خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2094   بروزرسانی: 08-04-1400

Seyed Mani Emadi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
7 پریسا اشرفی   1398کارشناسی ارشد نقاشی مطالعة نگاه ابزاری به زن در پیش و پس از انقلاب   استاد راهنما
6 سهیلا دیزگلی   1398کارشناسی ارشد نقاشی مطالعة چگونگی طبقه بندی مخاطب در هنرهای تجسمی معاصر ایران   استاد راهنما
5 الهام شیرزاد   1397کارشناسی ارشد نقاشی تحلیل منابع الهام نقاشان عامیانه در دورة قاجار (مطالعة موردی: تکیة معاون الملک کرمانشاه)   استاد راهنما
4 مریم السادات حظیره   1397کارشناسی ارشد نقاشی تأثیرات متقابل کاشیکاری سنتی و نقاشی مدرن از دهة 40 تا 90 شمسی   استاد راهنما
3 محمدجواد صدری کرمی   1397کارشناسی ارشد نقاشی بررسی آثار نقاشانِ پست مدرنیسم ایران از دیدگاه جامعه شناسی   استاد راهنما
2 مسعود موسوی   1397کارشناسی ارشد نقاشی مطالعة تأثیرات زندگی صنعتی در نقاشی معاصر ایران با بررسی دوسالانه های اول الی هشتم    استاد راهنما
1 الهام خاکی   1396کارشناس ارشد هنر اسلامی تطبیق بازنمود اسب در نگاره های استادان محمود فرشچیان، محمدباقر آقامیری و مجید مهرگان    استاد راهنما