خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33026   بروزرسانی: 25-11-1401

Manijeh Ahmadi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تحلیلی بر زمینه های توسعه گردشگری در نواحی شهری، با تاکید بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: شهر زنجان   مجرياسفند 1395تير  1396شهرداری
مطالعه وضعیت توسعه فرهنگی و سرمایه اجتماعی در سکونتگاههای شهری و روستایی استان زنجان    همكارمرداد 1386شهريور  1386معاونت برنامه ریزی استانداریدانشگاه زنجان
طرح تدوین برنامه آمایش استان زنجان (بخش نخست)    همكاراسفند 1385اسفند  1387معاونت برنامه ریزی استانداریدانشگاه زنجان