بروزرسانی: 7-6-1394
شرح وظایف اداره رسیدگی به اسناد

شرح وظایف اداره دفتر داری و تنظیم حسابها

1-تجزيه و تحليل اطلاعات مالی و سرفصل حسابها، کد گذاری و طبقه بندی اطلاعات مالی سيستم حسابداری
2-کنترل و تائيد اسناد حسابداری صادر شده ، رفع نواقصات در اسناد حسابداری و يا تعيين اسناد باطله در پايان هرماه
3-دريافت صورتحسابهای بانکی جداگانه برای هريک از حسابهای مستقل وتهیه صورت مغایرت های بانکی مربوطه
4-تهيه گزارشات مالی ماهيانه برای هر يک از حسابهای مستقل اعم از : تهيه ترازنامه ، تهيه صورت ريز حسابها ، تهيه صورت مغايرات بانکی
5-تهيه ساير گزارشات مالی جهت اتخاذ تصميم مديران و مسئولين دستگاه
6-تهيه صورت عملکرد ساليانه بودجه تفریغ برای هريک از حسابهای مستقل وجوه دولتی (اعتبارات جاری ، اعتبارات عمرانی و اعتبارات اختصاصی و .....)
7-پاسخگويی و رسيدگی به امور مالی مربوط به عاملين ذيحسابی واحدهای مختلف دانشگاه اعم از : نگهداری حسابهای بدهکاری واحدها و اشخاص (تنخواه گردان پرداختی ، علی الحساب و پيش پرداخت ) و پيگيری و تسويه آنها
8-مطابقت پرداخت با قوانین جاری
9-ثبت و نگهداری کلیه فعالیتهای مالی انجام شده در دانشگاه که از محل بودجه تامین شده اند

بازدید امروز: 2