خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32287   بروزرسانی: 25-11-1401

Manijeh Ahmadi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  ندا دهقانیمنیژه احمدیحسین تبرته ای فراهانی
The effects of tourism in the rural areas of the central part of Baft city
اثرات گردشگری درمناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بافت
روستا و توسعه پایدار فضا شماره 40 (1402/12/16صفحات 1-20 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  ندا دهقانیمنیژه احمدیحسین تبرته ای فراهانی
Explaining the socio-economic effects of tourism development on local communities in rural areas, case study: Baft township
تبیین اثرات اقتصادی-اجتماعی توسعه گردشگری بر جوامع محلی در نواحی روستایی، مطالعه موردی: شهرستان بافت
(journal of research and rural planning شماره 44 (1402/10/24صفحات 1-16 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  منیژه احمدیمحسن کلانتریمصطفی محمدی
Spatial analysis of socio-economic factors affecting drug abuse in rural settlements, Case study: Dizaj Abad village, Zanjan township
تحلیل فضایی عوامل اقتصادی، اجتماعی موثر بر سوء مصرف مواد مخدر در سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: روستای دیزج آباد، شهرستان زنجان
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی- دانشگاه خوارزمی شماره 1401-3 دوره 9 شماره 1 (1401/03/15صفحات 115-128 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
28.  بهروز محمدی یگانهمنیژه احمدیعلی اکبر نجفی کانیکبری نجفی
Analysis of Spatial Development of Villages in Mountainous and Plain Areasthe villages of Eastern Bandpey District of Babol County
واکاوی توسعه فضایی روستاهای نواحی کوهستانی و جلگه ای (نمونه موردی: روستاهای بخش بندپی شرقی شهرستان بابل)
جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای- دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 42 (1401/01/15صفحات 49-72 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  منیژه احمدیمهری جهانسوزی
Analyzing the Factors affecting Rural Waste Management Areas in Shirin Dareh district, Quchan County
تحلیل عوامل موثر بر مدیریت پسماندهای روستایی دهستان شیرین دره، شهرستان قوچان
جغرافیا و پایداری محیط شماره 40 (پاییز 1400) (1400/10/11صفحات 115-137 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  محمدرضا شفیعیمنیژه احمدی
The location of Zibashahr small city in comparison with mobarakeh city in rural and Urban linkage (Case study: Rural settlements the South Gorken county of Mobarakeh township)
جایگاه شهر کوچک زیباشهر در مقایسه با شهر مبارکه در پیوند شهر و روستا (مطالعه موردی :سکونتگاه های روستائی بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه)
کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی شماره دوره 9 شماره 2 (1400/08/15صفحات 87-112 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
25.  محمدرضا شفیعیمنیژه احمدی
The location of Zibashahr small city in comparison with mobarakeh city in rural and Urban linkage (Case study: Rural settlements the South Gorken county of Mobarakeh township)
جایگاه شهر کوچک زیباشهر در مقایسه با شهر مبارکه در پیوند شهر و روستا (مطالعه موردی :سکونتگاه های روستائی بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه)
کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی شماره دوره 9، شماره 2 آبان 1400 صفحه (1400/08/01صفحات 87-112 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
24.  لیلا اسلامیهاجر خدابنده لومنیژه احمدی
Analysis of factors affecting rural women's attitudes towards the creation of self-help groups; Case Study: Bazineh Rood, Khodabandeh Township
واکاوی عوامل مؤثر بر نگرش زنان روستایی نسبت به ایجاد گروه ‏های خودیار؛ مطالعة موردی: بخش بزینه‏ رود، شهرستان خدابنده
پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران شماره دوره 53، شماره 3 (1400/07/01صفحات 873-886 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  منیژه احمدیمهری جهانسوزیندا دهقانی
The Impact of Village Conversion into City on Development of Rural Areas: A Case Study of Soltanabad City of Iran
تأثیر تبدیل روستا به شهر بر توسعه نواحی روستایی: مطالعه موردی شهر سلطان‌آباد
روستا و توسعه شماره دوره 24، شماره 2 - شماره94 (1400/06/01صفحات 157-183 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  منیژه احمدیفریبا عباسی
Analyzing the Economic Barriers to Tourism Development in Rural Areas Using Grounded Theory A case study of tourism target villages of Zanjan province
واکاوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری در نواحی روستایی با استفاده از نظریه بنیانی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان زنجان
گردشگری و توسعه- انجمن گردشگری ایران شماره دوره 10، پیاپی27 (1400/04/01صفحات 277-295 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
21.  بهروز محمدی یگانهمنیژه احمدیمهدی چراغیمینا سلطانی
the effects of lifestyle on the physical identity of housing in rural areas, Case Study: Guzal darreh rural district, Soltaniyeh township
اثرات سبک زندگی بر هویت کالبدی مسکن در نواحی روستایی مطالعه‌ی موردی: دهستان گوزلدره، شهرستان سلطانیه
راهبردهای توسعه روستایی شماره 30 (1400/04/01صفحات 187-199 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  منیژه احمدیوحیده فکور
The Impact of Micro Credit on Empowerment of Female Heads of Rural Households Covered by Imam Khomeini Relief Committee (Case Study: Central District of Zanjan County)
بررسی اثرات اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زنجان)
(journal of research and rural planning شماره 9 (1398/12/25صفحات 17-33 

19.  منیژه احمدیمحمد تقی حیدریمحمدعلی بیگدلی
Analysis of Pirashahr villages development with cross-linking approach Case: Sohrin village of Zanjan
تحلیل توسعه یافتگی روستاهای پیراشهر با رویکرد پیوند متقابل مورد: دهستان سهرین زنجان
توسعه فضاهای پیراشهری شماره 2 (1398/10/23صفحات 107-119 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  منیژه احمدیکبری خوند
the role of law enforcement force in the sense of security of female tourists, case study: Zanjan city
نقش نیروى انتظامى در احساس امنیت اجتماعى زنان گردشگر (مطالعه موردى: شهر زنجان)
پژوهشهای انتظامی اجتماعی زنان و خانواده شماره 13 (1398/10/11صفحات 193-207 

17.  منیژه احمدیمحمد تقی حیدریمحمد علی بیگدلی
Analysis of the development of Pirasher villages with the approach of cross-linking case: Sohrin Zanjan village
تحلیل توسعه یافتگی روستاهای پیراشهر با رویکرد پیوند متقابل مورد: دهستان سهرین زنجان
توسعه فضاهای پیراشهری شماره 2 (1398/09/23صفحات 107-120 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  منیژه احمدیمحمدرضا سلیمی سبحانندا دهقانی
Effects of temporary border frontier in economic and social security in rural areas (Villages in the frontier of Marivan township)
اثرات بازارچه های مرزی موقت در امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین (روستاهای مرزنشین شهرستان مریوان)
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی- سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا پژوهشکده جغرافیای انتظامی شماره 27 (1398/08/08صفحات 101-122 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  منیژه احمدی
Analysis of affecting factors on the development of cultural tourism and its effects on economic sustainability; Case study: rural areas of Zanjan Province
تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری فرهنگی و اثرات آن در پایداری اقتصادی نواحی روستایی استان زنجان
برنامه ریزی منطقه ای شماره 29 (1397/02/15صفحات 79-92 
  سایر
با هیات تحریریه
14.  اکبر حسین زادهمنیژه احمدیسمیرا مرادی مفردمریم قاسمی
Optimum Location of Fuel Stations (CNG) Using fuzzy and AHP (Case Study: Zanjan)
مکان یابی بهینه جایگاه های سوخت (CNG) (مورد مطالعه: شهر زنجان)
فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی شماره 24 (1396/12/15صفحات 7-20 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  منیژه احمدی
Analysis of the effects of social capital in environmental ethics villagers A Case Study: Chaypareh Bala district, Zanjan Township
تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی در اخلاق زیست محیطی روستاییان مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا؛ شهرستان زنجان
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 61 (1396/10/19صفحات 19-35 

12.  منیژه احمدیبهروز محمدی یگانهسروش سنایی مقدم
The effects of social capital on poverty reduction in rural families (Case study: Poshte Zilaei County, Kohkilouyeh and Boyer Ahmad province)
تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، استان کهگیلویه و بویر احمد)
نگرش های نو در جغرافیای انسانی شماره 37 (1396/10/11صفحات 93-107 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  منیژه احمدیمهدی چراغیمینا سلطانی
Analysis of the factors influencing ecotourism development Case study: Sohrein Plain village in Zanjan Township
تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه ی اکوتوریسم در نواحی روستایی شهرستان زنجان مورد: روستاهای دشت سهرین
اقتصاد فضا و توسعه روستایی- دانشگاه خوارزمی شماره 6 (1396/09/25صفحات 215-231 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  منیژه احمدیمهدی چراغی
Analysis of Effective Factors in Rural Good Governance with Focus on Rural manager (Dehyar), (Case study: Chaipare Bala County, Zanjan Township)
ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق حکمروایی خوب روستایی با تاکید بر عملکرد دهیاری‌ها مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا، شهرستان زنجان
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم شماره 1 (1396/09/01صفحات 33-44 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  منیژه احمدیارسطو خیراللهیمهدی چراغی
Analyzing the effective factors on foreign and national tourist's satisfaction of Bisotoun touristic complex
ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون¬¬
مطالعات اجتماعی گردشگری - پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی شماره 9 (1396/06/15صفحات 191-216 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  منیژه احمدی
Identification of the optimal spatial-locational site for depositing Zanjan Provinces waste
تعیین موقعیت بهینه دفع پسماند ها در استان زنجان
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی- دانشگاه خوارزمی شماره 2 (1396/05/01صفحات 51-68 
  علمی-پژوهشی
معتبر
7.  منیژه احمدیمیثمه سپهرآذر
Analysis of affecting factors on the economic function of women in rural space Case study: Bonab County; Zanjan Township
تحلیل عوامل مؤثر در کارکرد اقتصادی زنان در نواحی روستایی، با تأکید بر پایگاه اقتصادی و اجتماعی مطالعه موردی: دهستان بناب، شهرستان زنجان
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم شماره 1 (1395/12/20صفحات 117-127 
  علمی-پژوهشی
معتبر
6.  منیژه احمدیمهدی چراغیزهرا بنازاده
Analysis of most affecting factors on rural household’s social security feeling Case study: Nowbandegan County, Fasa Township
تحلیل مهم ترین عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: دهستان نوبندگان، شهرستان فسا)
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی- سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا پژوهشکده جغرافیای انتظامی شماره 12 (1394/10/01صفحات 49-74 

5.  منیژه احمدیمهدی چراغیمحمد ولایی
An Analysis of the Influential Factors on the Social Security feeling in Rural Areas with an Emphasis on Social Capital (Case Study: Marhamat Abad Myani Rural District of Myandoab County)
تحلیل عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در نواحی روستایی، با تاکید سرمایه اجتماعی؛ مطالعه موردی: دهستان مرحمت آباد میانی، شهرستان میاندوآب
مسکن و محیط روستا شماره 148 (1393/11/18صفحات 109-119 

4.  عباس سعیدیرحمانی فضلی عبدالرضامنیژه احمدی
Annexation of Rural Settlements in Zanjan City
الحاق شهری سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر زنجان (مطالعه موردی: روستاهای سایان و گاوازنگ)
مسکن و محیط روستا شماره 145 (1393/03/15صفحات 3-16 
  سایر
با هیات تحریریه
3.  منیژه احمدیرضا خوشرفتار
evaluation of geotourism capabilities of katalekhor cave in zanjan
ارزیابی توان های زمین گردشگری غار کتله خور زنجان با استفاده از تکنیک سوات
فصلنامه اندیشه جغرافیایی (دانشگاه زنجان) شماره 9 (1393/02/15صفحات 61-74 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  عباس سعیدیمنیژه احمدی
Urbanization and structural-functional Transformation of rural Houses. The case of Peripheral Villages of Zanjan
شهرگی و دگردیسی ساختاری - کارکردی خانه های روستایی مورد: روستاهای پیرامون شهر زنجان
جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران شماره 31 (1390/10/11صفحات 7-33 

1.  خانی فضیلهمنیژه احمدی
A study on the effects of women’s participation in the economic and social decision makings in rural areas case study: Chiar –Yamchi of Zanjan district
تبیین عوامل موثر بر مشارکت زنان در تصمیم گیر ی های اقتصادی- اجتماعی در مناطق روستای (مطالعه ی موردی: محدوده ی روستایی چیر-یامچی شهرستان زنجان)
زن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان سابق ) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران شماره 4 (1388/10/11صفحات 95-113 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 22. مهدی چراغیمنیژه احمدیمحمدرضا نعمتی
تحلیل اثرات مهاجرت معکوس بر توسعه صنایع روستایی، مطالعه موردی: دهستان تیرچائی، شهرستان میانه
Analysis of reverse migration on the development of rural industries, Case study: Tirchai village, Mianeh City
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-30 - 2022-08-31
ملی معتبر 21. ادریس رسولیمنیژه احمدی
تحلیل اثرات تعاونی های مرزی بر معیشت پایدار روستائیان(مطالعه موردی:تعاونی های مرزنشین شهرستان پیرانشهر)
Feasibility of establishment rural cooperatives in border region in order to achieve sustainable rural development (case study: Piranshahr district)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 20. منیژه احمدیسعید شاهسونداینانلو
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی؛ روستاهای پیرامون شهر آبگرم
the role of Tourism on rural economic development, Case Study: Villages around Abgarm City
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 19. منیژه احمدیمحمود خاتونی پودینه
بررسی و سطح بندی خدمات روستاهای شهرستان کرمان در راستای عدالت اجتماعی
Leveling of rural services for the villages of Keman township with an emphasis on spatial justice
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 18. منیژه احمدیمهدی شیخیانی
تحلیل اثرات صنعت بر تحولات اقتصادی نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: روستاهای پیرامون نیروگاه اتمی بوشهر
analyze the impact of industry on rural economic change; case study: Villages around the Bushehr nuclear power plant
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 17. لیلا رسولیمنیژه احمدی
بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر روی عملکرد مدیریت روستایی،نمونه موردی: دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود
Examining the role of social capital on the performance of rural management, case study: Ijroud bala county, Ijroud township
--- انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین- انجمن علمی تخصص عمران و معماری, تهران, 2016-11-21 - 2016-11-21
ملی معتبر 16. معصومه اسدیانمنیژه احمدی
تحولات فضایی سکونت گاههای روستایی پیررامون شهرها با تأکید بر عامل فاصله از شهر )مطالعه موردی: دهستان ملاردشمالی، شهرستان ملارد(
Spatial changes in rural settlements around cities with emphasis on distance from the city (Case Study: north Malard- Mallard Township)
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی دانشگاه تهران, تهران, 1395/07/28 - 1395/07/28
ملی معتبر 15. منیژه احمدیمینا سلطانی
امکان¬سنجی توسعه پایدار گردشگری با استفاده از تکنیک SWOT مطالعه موردی: شهرستان خرمدره، استان زنجان
The feasibility of sustainable tourism development with using SWOT Case Study: Khorram darreh Township, Zanjan province
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی دانشگاه تهران, تهران, 1395/07/28 - 1395/07/28
ملی معتبر 14. جمشید عینالیمنیژه احمدیمینا سلطانیحسن قاسملو
ارزیابی توان¬های اکوتوریسم و ژئوتوریسم پایدار با استفاده از مدلSWOT منطقه مورد مطالعه روستاهای واقع درحوضه آبریز قان چای (شهرستان ماهنشان)
Evaluation of ecotourism and sustainable geotourism capabilities by using SWOT model The study area villages basin Qanchay (Mahneshan Township)
همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی دانشگاه مازندران, ساری, 1395/02/21 - 1395/02/22
ملی معتبر 13. منیژه احمدیاحمدی مریم
آسیب شناسی ابعاد حقوقی ساماندهی کلانشهر تهران به منظور ارائه راهکارهای قانونی در راستای توسعه پایدار
Pathology legal aspects of Tehran Metropolis organization to provide legal solutions for sustainable development
همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران  دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1394/12/17 - 1394/12/18
ملی معتبر 12. منیژه احمدیمینا سلطانیفریبا عباسی
ارزیابی توان¬های اکوتوریسم پایدار در مناطق حفاظت شده مطالعه¬ موردی: منطقه¬ حفاظت شده¬ دشت سهرین (شهرستان زنجان)
Evaluation powers sustainable ecotourism in protected areas ;Case study: protected area of Sohrain Plain
همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/12/12 - 1394/12/13
ملی معتبر 11. منیژه احمدیارسطو خیراللهیمهدی سعیدیمینا سلطانی
تاثیر مبادلات مرزی بر اقتصاد غیر رسمی روستانشینان نواحی مرزی، مطالعه ی موردی: نواحی مرزی شهرستان بانه
Border exchange impact on the informal economy villagers in border areas; case study: border area in Baneh city
همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/11/12 - 1394/11/13
ملی معتبر 10. منیژه احمدیفریبا عباسیمینا سلطانی
سنجش عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستای اندآباد علیا ( شهرستان زنجان)
Analysis of factors affecting on the sustainable management of water resources in rural areas; Case study: upper And Abad (Zanjan city)
همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/11/12 - 1394/11/13
ملی معتبر 9. منیژه احمدیمهدی چراغیزهرا بنازاده
نقش سبک زندگی در امنیت اجتماعی خانوارهای روستایی مطالعه موردی:دهستان نوبندگان، شهرستان فسا
The role of lifestyle on the sense of security of rural households, case study: NObandegan یهسفقهزف
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 8. منیژه احمدیمیثمه سپهرآذر
بررسی تأثیر شرایط جغرافیایی و طبیعی سکونتگاههای روستایی درمشارکت زنان روستایی مطالعه موردی دهستان بناب، شهرستان زنجان
The impact of natural and geographical conditions of the rural settlements on the participation of rural women; case study :Bonab district, Zanjan township
-- هسته پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستاهای خراسان و انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی ایران, مشهد, 2014-10-15 - 2014-10-15
بین‌المللی 7. منیژه احمدیابوذر بهامین
گردشگری کشاورزی: بررسی آیین ها و جشن های کشاورزی به عنوان زمینه ای برای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی ، مطالعه موردی : جشن شانادر در شهرستان ارومیه
Agritourism: Rituals and Celebrations agriculture as a context for the diversification of the rural economy, case study: Shanadar in Ourmyieh Township
-- انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران , زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-04
بین‌المللی 6. منیژه احمدیمهدی چراغی
بررسی اثرات اعتبارات خرد بر توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی، مطالعه موردی: دهستان غنی بیگلو شهرستان زنجان
Examined the effects of micro-credit on community women empowerment in rural area; case study: Ghanibeiglou county, Zanjan Township
-- انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران و دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-04
ملی معتبر 5. منیژه احمدیسمیرا مرادی مفرد
بیوتروریسم و مقابله با تهدیدات بیوتروریستی زمینه ای برای اقدام در راستای پدافند غیرعامل
Bioterrorism and combating bioterroristic threats, A basis for action in the direction of passive defense
-- دانشگاه کاشان, کاشان, 2014-05-19 - 2014-05-19
ملی معتبر 4. منیژه احمدیپریسا حجی ملایری
امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری شهری با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی: شهر زنجان)
Assessing the Possibility of sustainable development of urban tourism Using with SWOT Analysis, case study: Zanajn city
- دانشگاه شهید مفتح, همدان, 2014-05-08 - 2014-05-08
ملی معتبر 3. منیژه احمدیاحمدی مریم
بررسی جایگاه زن و مادری در دو دیدگاه اسلام و فمنیسم
Review the status of women and motherhood in Islam and feminism
-- دانشگاه تهران, تهران, 2013-04-30 - 2013-04-30
ملی معتبر 2. منیژه احمدیمهدی چراغی
کشاورزی ارگانیک پیش نیاز توسعه پایدار کشاورزی در سند چشم انداز 1404 ایران
Farming prerequisite for sustainable development of agriculture in Iran in 2026 outlook
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/10 - 1391/08/11
بین‌المللی 1. منیژه احمدیحمید جلالیانعلیرضا رسولی
بررسی میزان انطباق شرکت‏های تعاونی روستایی با انتظارات زنان، مطالعه موردی تعاونیهای شهرستان زنجان
Investigation of Rural Cooperatives' Coincidence with the Expectations of Rural Women, Case Study: Cooperatives of Zanjan Township
کنفرانس بین المللی ظرفیتهای بخش تعاون جزیره کیش-مرکز همایشهای بین المللی با همکاری دانشگاهها ی دولتی, کیش, 1390/01/27 - 1390/01/28