد
1_4) رسیدگی و کنترل و ورود اطلاعاتی نظیر اضافه کاری ، حق جلسه ، اضافه فعالیت وسایر مزایای پرسنلی بر اساس مقررات
1_5)ورود اطلاعات مربوط به کسورات متفرقه مانند وام صندوق ، شرکت تعاونی مصرف کارکنان، درآمد دانشگاه وگزارش در پایان هرماه به قسمت های مربوط در خصوص این کسورات
1_6 )صدور تعهد وام وضمانت برای پرسنل
1_7)تشکیل پرونده پرسنلی برای هر مستخدم و بایگانی مدارک واحکام دراین پرونده
1-8)تنظیم سند مربوط به پرداخت حق التدریس اساتید مدعو واعضا هیات علمی با رعایت آیین نامه و مقررات
1_9) تنظیم اسناد مربوط به دانشجویان بورس دکترا دانشگاه و پرداخت مقرری آنها
1_10)تنظیم اسناد تسویه حساب نهایی برای اعضا هیات علمی بورس خارج ، مآموربه تحصیل ،فرصت مطالعاتی
1_11) تهیه ریز کسور سنواتی پرسنل برای ارائه به سازمانهای بیمه ای

2. شرح وظایف حسابداری قراردادها وصدور چک
1_2)بایگانی و نگهداری قراردادهای جاری وعمرانی پس از کنترل اولیه واخذ ضمانت نامه لازم
2_2)معرفی پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی و دارایی
3_2)کنترل سقف قراردادها و درصورت تکمیل شدن سقف قبل از اتمام قراردادگزارش به مدیر مالی
ودر نهایت دفتر حقوقی جهت ابلاغ 25% یا متمم قرارداد براساس مقررات
4_2)پرداخت کارکرد ماهیانه کلیه قرار دادها که بر اساس گزارش واحد مربوطه و در نهایت تایید معاونت اداری ومالی به اداره دریافت و پرداخت ارجاع می گردد.
5_2) ارسال چک های کسورات قانونی قرارداد به همراه نامه رسمی به سازمانهای مربوطه
6_2) کنترل مدت قرار داد و اعلام آخرین پرداخت کارکرد پیمانکار
7-2)درزمان اتمام قرارداد ،تهیه کارکرد کلی پیمانکار ومعرفی به تامین اجتماعی جهت اخذ مفاصا حساب
8-2) آزاد سازی سپرده حسن انجام کار و ضمانت های پیمانکاران بر اساس مقررات و قوانین
9_2) معرفی پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی و دارایی
10_2)ثبت دریافتی هااز خزانه در برنامه صدور چک و کنترل نقدینگی با هماهنگی تنظیم حساب
11_2)صدور ابلاغ اعتبار برای عاملین مالی بر اساس اسناد
12_2) تنظیم اسناد برای پرداخت های متفرقه همانند اسناد اینترنتی ، خرید گازوئیل،ایاب و ذهاب وغیره
13_2)تنظیم اسناد مربوط به پروزه های عمرانی بر اساس قرار دادها (پیمانکار و مشاور)

بازدید امروز: 2