خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28383   بروزرسانی: 11-02-1399

Manijeh Ahmadi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن جغرافیایی ایران

عضو انجمن علمی توسعه روستایی ایران