خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3993   بروزرسانی: 08-04-1400

Seyed Mani Emadi
سید مانی عمادی
استادیار

پست الکترونيکی
emadi.mani@znu.ac.ir      seyedmaniemadi@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/emadim

تلفن
   09125479230   +98 (0) 24 3305 4757

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه نقاشی، ص پ 38791-45371