خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31730   بروزرسانی: 25-11-1401

Manijeh Ahmadi

سوابق تحصیلی


دکترا : شهید بهشتی, ایران, جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی , 1391-1386
عنوان رساله : تحولات کالبدی - فضایی سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر زنجان (1388-1368)
زمینه رساله : کالبدی - فضایی
استاد راهنما : پروفسور عباس سعیدی

کارشناسی ارشد : شهیدبهشتی, ایران, جغرافیا- برنامه ریزی روستایی , 1385-1382
عنوان پایان نامه : نقش زنان در توسعه روستایی با تٱکید بر فعالیتهای کشاورزی، مورد: محور روستایی چیر - یامچی
استاد راهنما : پروفسور عباس سعیدی

کارشناسی : زنجان, ایران, جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری , 1382-1378