خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32312   بروزرسانی: 25-11-1401

Manijeh Ahmadi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن جغرافیایی ایران

عضو انجمن علمی توسعه روستایی ایران