خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30602   بروزرسانی: 25-11-1401

Manijeh Ahmadi

Publications in Journals

داخلي-ISC35.  منیژه احمدی
تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی در اخلاق زیست محیطی روستاییان مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا؛ شهرستان زنجان
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی دوره 61 (1396صفحات 19-35. 
داخلي-ISC34.  منیژه احمدی،مهدی چراغی
ارزیابی عوامل موثر بر تحقق حکمروایی خوب روستایی با تاکید بر عملکرد دهیاری ها مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا، شهرستان زنجان
فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) دوره 7 (1396صفحات 33-44. 
داخلي-ISC33.  منیژه احمدی، بهروز محمدی یگانه، سروش سنایی مقدم 
تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، استان کهگیلویه و بویر احمد)
فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره 10 (1396صفحات 93-107. 
داخلي-ISC32.  اکبر حسین زاده، منیژه احمدی، سمیرا مرادی مفرد، مریم قاسمی
مکان یابی بهینه جایگاه های سوخت (CNG) (مورد مطالعه: شهر زنجان)
فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره 24 (1396صفحات 7-20. 
داخلي-ISC31.  منیژه احمدی
تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری فرهنگی و اثرات آن در پایداری اقتصادی نواحی روستایی استان زنجان
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، دوره 29 (1397صفحات 79-92. 
داخلي-ISC30.  منیژه احمدی، محمد تقی حیدری، محمد علی بیگدلی
تحلیل توسعه یافتگی روستاهای پیراشهر با رویکرد پیوند متقابل مورد: دهستان سهرین زنجان
مجله توسعه فضاهای پیراشهری دوره 2 (1398صفحات 107-119. 
داخلي-ISC29.  منیژه احمدی، محمدرضا سلیمی سبحان، ندا دهقانی، مهری جانسوز
اثرات بازارچه های مرزی موقت در امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین (روستاهای مرزنشین شهرستان مریوان)
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی دوره 27 (1398صفحات 101-122. 
داخلي-ISC28.  منیژه احمدی، کبری خوند
مدل یابی نقش نیروی انتظامی در احساس امنیت زنان گردشگر (مطالعه موردی: شهر زنجان)
مجله پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده، دوره 7 (1398صفحات 193-207. 
داخلي-ISC27.  منیژه احمدی، وحیده فکور
بررسی اثرات اعتبارات خرد بر توانمندساز ی زنان سرپرست خانوار روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زنجان)
مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره 9 (1399صفحات 17-33. 
داخلي-ISC26.  منیژه احمدی،فریبا عباسی
  واکاوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری در نواحی روستایی با استفاده از نظریه بنیانی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان زنجان
نشریه گردشگری و توسعه دوره 10 (1400صفحات 277-296.  [Abstract ]
داخلي-ISC25.  لیلا اسلامی ، هاجر خدابنده لو ، منیژه احمدی
واکاوی عوامل موثر بر نگرش زنان روستایی نسبت به ایجاد گروه ‏های خودیار؛ مطالعه موردی: بخش بزینه‏ رود، شهرستان خدابنده
فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی دوره 117 (1400صفحات 873-886.  [Abstract ]
داخلي-ISC24.  منیژه احمدی، مهری جهانسوزی، ندا دهقانی
تاثیر تبدیل روستا به شهر بر توسعه نواحی روستایی: مطالعه موردی شهر سلطان آباد
فصلنامه روستا و توسعه دوره 24 (1400صفحات 157-183.  [Abstract ]
داخلي-ISC23.  محمدرضا شفیعی، منیژه احمدی
جایگاه شهر کوچک زیباشهر در مقایسه با شهر مبارکه در پیوند شهر و روستا (مطالعه موردی :سکونتگاه های روستائی بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه)
نشریه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره 40 (1400صفحات 87-112.  [Abstract ]
داخلي-ISC22.  بهروز محمدی یگانه ، منیژه احمدی ، علی اکبر نجفی کانی ، کبری نجفی
واکاوی توسعه فضایی روستاهای نواحی کوهستانی و جلگه ای (نمونه موردی: روستاهای بخش بندپی شرقی شهرستان بابل)
فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای دوره 42 (1401صفحات 49-72.  [Abstract ]
داخلي-ISC21.  منیژه احمدی ، محسن کلانتری ، مصطفی محمدی
تحلیل فضایی عوامل اقتصادی، اجتماعی موثر بر سوء مصرف مواد مخدر در سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: روستای دیزج آباد، شهرستان زنجان
نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی شماره 1 (1401صفحات 115-128.  [Abstract ]
International ISC20.  منیژه احمدی،  وحیده فکور
The Impact of Micro Credit on Empowerment of Female Heads of Rural Households Covered by Imam Khomeini Relief Committee (Case Study: Central District of Zanjan County)
Journal of Research and Rural Planning (2020) . 
داخلي-غير ISC19.  منیژه احمدی، ارسطو خیراللهی، مهدی چراغی
ارزيابي عوامل موثر بر رضايت مندي گردشگران داخلي و خارجي مجموعه گردشگري بيستون
tourism Complex
مطالعات اجتماعی گردشگری دوره 1 (1396) . 
داخلي-ISC18.  منیژه احمدی، مهدی چراغی
ارزيابي عوامل موثر بر تحقق حكمروايي خوب روستايي با تاكيد بر عملكرد دهياري ها مطالعه موردي: دهستان چايپاره بالا، شهرستان زنجان 
 Analysis of Effective Factors in Rural Good Governance with Focus on Rural manager (Dehyar), (Case study: Chaipare Bala County, Zanjan Township)
جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای) دوره 4 (1396) . 
National-ISC17.  منیژه احمدی، میثمه سپهرآذر
تحلیل جنسیتی عوامل مؤثر بر کارکرد اقتصادی زنان در فضاهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان بناب، شهرستان زنجان)
Gender Analysis of Factors Affecting on Economic Function of Women in Rural Areas
جغرافیا- برنامه ریزی منطقه ای قشم شماره 117 (1395) . 
داخلي-ISC16.  منیژه احمدی، بهروز محمدی یگانه، سروش سنایی مقدم
تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، استان کهگیلویه و بویر احمد) - 
The effects of social capital on poverty reduction in rural familie (Case study: Poshte Zilaei County, Kohkilouyeh and Boyer Ahmad province)
نگرشهای نو در جغرافیای انسانی دوره 10(1) (1396) . 
داخلي-ISC15.  منیژه احمدی
تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری فرهنگی و اثرات آن در پایداری اقتصادی نواحی روستایی استان زنجان  
Analysis of affecting factors on the development of cultural tourism and its effects on economic sustainability; Case study: rural areas of Zanjan Province
برنامه ریزی منطقه ای دوره 29 (1397) . 
داخلي-ISC14.  منیژه احمدی
تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی در اخلاق زیست محیطی روستاییان مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا؛ شهرستان زنجان 
Analysis of the effects of social capital in environmental ethics villagers A Case Study: Chaypareh Bala district, Zanjan Township
جغرافیا و برنامه ریزی دوره 61 (1396) . 
National-ISC13.  منیژه احمدی
تعیین موقعیت بهینه دفن پسماندها در استان زنجان
Identification of the optimal location site for depositing Zanjan Provinces waste  
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی شماره 51 (1396صفحه 68. 
National-ISC12.  منیژه احمدی، مهدی چراغی، زهرا بنازاده
تحلیل مهمترین عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی خانوارهای روستایی مطالعه موردی: دهستان نوبندگان، شهرستان فسا
Analysis of most affecting factors on rural household’s social security feeling Case study: Nawbandegan County, Fasa Township
جغرافیای انتظامی (1395صفحه 15. 
National-ISC11.  منیژه احمدی, مهدی چراغی
An Analysis of the Influential Factors on the Social Security feeling in Rural Areas with an Emphasis on Social Capital (Case Study: Marhamat Abad Myani Rural District of Myandoab County
An Analysis of the Influential Factors on the Social Security feeling in Rural Areas with an Emphasis on Social Capital (Case Study: Marhamat Abad Myani Rural District of Myandoab County
فصلنامه مسكن و محيط روستا (1393صفحه 15. 
داخلي-ISC10.   عباس سعيدی، عبدالرضا رحمانی فضلی ،منيژه احمدی
الحاق شهری سکونتگاههای روستايی پيرامون شهرزنجان
Annexation of Rural Settlements in Zanjan City
مسکن و محیط روستا شماره 3 (1393صفحات 16-15.  [Abstract  ]
National9.  منیژه احمدی، رضا خوش رفتار
ارزیابی توان های زمین گردشگری غار کتله خور زنجان با استفاده از تکنیک SWOT
evaluation of geotourism capabilities of katalekhor cave in zanjan Using the techniques SWOT
دوفصلنامه انديشه جغرافيايي (1393صفحه 62. 
National-ISC8.  عباس سعیدی، منیژه احمدی
شهرزدگی و دگردیسی ساختاری - کارکردی خانه های روستایی مورد: روستاهای پیرامون شهر زنجان
Urbanization and structural-functional Transformation of rural Houses. The case of Peripheral Villages of Zanjan
جغرافیا (1390صفحات 7-32. 
National7.  منیژه احمدی
سنجش میزان گرایش زنان روستایی به ایجاد شرکتهای تعاونی روستایی مورد: شهرستان زنجان
Evaluation tendency of rural women to establish rural cooperatives: city of Zanjan
فصلنامه تعاون و كشاورزي (1386صفحه 75. 
International6.  منیژه احمدی
جایگاه زنان در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران
Status of women in development programs the Islamic Republic of Iran
حقوق زنان (1386صفحه 21. 
National5.  منیژه احمدی
ناحيه و ناحيه ­اي شدن روزمره: حركت از محوريت « فضا» به سوي محوريت« كنش آگاهانه» در جغرافياي انساني
Region and every day Regionalization
مجله رشد آموزش جغرافيا (1389صفحات 34-41. 
National4.  منیژه احمدی
دانشنامه پديده شناسي:جغرافياي اجتماعي
Encyclopedia of Phenomenology: social geography
رشد آموزش جغرافيا (1388صفحه 5. 
National3.  بهروز محمدی یگانه ، منیژه احمدی
توسعه پايدار روستايی با تاکيد بر نقش زنان، مطالعه موردی: محور روستايی چير- يامچی شهرستان زنجان  
Sustainable rural development with emphasis on the role of women, Case Study: Chiar –Yamchi of Zanjan district
دوفصلنامه انديشه جغرافيايي (1386صفحات 177-203. 
National2.  عبدالرضا رحمانی فضلی، منیژه احمدی
كشاورزي ارگانيك و توسعه پايدار روستايي
Organic agriculture and sustainable rural development
فصلنامه نسيم بامداد (1388صفحه 15. 
National-ISC1.  فضیله خانی ، منیژه احمدی
تبيين عوامل موثر بر مشاركت زنان در تصميم گير ي هاي اقتصادي- اجتماعي در مناطق روستای (مطالعه ي موردي: محدوده ي روستايي چير-يامچي شهرستان زنجان)
A study on the effects of women’s participation in the economic and social decision makings in rural areas case study: Chiar –Yamchi of Zanjan district
زن در توسعه و سیاست (1388صفحه 95. 


Presentations in Seminars & Congress


National 18. منیژه احمدی، ادریس رسولی
تحلیل اثرات تعاونیهای مرزی بر معیشت پایدار روستاییان؛ مطالعه موردی: تعاونیهای مرزنشین شهرستان پیرانشهر

اولین کنفرانس اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی


31 - 29 شهريور 1396.  
National 17. Manijeh Ahmadi, Kobra Khond
Evaluating the role of physica factors in social security sens of rural tourists
ارزیابی نقش عوامل کالبدی در احساس امنیت اجتماعی گردشگران روستایی

The first international ecological conference, the alphabet of tourism


 آذر 1397.  
National 16.  منیژه احمدی، محمد خاتونی پودینه
بررسی و سطح بندی خدمات روستاهای شهرستان کرمان در راستای عدالت اجتماعی
اولین کنفرانس اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
29 شهريور 1396.  
National 15.  منیژه احمدی، سعید شاهسوند
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی؛ مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهر آبگرم
اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
29 شهريور 1396.  
National 14.  منیژه احمدی، مهدی شیخیانی
تحلیل اثرات صنعت بر تحولات اقتصادی نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: روستاهای پیرامون نیروگاه اتمی بوشهر
اولین کنفرانس اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
29 شهريور 1396.  
National 13.  منیژه احمدی، مینا سلطانی، فریبا عباسی
 ارزیابی توان های اکوتوریسم پایدار در مناطق حفاظت شده مطالعه¬ موردی: منطقه¬ حفاظت شده¬ دشت سهرین (شهرستان زنجان)
همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 اسفند 1394.  
National 12.  منیژه احمدی، مینا سلطانی
 امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری با استفاده از تکنیک SWOT مطالعه موردی: شهرستان خرمدره، استان زنجان
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
28 مهر 1395.  
National 11.  معصومه اسدیان، منیژه احمدی
تحولات فضایی سکونت گاههای روستایی پیررامون شهرها با تأکید بر عامل فاصله از شهر؛ مطالعه موردی: دهستان ملاردشمالی، شهرستان ملارد
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
28 مهر 1395.  
National 10.  جمشید عینالی، منیژه احمدی، مینا سلطانی، حسن قاسملو
ارزیابی توان¬های اکوتوریسم و ژئوتوریسم پایدار با استفاده از مدلSWOT منطقه مورد مطالعه روستاهای واقع درحوضه آبریز قان چای (شهرستان ماهنشان)
همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی
22 ارديبهشت 1395.  
National 9.  احمدی، منیژه، چراغی، مهدی و زهرا بنازاده
نقش سبك زندگي در امنيت اجتماعي خانوارهاي روستايي مطالعه موردي:دهستان نوبندگان، شهرستان فسا
اولین همایش ملی همایش ملی سبک زندگی نظم و امنیت
31 ارديبهشت 1394.  
National 8.  منیژه احمدی؛ پریسا حجی ملایری
امکان سنجی توسعه پايدار گردشگری شهری با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی: شهر زنجان)
Assessing the Possibility of sustainable development of urban tourism Using with SWOT Analysis, case study: Zanajn cit
همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران
18 - 19 ارديبهشت 1393.  
International 7.  منیژه احمدی, ابوذر بهامین
گردشگری کشاورزی: بررسی آیین ها و جشن های کشاورزی به عنوان زمینه ای برای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی ، مطالعه موردی : جشن شانادر در شهرستان ارومیه
 Agritourism: Rituals and Celebrations agriculture as a context for the diversification of the rural economy, case study: Shanadar in Ourmyieh Township
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه
11 - 13 شهريور 1393.  
International 6.  منیژه احمدی
بررسی اثرات اعتبارات خرد بر توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی، مطالعه موردی: دهستان غنی بیگلو شهرستان زنجان
Examined the effects of micro-credit on community women empowerment in rural area; case study: Ghanibeiglou county, Zanjan Township
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه
11 - 13 شهريور 1393.  
National 5.  منیژه احمدی, میثمه سپهرآذر
بررسی تأثیر شرایط جغرافیایی و طبیعی سکونتگاههای روستایی درمشارکت زنان روستایی مطالعه موردی دهستان بناب، شهرستان زنجان
The impact of natural and geographical conditions of the rural settlements on the participation of rural women; case study :Bonab district, Zanjan township
همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی
23 مهر 1393.  
National 4.  معصومه رحیم زاده، حبیبه یوسفی، منیژه احمدی
نقش مدیریت فضا در حفظ و سالم سازی محیط زیست روستایی در راستای توسعه پایدار
 همایش ملي حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار روستايي
دانشگاه علوم پزشکی قم, 8 اسفند 1386.  
National 3.  منیژه احمدی، مهدی چراغی
کشاورزی ارگانیک پیش نیاز توسعه پایدار کشاورزی در سند چشم انداز 1404 ایران
Organic agriculture prerequisite for agricultural sustainable development  in Iran's 1404
اولین همایش ملی مدیریت سرمایه و استعداد کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت
دانشگاه زنجان, زنجان, 10 آبان 1391.  
International 2.  Manijeh Ahmadi, Hamid Jalalian,Alireza Rasouli
Investigation of Rural Cooperatives' Coincidence with the Expectations of Rural Women, Case Study: Cooperatives of Zanjan Township
1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON COOPERATIVE SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL CAPABILITIES
MINISTRY OF COOPERATIVES (IRI), Kish-iran, 16 - 17 April 2011.  
National 1.  منیژه احمدی، مریم احمدی
بررسی جایگاه زن و مادری در دو دیدگاه اسلام و فمنیسم
Review the status of women and motherhood in Islam and feminism
اولین همایش ملی مادری و زن تراز انقلاب اسلامی
10 ارديبهشت 1392.