خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28384   بروزرسانی: 11-02-1399

Manijeh Ahmadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. برنامه ریزی روستایی ، مطالعات کالبدی - فضایی،آمایش سرزمین، پیوندهای روستایی - شهری، جغرافیای جنسیت، جغرافیای توسعه