خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35995   بروزرسانی: 19-12-1401

Mohammad Sadegh Falahat

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 

سردبیرمجله پژوهش های معماری و محیط (دانشگاه زنجان)

عضو تحریریه مجله شهرسازی ایرانhttps://www.shahrsaziiran.com

دبیر علمی همایش ملی "کیفیت در فضاهای معماری و شهری" (زنجان اردیبهشت 98)