خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32087   بروزرسانی: 25-11-1401

Manijeh Ahmadi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 میثمه سپهرآذر اسفند  1393جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تاثیر فضاهای جغرافیایی در کارکرد و مشارکت زنان روستایی   استاد راهنما