خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31688   بروزرسانی: 25-11-1401

Manijeh Ahmadi

مدیریت

اجرایی:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، معاونت برنامه ریزی، کارشناس آمایش1386-1385