خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38872   بروزرسانی: 07-04-1403

Mohammad Sadegh Falahat

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. معماری و مفاهیم اجتماعی فرهنگی2. فرایند وآموزش طراحی معماری3. مفاهیم ادراکی و حس مکان4. تئوری و طراحی معماری