خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32087   بروزرسانی: 25-11-1401

Manijeh Ahmadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. برنامه ریزی روستایی ، مطالعات کالبدی - فضایی،آمایش سرزمین، پیوندهای روستایی - شهری، جغرافیای جنسیت، جغرافیای توسعه