خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35995   بروزرسانی: 19-12-1401

Mohammad Sadegh Falahat

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. معماری و مفاهیم اجتماعی فرهنگی2. فرایند وآموزش طراحی معماری3. مفاهیم ادراکی و حس مکان4. تئوری و طراحی معماری