خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38116   بروزرسانی: 23-09-1402

Mohammad Sadegh Falahat
محمدصادق فلاحت
دانشیار

پست الکترونيکی
safalahat@znu.ac.ir      safalahat@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/falahat-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4752

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسي، گروه معماری////// orcid: 0009-0007-9895-9816