خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28784   بروزرسانی: 11-02-1399

Manijeh Ahmadi

 عباس سعيدی، عبدالرضا رحمانی فضلی ،منيژه احمدی
الحاق شهری سکونتگاههای روستايی پيرامون شهرزنجان
Annexation of Rural Settlements in Zanjan City
چکيده


گرچه در سالهای اخير آنچه که به ادغام/ الحاق شهری شهرت يافته است، کم و بيش توسط کارشناشان شهری مورد اشاره قرارگرفته است، اما کوشش چندانی در سنجش دامنه يا هدايت دگرگونيهای برآمده از اين فرايند در گذر زمان به انجام نرسيده است. بر مبنای اطلاعات و داده های پراکنده موجود، اين پديده طی يکی- دو دهه اخير، در غياب برنامه های متناسب شهری و به صورتی عمدتا خودجوش، زمينه ساز الحاق و ادغام بسياری از سکونتگاههای روستائی در کانونهای شهری، بويژه کلانشهرهای کشور شده است. اين مقاله کوشش دارد تا ابعاد مختلف پديده الحاق شهری و پديده های وابسته به آن- پديده های خورندگی و خزش شهری- را با نگاهی به رشد بی رويه شهر زنجان و ادغام دو نمونه سکونتگاههای پيرامونی آن را مورد بررسی قرار دهد.  واژه‌های كليدي: واژگان کليدی: الحاق (ادغام) شهري؛ روستاهای پيراموني؛ خزش شهري؛ شهری- روستايي؛ زنجان؛ سايان؛ گاوازنگ.،