خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36580   بروزرسانی: 19-12-1401

Mohammad Sadegh Falahat
محمدصادق فلاحت
دانشیار

پست الکترونيکی
safalahat@yahoo.com      safalahat@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/falahat-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4752

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسي، گروه معماری