بروزرسانی: 29-1-1402
مدیر مالی

سیدجعفر نبوی

مدیرمالی

 • انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات.
 • دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت­ها، پرداخت­ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذی ربط .
 • رسیدگی به اسناد و سیستم­های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات.
 • همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه.
 • نظارت بر نگهداری و تنظیم اسناد مالی.
 • رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین­نامه­های مالی و معاملاتی.
 • نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن.
 • اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین­نامه­ های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها.
 • تهیه و تنظیم گزارش­های عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری و مالی.
 • تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

بازدید امروز: 2