خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3993   بروزرسانی: 08-04-1400

Seyed Mani Emadi

Publications in Journals

داخلي-ISC4.  سید مانی عمادی
بررسی چند نگاره ی پهلوانی از منظر جهان‌نگریِ فتوّتیه
دوفصلنامة علمی-‌پژوهشی «نامة هنرهای تجسمی و کاربردی»، دانشگاه هنر تهران (1390) . 
داخلي-ISC3.  سید مانی عمادی
شیر و شیربازان در پردة نقاشان قلندر
دوفصلنامة علمی-‌پژوهشی «نامة هنرهای تجسمی و کاربردی»، دانشگاه هنر تهران (1397) . 
داخلي-ISC2.  سید مانی عمادی غلامعلی حاتم
نگارة هارون در حمام؛ فتوت‌نگاره ی دلاكان، حماميان و سرتراشان
«هنرهای زیبا»، دانشگاه تهران (1389) . 
داخلي-ISC1.  سید مانی عمادی غلامعلی حاتم محمدتقی آشوری
نسبت طریقت جوانمردی با سبک نقّاشی بهزاد و شعر سعدی؛ یک ساختار و دو متن
نشریة علمی ـ پژوهشی «آیینه میراث» (1395) . 


Presentations in Seminars & Congress


International 2. سید مانی عمادی
بررسی یک تناقض ایدئولوژیک در یک نگارة مشهور

همایش ملی جلوه­ های هنر ایرانی ـ اسلامی


دانشگاه گیلان, رشت-ایران خرداد 1398.  
International 1. سید مانی عمادی
هنر تبليغات؛ با دو رويكرد سنتي و مدرن

مقالة برگزيدة همايش «روابط‌عمومي‌هاي صنايع پتروشيمي ايران»


مؤسسة اندیشه های رسای فناوری, تهران-ایران  1388.