خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38127   بروزرسانی: 23-09-1402

Mohammad Sadegh Falahat

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  احمد علی ایرجیمهدی زندیهمحمدصادق فلاحترضا سامه
Analysis of Connections between Childhood’s Sence of Place and Adulthood’s Taste in Architecture Case Study: IKIU Architecture Students
تحلیل رابطۀ حس مکان دوران کودکی و ذائقۀ معماری بزرگ‌سالی نمونۀ موردی:دانشجویان معماری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
معماری و شهرسازی آرمان شهر شماره 45 (1402/12/29صفحات 161-176 

15.  مریم کلامیمحمدصادق فلاحت
Strategies for Making Qualitative the System of Education of Architecture in Iran
راهکارهایی برای تربیت‌مند سازی نظام آموزش معماری در ایران
پژوهشهای معماری و محیط- دانشگاه زنجان شماره 1 (1397/09/01صفحات 41-54 

14.  نورالدین پیرخضریمحمدصادق فلاحت
The Role of Cultural and Social Implication on the Shape of the Marquee(Case Study: Bakhtiari seachador and Turkmen oey)
نقش دلالتهای فرهنگی اجتماعی بر شکل خیمه
هویت شهر شماره 11 (1396/03/01صفحات 43-52 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  محمدصادق فلاحتلیلا کمالیصمد شهیدی
The Role of the “Sense of Place” Concept in Improving Architectural Conservation Quality*
نقش مفهوم حس مکان در ارتقای کیفیت حفاظت معماری
باغ نظر شماره 14 (1396/01/14صفحات 15-22 
  علمی-پژوهشی
None ISI
12.  فاطمه نقی لومحمدصادق فلاحت
The Effect of Environmental Factors on Sociopetality of Urban Spaces
تاثیر عوامل محیطی براجتماع پذیری فضاهای شهری
European Online Journal of Natural and Social Sciences Issue 5 (2016-11-24PP. 1111-1129 
  علمی-پژوهشی
Scopus
11.  سعید رضاییمحمدصادق فلاحتمریم کلامی
The Role of Information Technology in Creating the Sense of Place
نقش فناوری اطلاعات در ایجاد حس مکان
Journal of Engineering and Applied Sciences Issue 11 (2016-08-01PP. 958-963 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  محمدصادق فلاحتصمد شهیدی
The Role of Mass - Space Concept in Explaining the Architectural Place
نقش مفهوم توده - فضا در تبیین مکان معماری
باغ نظر شماره 35 (1394/08/30صفحات 27-38 
  علمی-پژوهشی
None ISI
9.  ندا مسروری جنتمحمدصادق فلاحت
The role of unity and consistency in ecology and city in ecological sustainability (Case study Lavizan forest park)
نقش انسجام زیست بوم و شهر در پایداری اکولوزیک (مطالعه موری پارک جنگلی لویزان)
Cumhuriyet Science Journal Issue 36 (2015-06-06PP. 4160-4170 
  سایر
با هیات تحریریه
8.  محمدصادق فلاحتسیده الهام رضائی
Problems of (CPTED) in Iran in Camparison with Experriences in World
مشکلات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در ایران و مقایسه آن با تجربیات جهانی
فصلنامه دانش انتظامی زنجان شماره 8 (1393/03/20صفحات 73-97 

7.  محمدصادق فلاحتبرهمن سارا
Home Privacy in Iran, from the past to today
خلوت در خانه ایرانی، از گذشته تا امروز
فصلنامه گزارش شماره 74-75 (1391/12/11صفحات 18-31 

6.  محمدصادق فلاحتمینا اکبرزادهشیما شهرآبادی
Strategies for improving the quality of architectural space For the blind with the perceived quality of architecture By Blind
راهکارهایی در جهت ارتقا کیفیت فضای معماری برای نابینایان با تحلیل کیفیت ادراک معماری توسط نابینایان
ماهنامه آموزش طاق- سازمان نظام مهندسی ساختمان رضوی شماره 62-63 (1391/05/01صفحات 23-27 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  محمدصادق فلاحتسمیرا نوحی
The nature of signs and their role in enhancement of place in ......
ماهیت نشانه ها و نقش آن در ارتقای حس مکان فضای معماری
هنرهای زیبا شماره 1 (1391/02/05صفحات 17-22 
  علمی-پژوهشی
سایر
4.  محمدصادق فلاحتداود رضائیمحمد زارع
Physical analysis of iranian universities to solve existing problems in the physical structure
تحلیل کالبدی دانشگاه های ایران برای حل معضلات موجود در ساختار فیزیک
آبادی شماره 72 (1390/10/12صفحات 86-91 
  سایر
با هیات تحریریه
3.  محمدصادق فلاحت
The commuting stressor factors
عوامل استرس زای مسافرت های درون شهری
فصلنامه فنی و مهندسی بنا و نما شماره 6 (1390/03/15صفحات 78-80 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  محمدصادق فلاحتصمد شهیدی
nature and its role in architectural design
تحول مفهوم طبیعت و نقش آن در شکل گیری فضای معماری
هنرهای زیبا شماره 42 (1389/06/07صفحات 37-45 
  علمی-پژوهشی
سایر
1.  محمدصادق فلاحت
-
طرحی کالبدی مسجد و رضایتمندی نمازگزاران
آبادی شماره 54 (1386/06/15)  


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 50. محمدصادق فلاحتکیوان ارزن زرین
نقش معماری هوشمند در ارتقاء کیفیت فضای محیطی
The role of smart architecture in improving the quality of environmental space
Conference on Built Environment in Digital Age دانشگاه علم و صنعت, تهران, 2022-12-22 - 2022-12-22
ملی معتبر 49. مهدیس نجاتمریم کلامیمحمدصادق فلاحت
نقش مولفه های موثر بر تعامل انسان و محیط در آفرینش منظر فرهنگی
The role of effective components on human-environment interaction in creating a cultural landscape
- دانشگاه بجنورد, بجنورد, 2020-11-11 - 2020-11-11
ملی معتبر 48. نیلوفر گرشاسبیمحمدصادق فلاحت
کیفیت محیطی موثر بر خلاقیت کودکان در فضای بازی
Environmental Qualities that Effect on the Children's Creativity in the Play space
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-04-29 - 2019-05-01
ملی معتبر 47. محمدصادق فلاحتصونا تاجیل رو
تبیین رابطه تعاملات همسایگی و حس تعلق به فضاهای مابین درمجموعه های مسکونی (مطالعه موردی دو مجموعه مسکونی در تهران)
Explaining the Relationship between Neighborhood Interactions and the Sense of Spaces in Residential Complexes
Conference on Civil Engineering,Architecture and Urbanism of the Islamic Countries دانشگاه تبریز همکاری علمی و کاربری و شهید مدنی, تبریز, 2018-05-07 - 2018-05-07
ملی معتبر 46. مریم کلامیمحمدصادق فلاحت
مؤلفه های قابل توجه در طراحی دانشگاههای خارج از شهر
noticeable components in design of out city universities
همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی دانشگاه یزد, یزد, 1395/02/22 - 1395/02/23
بین‌المللی 45. مروارید طبیانیمحمدصادق فلاحت
عوامل مؤثر اجتماعی بر ارتقاء کیفیت فضایی در دانشکده های هنری
Effective social factors on spatial quality improvement in the schools of art
- دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2015-01-07 - 2015-01-08
بین‌المللی 44. مروارید طبیانیمحمدصادق فلاحت
بررسی نقش فضای مابین در سازماندهی فضایی مجموعه های معماری
Investigation of the in-between space for the spatial organization of architectural collections
- دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2015-01-07 - 2015-01-08
ملی معتبر 43. فرانک خان صنمیمحمدصادق فلاحت
نقش کیفیت جداره های شهری در آسایش روانی شهروندان
The quality of the walled city in the psychological welfare of the citizens
--- مرکز اموزش علمی کاربردی شهرداری زنجان, کرج, 2014-03-10 - 2014-03-10
ملی معتبر 42. الهام میرعلویمحمدصادق فلاحت
بررسی تأثیر بازآفرینی معنایی درمرمت شهری بر خاطره انگیزی شهر
Effect of semantic recreating in memorable city
--- مرکز اموزش علمی و کاربردی شهرداری کرج, کرج, 2014-03-10 - 2014-03-10
ملی معتبر 41. الهام محسن پورمحمدصادق فلاحت
نقش عوامل ایجاد کننده هویت شهری در حیات بخشی بافت های شهری
Causes the creation of urban identity and urban context
--- مرکز اموزش علمی و کاربردی شهرداری کرج, کرج, 2014-03-10 - 2014-03-10
ملی معتبر 40. میلاد رستمیمحمدصادق فلاحت
جایگاه بازار در شبکه فضا های شهری و تأثیر آن در بازآفرینی و یکپارچگی بافت های تاریخی
Bazaar position in the urban space and its impact on integrity of urban context.
--- مرکز اموزش علمی و کاربردی شهرداری کرج, کرج, 2014-03-10 - 2014-03-10
ملی معتبر 39. راضیه طغراییمحمدصادق فلاحت
"توسعه درونزا" در بستر بافت های سنتی
"Endogenous development" in traditional context
--- مرکز اموزش علمی و کاربردی شهرداری کرج, کرج, 2014-03-10 - 2014-03-10
ملی معتبر 38. محمدصادق فلاحتبهناز عونی
دلبستگی به مکان و نقش آن درهو یًَت بخشی به بافت هاَی تاریخی
Attachment to the place and its role in the historical context identity
--- مرکز اموزش علمی و کاربردی شهرداری کرج, کرج, 2014-03-10 - 2014-03-10
ملی معتبر 37. محمدصادق فلاحتمینا صحرایی
تبیین مفهو م انسًجام در احیاء محلات تاریخی
The concept of integration in regeneration of historical neighborhoods
--- مرکز آموزش علمی کابردی شهرداری کرج, کرج, 2014-03-10 - 2014-03-10
ملی معتبر 36. مریم صلاحلیمحمدصادق فلاحتگنجایی صادق
عوامل پایداری اجتماعی و نقش آ نها در باززنده سازی بافت های با ارزش تاریخی
Social sustainability factors and their role in regeneration
--- مرکز آموزش علمی کابردی شهرداری کرج, کرج, 2014-03-10 - 2014-03-10
ملی معتبر 35. محمدصادق فلاحتجمال افشاری
بازیابی هویت کالبدی در بافت فرسوده از طریق بازنمایی خاطرات بصری
Recovery of physical identity in old texture by Visual representation
--- مرکز آموزش علمی کابردی شهرداری کرج, کرج, 2014-03-10 - 2014-03-10
ملی معتبر 34. سیده الهام رضائیمحمدصادق فلاحت
نقش نظارت شهروندان در امنیت محلات
The role of citizens in community safety
--- مرکز آموزش علمی کابردی شهرداری کرج, کرج, 2014-03-10 - 2014-03-10
ملی معتبر 33. محمدصادق فلاحترسول کاویانی باغبادرانیفاطمه کشاورز
نقش بناهای تاریخی درتعیین تاثیرگذاری فضاهای جدیدشهری پایدار
the role of historic building in sustainable new urban spaces
همایش منطقه ای معماری و شهرسازی دانشگاه آزادایذه, ایذه, 1392/04/13 - 1392/04/14
ملی معتبر 32. محمدصادق فلاحتنجمه ملک پوربهابادی
چگونگی مشارکت مردمی در فضاهای باز شهرهای سنتی و نقش آن در پایداری اجتماعی
Public participation in traditional cities and its role in Social Stability
-- قزوین، دانشگاه بین الملل امام خمینی, قزوین, 2013-05-20 - 2013-05-20
ملی معتبر 31. محمدصادق فلاحتسیامند رستم زاده
تداوم سنت و معماری بومی در هویت دهی به معماری و شهرسازی معاصر
Continuing the tradition of vernacular architecture of the identity of Contemporary Architecture
-- قزوین، دانشگاه بین الملل امام خمینی, قزوین, 2013-05-20 - 2013-05-20
ملی معتبر 30. نیلوفر قنواتیمحمدصادق فلاحتنوشین سرکوبی
هویت در معماری اسلامی
Identity of islamic architecture
همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران دانشگاه پیام نور تبریز, تبریز, 1391/09/21 - 1391/09/21
ملی معتبر 29. محمدصادق فلاحتعلی اکبر نظریمیر احسان حسینی جوادیعاطفه محمدی
نقش فضاهای باز شهری در کیفیت تعاملات اجتماعی با هدف ارتقاء هویت
The role of urban space in quality of social interaction
همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران دانشگاه پیام نور تبریز, تبریز, 1391/09/21 - 1391/09/21
بین‌المللی 28. محمدصادق فلاحتسیامند رستم زاده
بحران هویت در معماری و شهرسازی عصر حاضر و تبیین راهکارهای آن
Critical identity in contemporary architecture and urbanism
کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, شیراز, 1391/06/15 - 1391/06/16
بین‌المللی 27. محمدصادق فلاحتبابک خورشیدی
نقش معماری در شکل گیری هویت ملی و بومی انسانی
The role of architecture in national tdentity formation
کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, شیراز, 1391/06/15 - 1391/06/16
بین‌المللی 26. داود رضائیمحسن کریمیمحمدصادق فلاحت
-
The role of wind towers in ventilation (an analysis of traditional wind towers in Iranian traditional building)
International Green Energy Conference & 1 st DNL Conference on Clean Energy چین, China, 2012-05-28 - 2012-05-30
ملی معتبر 25. سعید رحمانیمحمدصادق فلاحت
تربیت معمار نگاهیی دیگر به فرآیند آموزش معماری
An architect pedagougy
همایش ملی آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران, 1391/02/27 - 1391/02/28
ملی معتبر 24. غزل سلطانیمحمدصادق فلاحتنیلوفر قنواتی
فرآیند تعامل میان پژوهش و طراحی
The process of interation between research and design
همایش ملی آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران, 1391/02/27 - 1391/02/28
بین‌المللی 23. محمدصادق فلاحتسمیرا نوحیمحمد زارع
نقش تقویت پیاده رواهها در ادراک نشانه های محیط شهری
The role of enhancing the sidewalk for signs perception in urban environment
همایش بین المللی زندگی پیاده شهری سالن همایش برج میلاد, تهران, 1390/12/15 - 1390/12/16
ملی معتبر 22. محمدصادق فلاحتمحمد زارع
بهره گیری از هوش هیجانی به منظور ارتقائ درک دانشجوین در فرآیند طراحی
E.Q. and design process
همایش آموزش معماری دانشکده هنر های زیبا, تهران, 1390/10/18 - 1390/10/19
ملی معتبر 21. محمدصادق فلاحتمحسن کریمی
نگاهی پدیدارشناسانه به خانه ایرانی
Phenomenological approach to Persian house
همایش ملی مسکن ایرانی دانشگاه آزاد واحد شیراز, شیراز, 1390/07/27 - 1390/07/28
ملی معتبر 20. محمدصادق فلاحتشادی میر کریمی
بررسی تاثیر لبه ها بر تعاملات اجتماعی در شهرک های مسکونی
Boundaries effect on social interaction on residential sections
همایش ملی مسکن ایرانی دانشگاه آزاد واحد شیراز, شیراز, 1390/07/27 - 1390/07/28
بین‌المللی 19. محمدصادق فلاحتصمد شهیدی
رویکرد اکو-کالچرال سیستمی به محیط زیست
A systematic Eco-cultural approach to environment
Design 2050 دانشگاه توکیو, Japan, 2011-09-25 - 2011-10-01
بین‌المللی 18. داود رضائیمرتضی نیلوفریمحمدصادق فلاحت
معماری پایدار درخانه های سنتی ایران
Sustainable Architecture in the Traditional Iranian Homes
International Green Energy Conference دانشگاه آناتولی, Turkey, 2011-06-05 - 2011-06-09
بین‌المللی 17. داود رضائیسرگل طوفانیمحمدصادق فلاحت
گودال باغچه مثالی از معماری پایدار ایرانی
Sunken Garden, Remarkable Example of Iranian Sustainable Architecture
International Green Energy Conference دانشگاه آناتولی, Turkey, 2011-06-05 - 2011-06-09
بین‌المللی 16. داود رضائیسمانه فرج زاده خسروشاهیمحمدصادق فلاحت
تاثیر بهینه سازی دریافت تشعشعات خورشیدی بر روی سطوح و دفع انرژی از سطوح، با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری بر نتیجه طراحی معماری
The Impact of Optimize Solar Radiation Received on the Levels and Energy Disposal of Levels on Architectural Design Result by Using Computer Simulation
International Green Energy Conference دانشگاه آناتولی, Turkey, 2011-06-05 - 2011-06-09
بین‌المللی 15. محمدصادق فلاحتحسین محمدی
از پیمون در معماری سنتی تا مدولار سازی در سازه های فضاکار
From peymun in traditional architecture to modular in spatial strucurey
کنفرانس بین المللی سازه های فضاکار دانشگاه تهران, تهران, 1390/02/27 - 1390/02/28
بین‌المللی 14. محمدصادق فلاحتسعید رحمانی
مفهوم سازه ی معماری از هنر تا تکنولوژی
The concept of architectural structure from art to thechnology
کنفرانس بین المللی معماری و سازه دانشگاه تهران, تهران, 1390/02/25 - 1390/02/26
بین‌المللی 13. محمدصادق فلاحتثریا نوری
ویژگی های معنایی سازه معماری
The meaning of architectural structure
کنفرانس بین المللی معماری و سازه دانشگاه تهران, تهران, 1390/02/25 - 1390/02/26
بین‌المللی 12. محمدصادق فلاحتسمیرا نوحی
زیبایی گرایی در سازه معماری
Aesthetic in architectural structure
کنفرانس بین المللی معماری و سازه دانشگاه تهران, تهران, 1390/02/25 - 1390/02/26
ملی معتبر 11. محمدصادق فلاحتلیلا کمالی
انسجام در شهرهای کهن ایران-اسلامی
Integration in Islamic ancient cities
همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 1390/02/21 - 1390/02/22
ملی معتبر 10. محمدصادق فلاحتسمانه فرج زاده خسروشاهی
تباین فرهنگی مساجد فاخر ومردم گرا
Comparative studies between different mosques
همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 1390/02/21 - 1390/02/22
ملی معتبر 9. محمدصادق فلاحتسرگل طوفانیغزل سلطانی
زیبایی شناسی معماری اسلامی با رویکرد مبتنی بر اصل وحدت
Islamic architecture aesthetic with unity approach
همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 1390/02/21 - 1390/02/22
ملی معتبر 8. محمدصادق فلاحتغزل سلطانیسرگل طوفانی
استفاده از مفهوم مکان در بازشناسی اثر هنری اسلامی
Place concept on restudy Islamic art
همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 1390/02/21 - 1390/02/22
ملی معتبر 7. محمدصادق فلاحتمحسن کریمی
رابطه قالب و محتوا در معماری ایرانی اسلامی
Releationship between meaning and form
همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 1390/02/21 - 1390/02/22
ملی معتبر 6. محمدصادق فلاحتحسین محمدی
رویکرد سیستمی به تحلیل معماری وشهرسازی ایرانی اسلامی
Systematic approach to Islamic persian architecture
همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 1390/02/21 - 1390/02/22
ملی معتبر 5. محمدصادق فلاحتسمیرا نوحی
تهدید حس مکان در پی تخریب نمادها
Sense of place in symbolic demolition
همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 1390/02/21 - 1390/02/22
ملی معتبر 4. محمدصادق فلاحت
نقش کیفیت نمای ساختمان در انسجام سیمای شهر
-
همایش ملی نمای ساختمان و سیمای شهر مرکز همایش های برج میلاد, تهران, 1390/01/30 - 1390/01/31
ملی معتبر 3. محمدصادق فلاحت
نقش کیفیت نمای ساختمان در انسجام سیمای شهری
The quality of facade in urban integration
همایش ملی نمای ساختمان و سیمای شهر مرکز همایشهای برج میلاد, تهران, 1390/01/30 - 1390/01/31
سایر 2. محمدصادق فلاحت
لزوم برنامه¬ریزی در امر مربوط به مراقبت و حفاظت از محیط زیست در توسعه صنعت اکوتوریستی
The needs of ecology protection planning in ecoturist development
همایش ملی طبیعت گردی اکوتوریسم دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, زنجان, 1387/07/17 - 1387/07/19
سایر 1. محمدصادق فلاحتمریم کلامی
سازه و شکل‌گیری فضای معماری
-
conference Structure and Architecture دانشگاه تهران, تهران, 2007-05-20 - 2007-05-21