خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2094   بروزرسانی: 08-04-1400

Seyed Mani Emadi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
دستیار پژوهشی در تألیف و انتشار کتاب (دیلمون پهلوی) (نویسنده: عبدالرحمان عمادی)   همكار 1390  انتشارات آموت، تهران
دستیار پژوهشی در تألیف و انتشار کتاب (چند صد نام دریای خزر) (نویسنده: عبدالرحمان عمادی)   همكار 1390  انتشارات آموت، تهران