خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28384   بروزرسانی: 11-02-1399

Manijeh Ahmadi

مدیریت

اجرایی:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، معاونت برنامه ریزی، کارشناس آمایش1386-1385