خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26566   بروزرسانی: 03-03-1402

Hossein Kouhestani

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
80.  حامد دانشورحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
Genesis of the Tozlou Pb-Zn occurrence (south of Zanjan): Evidence from geology, mineralization, and geochemistry
زایش رخداد معدنی سرب و روی توزلو (جنوب زنجان): شواهد زمین‌شناسی، کانه‌زایی و زمین‌شیمی
زمین شناسی اقتصادی شماره 15 (1402/12/20صفحات 1-30 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
79.  محمد صحبت لوحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
Intermediate-sulfidation epithermal base and precious metal mineralization in the Qebchaq deposit (NW Qarachaman, East Azerbaijan): Geology, mineralization, and geochemical evidence
کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزهای پایه و گران‌بهای نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار قبچاق (شمال‌غرب قره‌چمن، آذربایجان شرقی): شواهد زمین‌شناسی، کانه‎زایی و زمین‌شیمی
زمین شناسی اقتصادی شماره 15 (1402/03/30صفحات 53-85 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
78.  فرزاد عسگریمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانی
Lithological sequence, geochemistry and Sr, Nd and Pb isotopic data of Marshoun volcanic rocks, North Abhar (Tarom-Hashtjin subzone)
توالی سنگی،زمین‌شیمی و داده‌های ایزوتوپی Sr ،Nd و Pb سنگ‌های آتشفشانی منطقة مرشون، شمال ابهر (زیرپهنه طارم- هشتجین)
پترولوژی - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 14 (1402/03/16صفحات 81-108 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
77.  محمدحسن باویحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
Genesis of the Moghanlou Sb deposit (west of Zanjan): Evidence from geology, mineralization, geochemistry, and fluid inclusions
ژنز کانسار آنتیموان مغانلو (باختر زنجان): شواهد زمین‌شناسی، کانه‌زایی، زمین‌شیمی و میانبارهای سیال
زمین شناسی کاربردی پیشرفته== شماره 13 (1402/01/19صفحات 40-71 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
76.  افشین زهدینگار کبودمهریحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
Lithostratigraphy, petrography and geochemistry of sandstones in the Middle part of the Upper Red Formation at Toryan area, NW Zanjan
سنگ‌چینه‌نگاری، سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی ماسه‌سنگ‌های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه تریان، شمال ‌باختر زنجان
رخساره های رسوبی ایران شماره 14 (1401/11/20صفحات 1-19 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
75.  فاطمه رضاییجواد ایزدیارمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانی
Geology, mineralization, geochemistry, and skarnization processes in the Qaradash Pb– Zn occurrence (NW Zanjan)
زمین‌شناسی، کانه‌زایی، زمین‌شیمی و مراحل اسکارن‌زایی در رخداد معدنی سرب- روی قره‌داش (شمال‌باختر زنجان)
زمین شناسی کاربردی پیشرفته== شماره 12 (1401/11/08صفحات 589-616 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
74.  میرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیسهیلا آقاجانی مرسا
Geology, geochemistry, fluid inclusion and genesis of the Arabshah magnetite- apatite mineralization, SE Takab
زمین‌شناسی، زمین‌شیمی، میانبارهای سیال و منشا کانه‌زایی مگنتیت- آپاتیت عربشاه، جنوب‌خاور تکاب
زمین شناسی اقتصادی شماره 14 (1401/11/03صفحات 1-29 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
73.  حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری CHANG Zhaoshankezhang Qinسهیلا آقاجانی مرسا
Fluid inclusion, zircon U-Pb geochronology, and O-S isotopic constraints on the origin and evolution of ore-forming fluids of the Tashvir and Varmazyar epithermal base metal deposits, NW Iran
بررسی‌های میانبارهای سیال، سن‌سنجی اورانیم- سرب زیرکون و ایزوتوپی اکسیژن- گوگرد برای تعیین منشا و تکامل سیالات کانه‌ساز در کانسارهای اپی‌ترمال فلزات پایه تشویر و ورمزیار، شمال‌باختر ایران
Frontiers in Earth Science شماره 10:990761 (1401/09/24صفحات 01-27 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
72.  فرزانه نوری ناوحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
Mineralogy, geochemistry and origin of the Qarkhotlou bauxite deposit, southwest of Zanjan
کانی شناسی،زمین شیمی و منشاء نهشته بوکسیت قارخوتلو، جنوب باختر زنجان
زمین شناسی کاربردی پیشرفته== شماره 12 (1401/07/08صفحات 424-450 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
71.  مژده محمدی لیسه رودیمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیافشین زهدی
Genetic model and type of the Sarcheleshk Pb–Zn (F–Ba) deposit, Savadkouh area, Mazandaran province
نحوه تشکیل و نوع کانسار سرب-روی (فلوئور-باریم) سرچلشک، منطقه سوادکوه، استان مازندران
زمین شناسی اقتصادی شماره 14 (1401/07/08صفحات 1-28 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
70.  بهارک محضیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
Investigation of type and genesis of base metal mineralization in the Zajkan deposit (Tarom-e-Sofla, Qazvin Province) using geology, geochemistry and fluid inclusions data
بررسی تیپ و ژنز کانه زایی فلزات پایه در کانسار زاجکان (طارم سفلی، استان قزوین) با استفاده از داده های زمین شناسی، زمین شیمی و میانبارهای سیال
زمین شناسی کاربردی پیشرفته== شماره 12 (1401/06/06صفحات 365-392 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
69.  افسانه قربانی لیسارحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
Genesis of the Varmazyar Pb-Zn (Ag) occurrence, Tarom-Hashtjin metallogenic belt: Insights from ore geology, geochemistry and fluid inclusion studies
تعیین منشأ رخداد معدنی سرب-روی (نقره) ورمزیار، کمربند فلززایی طارم-هشتجیین: با استفاده از داده های زمین شناسی، زمین شیمی و میانبارهای سیال
زمین شناسی اقتصادی شماره 14 (1401/03/24صفحات 1-38 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
68.  سمیه محمدیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
Intermediate-sulfidation epithermal Cu (Pb-Zn) mineralization in the Marshoun 2 occurrence (SE Zanjan): Mineralization, geochemistry and fluid inclusions evidences
کانه زایی مس (سرب-روی) اپی ترمال نوع سولفیداسیون حد واسط در رخداد معدنی مرشون 2 (جنوب خاور زنجان): شواهد کانه زایی، زمین شیمی و میانبارهای سیال
پترولوژی - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 13 (1401/03/19صفحات 143-168 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
67.  میرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیkezhang Qin
Zircon U–Pb age, whole-rock geochemistry and Nd–Sr–Pb isotope constraints on petrogenesis of the Eocene Zajkan gabbro–monzogranite intrusion, Tarom-Hashtjin magmatic belt, NW Iran
سن اورانیم- سرب زیرکن،ژئوشیمی سنگ کل و ایزوتوپ استرانسیم- نئودیمیم- سرب برای بررسی پتروژنز توده گابرو-مونزوگرانیتی ائوسن زاجکان، کمربند ماگمایی طارم- هشتجین، شمال باختر ایران
AUSTRALIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES Issue 69 (2022-05-16PP. 1030-1047 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
66.  نگار کبودمهریحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
Type and genetic model of the Toryan sediment - hosted Pb–Zn occurrence, NW Zanjan
تیپ و نحوه تشکیل رخداد معدنی سرب و روی با سنگ میزبان رسوبی تریان، شمال‌باختر زنجان
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 32 (1401/01/02صفحات 103-118 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
65.  حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری CHANG Zhaoshan
Fluid inclusion and stable isotope constraints on the genesis of epithermal base-metal veins in the Armaqan Khaneh mining district, Tarom-Hashtjin metallogenic belt, NW Iran
بررسی های میان بارهای سیال و ایزوتوپ پایدار برای تعیین ژنز رگه های اپی ترمال فلزات پایه در منطقه معدنی ارمغان خانه، کمربند فلززایی طارم- هشتجین، شمال باختر ایران
AUSTRALIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES Issue 69 (2022-03-21PP. 844-860 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
64.  میرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیPang kwan Nang shao chen HsuChung SunlineHao -Yang Lee
Early Eocene high-Sr/Y magmas from the Urumieh-Dokhtar paleo-arc, Iran: Implications for the origin of high-flux events in magmatic arcs
ماگماهای ائوسن اولیه با Sr/Y بالا از کمان قدیمی ارومیه-دختر، ایران: مفاهیمی برای منشاء رویدادهای شار بالا در کمان‌های ماگمایی
LITHOS Issue 416-417 (2022-03-15PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
63.  مهسا نوریحسین کوهستانیقاسم نباتیان قشلاقمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
Geology, mineralization and genesis of the Madabad celestite deposit, south Zanjan
زمین شناسی، کانه زایی و ژنز کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان
زمین شناسی ایران شماره 60 (1400/12/03صفحات 59-75 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
62.  فرزانه نوریمیرعلی اصغر مختاریجواد ایزدیارحسین کوهستانی
Geochemistry and petrogenesis of the Alamkandi granitoid body and Fe skarn (west of Mahneshan, the Zanjan province)
زمین شیمی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی و اسکارن آهن علمک ندی (باختر ماهنشان، استان زنجان)
زمین شناسی اقتصادی شماره 13 (1400/08/25صفحات 507-536 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
61.  فاطمه ندرلومیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیقاسم نباتیان قشلاق
Type and origin of the north Chargar Cu-Au mineralization, southeast of Zanjan: using petrological, mineralogical and geochemical data
تیپ و خاستگاه کانه زایی مس- طلای شمال چرگر (جنوب خاور زنجان): با استفاده از داده های سنگ شناسی، کانی شناسی و زمین شیمیایی
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 120 (1400/06/24صفحات 149-160 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  سکینه امراییمهرداد بهزادیمحمد یزدیحسین کوهستانیمجید قاسمی سیانی
Ti-Fe mineralization in Bafq anomaly no. 15, Central Iran: Insights to mineralogy and mineral chemistry
کانه‏‏‌زایی آهن- تیتانیم ماگمایی در آنومالی شمارة 15 بافق، ایران مرکزی: نگرشی بر کانی‏‏‌شناسی و شیمی کانی
پترولوژی - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 12 (1400/06/20صفحات 93-112 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
59.  پرهام اهرابیان فردقاسم نباتیان قشلاقمیرعلی اصغر مختاریمریم هنرمندحسین کوهستانی
Application of electron microprobe studies to determining genesis of chromite mineralization in the Qaranaz - Alamkandi area, west of Zanjan
کاربرد مطالعات الکترون مایکروپروب در تعیین ژنز کانه زایی کرومیت در منطقه قره‌ناز- علم کندی، باختر زنجان
زمین شناسی کاربردی پیشرفته== شماره 11 (1400/05/18صفحات 198-224 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
58.  حسین باقرپورمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیقاسم نباتیان قشلاق
Geochemistry and tectonomagmatic setting of volcanic rocks of Qoyjeh Yeylaq area (South of Qeydar), Zanjan Province
زمین شیمی و محیط زمین ساختی- ماگمایی سنگهای آتشفشانی منطقه گویجه ییلاق (جنوب قیدار)، استان زنجان
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 31 (1400/04/01صفحات 51-62 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
57.  فاطمه کرمیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریامیر مرتضی عظیم زاده
The Halab deposit, SW Zanjan: Volcanogenic massive sulfide Zn–Pb (Ag) mineralization, Takab–Takht-e-Soleyman–Angouran metallogenic district
کانسار حلب، جنوب باختر زنجان: کانه زایی روی- سرب (نقره) سولفید تودهای آتشفشانزاد در ناحیه فلززایی تکاب-تخت سلیمان- انگوران
زمین شناسی اقتصادی شماره 13 (1400/04/01صفحات 165-192 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
56.  رحیمه نفیسیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریمارتیا صادقی
Mineralization, structure and texture and genesis of Halab gold occurrence, southwest of Dandy, Zanjan Province
کانه زایی، ساخت و بافت و ژنز رخداد معدنی طالی حلب، جنوب باختر دندی، استان زنجان
زمین شناسی کاربردی پیشرفته== شماره 10 (1399/11/25صفحات 488-513 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
55.  پرهام اهرابیان فردقاسم نباتیان قشلاقمیرعلی اصغر مختاریمریم هنرمندحسین کوهستانی
Mineral chemistry and chromite mineralization in the Qaranaz-Alamkandi area, west Zanjan
شیمی کانی و کانه زایی کرومیت در منطقه قره ناز- علم کندی، غرب زنجان
زمین شناسی اقتصادی شماره 12 (1399/10/11صفحات 585-610 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
54.  شیوا کردیانمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیسمیه ویسه
Geology, mineralogy, structure and texture, geochemistry and genesis of the Golestan Abad iron oxide-apatite deposit (East of Zanjan)
زمین شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت، زمین شیمی و منشأ کانسار اکسید آهن -آپاتیت گلستان آباد (خاور زنجان)
زمین شناسی اقتصادی شماره 12(3) (1399/09/27صفحات 299-325 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
53.  ایسان قاسملوافشین زهدیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
Lithostratigraphy, petrography and minor elements geochemistary of the middle part sandsonte of the Upper Red Formation in the Hamzelou region (NW Zanjan)
چینه ‏نگاری سنگی، پتروگرافی و زمین‌شیمی عناصر کمیاب ماسه‎سنگ ‏های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه حمزه‎‎لو (شمال ‏باختر زنجان)
رسوب شناسی کاربردی شماره 15 (1399/08/18صفحات 65-77 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  زهرا قادری پیراقومحسین کوهستانیفرخنده توفیقی
Geology, geochemistry and genesis of the Kosaj Fe occurrence, Takab‒Takht-eSoleiman‒Angouran metallogenic zone, SW Zanjan
زمین شناسی، زمین شیمی و ژنز رخداد معدنی آهن کوسج، پهنه فلززایی تکاب- تخت سلیمان- انگوران، جنوب باختر زنجان
زمین شناسی کاربردی پیشرفته== شماره 10 (1399/08/17صفحات 294-313 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
51.  حسین کوهستانیمجید قادریپیمان افضلKhin Zaw
Classification of pyrite types using fractal and stepwise factor analyses in the Chah Zard gold-silver epithermal deposit, Central Iran
دسته بندی انواع پیریتها در کانسار طلا-نقره اپی ترمال چاه زرد (مرکز ایران) با استفاده از تجزیه و تحلیل آنالیزهای فرکتال و رگرسیون گام به گام
GEOCHEMISTRY-EXPLORATION ENVIRONMENT ANALYSIS Issue 20 (2020-11-03PP. 496-508 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
50.  حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریkezhang QinXianan zhang
Genesis of the Abbasabad epithermal base metal deposit, NW Iran: Evidences from ore geology, fluid inclusion and O–S isotopes
تعیین ژنز کانسار اپی ترمال فلزات پایه عباس آباد، شمال باختر ایران: شواهد زمین شناسی، سیالات درگیر و ایزوتوپ اکسیژن- گوگرد
ORE GEOLOGY REVIEWS Issue 126 (2020-09-22PP. 1-21 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
49.  علی رجب زادهحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
Petrography and geochemistry of major and trace elements of the Upper Red Formation at Chehrabad Pb-Zn deposit, northwest of Zanjan, implication for provenance and tectonic setting
سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی عناصر اصلی و فرعی ماسه‌سنگ‌های سازند قرمز بالایی در بُرش کانسار سرب- روی چهرآباد (شمال‌باختر زنجان) با تاکید بر جایگاه تکتونیکی و برخاستگاه
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 29 (1399/06/28صفحات 49-60 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  علی رجب زادهحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
Mineralization, structure, texture and genesis of sediment-hosted Chehrabad Pb–Zn–Cu deposit, NW Zanjan
کانه زایی، ساخت، بافت و خاستگاه کانسار سرب- روی و مس با میزبان رسوبی چهرآباد، شمال باختر زنجان
زمین شناسی اقتصادی شماره 12 (1399/06/16صفحات 177-202 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
47.  مهسا نوریافشین زهدیحسین کوهستانیقاسم نباتیان قشلاقمیرعلی اصغر مختاری
Lithostratigraphy, microfacies and sedimentary environment of the Qom Formation at Madabad celestite deposit, south of Zanjan
سنگ چینه نگاری، ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در برش کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان
رخساره های رسوبی ایران شماره 21 (1399/03/27صفحات 288-303 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  امیر نادریقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندحسین کوهستانی
Geology and genesis of Halab Mn deposit, SW Zanjan
زمین‌شناسی و نحوه تشکیل کانسار منگنز حلب، جنوب‌باختر زنجان
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 29 (1399/03/25صفحات 207-218 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  ندا شفایی پورسرمورمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیمریم هنرمند
Petrology and geochemistry of the Qozlou granitoid and related Fe skarn (west Zanjan)
پترولوژی و زمین¬شیمی توده گرانیتوئیدی و کانسار آهن اسکارنی قوزلو (¬باختر زنجان)
زمین شناسی اقتصادی شماره (1)12 (1399/02/16صفحات 47-76 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
44.  ایسان قاسملوحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
Hamzelou Cu deposit: Redbed type sediment-hosted copper mineralization in the Upper Red Formation, NW Zanjan
کانسار مس حمزه‌لو: کانه زایی مس با میزبان رسوبی تیپ Redbed در سازند قرمز بالایی، شمال باختر زنجان
زمین شناسی کاربردی پیشرفته== شماره 9 (1398/11/28صفحات 480-497 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
43.  عباس سیدقراعینیمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانی
Petrology, geochemistry and tectonomagmatic setting of Zajkan granitoid, Tarom-Hashtjin sub-zone, West of Qazvin
سنگ¬شناسی، زمین¬شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده¬ گرانیتوئیدی زاجکان، زیرپهنه طارم- هشتجین، ¬باختر قزوین
پترولوژی - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 39 (1398/11/08صفحات 79-100 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  حسین باقرپورمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیقاسم نباتیان قشلاقبهنام مهدیخانی
Intermediate-sulfidation style of epithermal base metal (Ag) mineralization at Qoyjeh Yeylaq deposit, SW Zanjan
کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار گویجه ییلاق، جنوب باختر زنجان
زمین شناسی اقتصادی شماره 11 (1398/10/27صفحات 545-564 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  افشین زهدیمهسا نوریحسین کوهستانیقاسم نباتیان قشلاقمیرعلی اصغر مختاری
Study of original carbonate mineralogy of the Qom Formation using petrography and geochemical evidences in celestite ore section, Madabad, south of Zanjan
مطالعه کانی شناسی اولیه کربنات های سازند قم با استفاده از مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی در بُرش کانسار سلستین مادآباد (جنوب زنجان)
زمین شناسی ایران شماره 51 (1398/09/23صفحات 1-15 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
40.  ارشام حقیقی بردینهقاسم نباتیان قشلاقحسین کوهستانیامیر مرتضی عظیم زادهافشین زهدی
Mineralization, Mineralogy, Structure, Texture and Genesis of Ortasu Pb-Zn Deposit, NW Zanjan
کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال غرب زنجان
زمین شناسی اقتصادی شماره 11 (1398/08/13صفحات 359-386 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  میرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیکاظم قلی زاده
Mineral chemistry and formation conditions of calc-silicate minerals of Qozlou Fe skarn deposit, Zanjan Province, NW Iran
شیمی کانی و شرایط تشکیل کانی های کالک سیلیکاته در کانسار آهن اسکارنی قوزلو، استان زنجان، شمال باختر ایران
Arabian Journal of Geosciences Issue 12 (2019-10-30PP. 1-23 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
38.  فریبا آسیای صوفیانیمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیامیر مرتضی عظیم زاده
Petrology, geochemistry and tectonomagmatic setting of intrusive rocks in Qarachilar Cu-Mo-Au mineralization (NE Kharvana, Eastern Azarbaijan)
سنگ شناسی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده های نفوذی در منطقه کانه زایی مس- مولیبدن- طلای قره چیلر (شمال خاور خاروانا، آذربایجان شرقی)
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 112 (1398/07/01صفحات 227-240 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
37.  افشین زهدیفرزانه نوریحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
Stratigraphy, sedimentary environment and geochemistry of the Ruteh Formtaion in Qharkhotlou region, south-west of the Zanjan
چینه ‏شناسی، محیط رسوبی و ژئوشیمی سازند روته در منطقه قارخوتلو، جنوب باختر زنجان
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی شماره 76 (1398/07/01صفحات 57-78 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریkezhang QinJunxing Zhao
Origin and evolution of hydrothermal fluids in the Marshoun epithermal Pb–Zn–Cu (Ag) deposit, Tarom-Hashtjin metallogenic belt, NW Iran
منشا و تکامل سیالات گرمابی در کانسار اپی ترمال سرب- روی- مس (نقره) مرشون، کمربند فلززایی طارم- هشتجین، شمال باختر ایران
ORE GEOLOGY REVIEWS Issue 113 (2019-08-27PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  رحیمه نفیسیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریمارتیا صادقی
Geochemistry and tectonomagmatic setting of protolite rocks of meta-volcanics in the Halab metamorphic complex (SW Dandy, Zanjan Province)
زمین شیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ مادر متاولکانیک های مجموعه دگرگونی حلب (جنوب باختر دندی، استان زنجان)
زمین شناسی اقتصادی شماره 11 (1398/05/01صفحات 211-235 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  علی رجب زادهحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
Stratigraphy, sedimentary facies and tectonic setting of sandstones of the middle part of the Upper Red Formation at Chehrabad deposit section, northwest of Zanjan
چینه نگاری، رخسارههای رسوبی و جایگاه تکتونیکی ماسهسنگهای بخش میانی سازند قرمز باالیی در بُرش کانسار چهرآباد، شمال باختر زنجان
رخساره های رسوبی ایران شماره 12 (1398/04/18صفحات 75-90 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  فتانه پورمحمدحسین کوهستانیامیر مرتضی عظیم زادهقاسم نباتیان قشلاقمیرعلی اصغر مختاری
Mianaj iron occurrence, southwest of Zanjan: Metamorphosed and deformed volcano-sedimentary type of mineralization in Sanandaj- Sirjan zone
رخداد معدنی آهن میانج، جنوب‌باختر زنجان: کانه‌زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل‌شده در پهنه سنندج- سیرجان
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 28 (1398/03/25صفحات 161-174 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریkezhang QinJunxing Zhao
Fluid inclusion and stable isotope constraints on ore genesis of the Zajkan epithermal base metal deposit, Tarom–Hashtjin metallogenic belt, NW Iran
مطالعات سیالات درگیر و ایزوتوپی پایدار جهت تعیین ژنز کانسار اپی ترمال فلزات پایه زاجکان، کمربند فلززایی طارم- هشتجین، شمال باختر ایران
ORE GEOLOGY REVIEWS Issue 109 (2019-05-17PP. 564-584 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
Tashvir ore occurrence, NE Zanjan: Intermeiate-sulfidation style of epithermal base metal (Ag) mineralization in the Tarom-Hashtjin zone
رخداد معدنی تشویر، شمال‌خاور زنجان: کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 110 (1397/12/26صفحات 97-108 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری CHANG ZhaoshanHOLLY J. STEINA Johnson craig
Timing and genesis of ore formation in the Qarachilar Cu-Mo-Au deposit, Ahar-Arasbaran metallogenic zone, NW Iran: Evidence from geology,fluid inclusions, O–S isotopes and Re–Os geochronology
سن و ژنز کانه زایی در کانسار مس- مولیبدن- طلای قره چیلر، زون فلززایی اهر- ارسباران، شمال باختر ایران: شواهد زمین شناسی، سیالات درگیر، ایزوتوپی اکسیژن- گوگرد و سن سنجی رنیم- اسمیم
ORE GEOLOGY REVIEWS Issue 102 (2018-10-18PP. 757-775 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  فریبا آسیای صوفیانیمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیامیر مرتضی عظیم زاده
Geology, geochemistry and fluid inclusion of Qarachilar Cu-Mo-Au quartz veins, northeast of Kharvana, East Azarbaidjan
زمین شناسی، زمین شیمی و مطالعات میان بارهای سیال در رگه های کوارتزی مس- مولیبدن- طلادار قره چیلر، شمال خاور خاروانا، آذربایجان شرقی
زمین شناسی اقتصادی شماره 10 (1397/02/04صفحات 139-171 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  عارفه سعیدیمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانی
Petrology and geochemistry of intrusive rocks at KhanchayAliabad region (Tarom sub-zone, East of Zanjan)
سنگ شناسی و زمین شیمی توده های نفوذی منطقه خان چای- علی آباد (زیرپهنه طارم، خاور زنجان)
پترولوژی - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 9 (1397/02/01صفحات 207-229 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  فرخنده توفیقیمیرعلی اصغر مختاریجواد ایزدیارحسین کوهستانی
Geology and genesis of Halab 2 iron mine im mineralized zone of Takab-Takhtesoliman - Anguran
زمین شناسی و زایش رخداد معدنی آهن حلب 2 در پهنه کانه دار تکاب - تخت سلیمان - انگوران
زمین شناسی کاربردی پیشرفته== شماره 27 (1397/02/01صفحات 44-59 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  حافظ مرنگیامیر مرتضی عظیم زادهقاسم نباتیان قشلاقحسین کوهستانیرامین محمدی نیایی
Implication of mineralogy and geochemistry of trace and rare elements for determination of phases controlling strategic elemets at Angouran Zn-Pb mine, SW Zanjan
کاربرد کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر فرعی و کمیاب در تعیین فازهای حامل عناصر استراتژیک در معدن روی و سرب انگوران، جنوب غرب زنجان
زمین شناسی کاربردی پیشرفته== شماره 7 (1396/12/23صفحات 95-113 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
Ore geology and fluid inclusion studies of Jarin barite- fluorite deposit, southeast Zanjan
زمین شناسی کانسنگ و مطالعه میان بارهای سیال در کانسار باریت- فلوئوریت جرین، جنوب خاور زنجان
زمین شناسی کاربردی پیشرفته== شماره 7 (1396/11/17صفحات 20-34 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری CHANG ZhaoshanA Johnson craig
Intermediate sul fi dation type base metal mineralization at Aliabad-Khanchy, Tarom-Hashtjin metallogenic belt, NW Iran
کانی سازی اپی ترمال حدواسط فلزات پایه علی آباد- خان چای، کمربند فلززایی طارم- هشتجین، شمال غرب ایران
ORE GEOLOGY REVIEWS Issue 93 (2018-02-01PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  حسین کوهستانیمجید قادریمحمد حسن امامیSebastien Meffrevadim kamenetskyJocelyn McPhiezaw Khinرسول نصیری بی زنجانی
Compositional characteristics and geodynamic significance of late Miocene volcanic rocks associated with the Chah Zard epithermal gold–silver deposit, southwest Yazd, Iran
ویژگیهای ترکیب و موقعیت ژئودینامیکی سنگهای آتشفشانی میوسن بالایی مرتبط با کانسار طلا- نقره چاه زرد، جنوب باختر یزد، ایران
ISLAND ARC Issue 27 (2018-01-01PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  حیدری مهرانمجید قادریحسین کوهستانی
Sediment-hosted epithermal gold mineralization at Arabshah, SE Takab, NW Iran
کانه‌زایی طلای اپی‌ترمال با میزبان رسوبی عربشاه، جنوب‌خاور تکاب، شمال‌باختر ایران
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 105 (1396/09/13صفحات 265-282 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  طاهره منصوریاحمد گلچینمحمود رضا نیستانیحسین کوهستانی
Effects of Hematite Nanoparticles and Acrylic Copolymer Adsorbents on Distribution of Arsenic Fractions in Soil
بررسی تاثیر جاذب های نانوذرات هماتیت و کوپلیمر اکریلیکی بر توزیع اجزاء آرسنیک در خاک
پژوهش های خاک شماره 31 (1396/07/01صفحات 89-102 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  لیلا طالبیمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
The Arpachay occurrence, north of Takab: An epithermal base metal mineralization in the Takab-Angouran-Takht-e-Soleyman metallogenic zone
رخداد معدنی آرپاچای، شمال تکاب: کانه زایی اپ ترمال فلزات پایه در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت سلیمان
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 104 (1396/06/25صفحات 281-296 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  طاهره منصوریاحمد گلچینحسین کوهستانی
Assessing the phytoavailability of arsenic and phosphorus to corn plant after the addition of an acrylic copolymer to polluted soils
بررسی اثر جذب آرسنیک و فسفر بر روی گیاه ذرت بعد از اضافه کردن کوپلیمر آکریلیکی به خاک آلوده
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Issue 189:450 (2017-08-13PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  حسین کوهستانیامیر مرتضی عظیم زادهمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمی
Mineralization and fluid evolution of epithermal base metal veins from the Aqkand deposit, NW Iran
کانه زایی و تکامل سیال در رگه های اپی ترمال فلزات پایه کانسار آق کند، شمال باختر ایران
NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN Issue 194(2) (2017-05-24PP. 139-155 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  معصومه نجف زاده یالقوزآغاجمحمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانی
The Arabshah occurrence: An epithermal Au-As-Sb Carlin type mineralization in the Takab-Angouran-Takht-e-Soleyman metallogenic zone, western Azerbaijan
رخداد معدنی عربشاه: کانه زایی اپی ترمال طلا- آرسنیک- آنتیموان تیپ کارلین در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت سلیمان، آذربایجان غربی
زمین شناسی کاربردی پیشرفته== شماره 22 (1395/12/25صفحات 61-76 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  مریم فیضیمحمد ابراهیمیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
Geology, mineralization and geochemistry of the Aqkand Cu occurrence (north of Zanjan, Tarom-Hashtjin zone)
زمین شناسی، کانه زایی و زمین شیمی رخداد معدنی مس آق کند (شمال زنجان، پهنه طارم- هشتجین)
زمین شناسی اقتصادی شماره 8 (1395/11/20صفحات 507-524 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  حسین کوهستانیمجید قادریRoss R.largeKhin Zaw
Texture and chemistry of pyrite at Chah Zard epithermal gold–silver deposit, Iran
بافت و شیمی پیریت در کانسار اپی ترمال طلا- نقره چاه زرد، ایران
ORE GEOLOGY REVIEWS Issue 84 (2017-01-07PP. 80-101 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  محمد ابراهیمیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریمریم فیضی
Petrology and geochemistry of the Aqkand acidic volcanic rocks and perlites, North of Zanjan
سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی اسیدی و پرلیت های آق کند، شمال زنجان
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 101 (1395/10/12صفحات 99-110 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  میرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیعارفه سعیدی
Investigation on type and origin of copper mineralization at Aliabad Mousavi- Khanchy occurrence, east of Zanjan, using petrological, mineralogical and geochemical data
بررسی تیپ و خاستگاه کانه زایی مس در رخداد معدنی علی آباد موسوی- خان چای، خاور زنجان، با استفاده از داده های سنگ شناسی، کانی شناسی و زمین شیمیایی
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 100 (1395/06/30صفحات 259-270 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  مهری کرمیمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
Lulak Abad iron occurrence, northwest of Zanjan: Metamorphosed and deformed volcano-sedimentary type of mineralization in Central Iran
رخداد معدنی آهن لولک‌آباد، شمال‌باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در زون ایران مرکزی
زمین شناسی اقتصادی شماره 1 (1395/05/05صفحات 93-115 
  سایر
با هیات تحریریه
11.  احسان شهیدیمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
Petrogenesis of the Miocene volcanic rocks at Mesgar area, S Gheidar, Iran
پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی میوسن منطقه مسگر، جنوب قیدار، ایران
Geochemistry Journal Issue 2 (2015-09-15PP. 6-10 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  محمد ابراهیمیحسین کوهستانیاحسان شهیدی
Investigation on type and origin of iron mineralization at Mesgar occurrence, south of Zanjan, using petrological, mineralogical and geochemical data
بررسی تیپ و خاستگاه کانه زایی آهن در رخداد معدنی مسگر، جنوب زنجان، با استفاده از داده های سنگ شناسی، کانی شناسی و زمین شیمیایی
زمین شناسی اقتصادی شماره 1 (1394/05/05صفحات 111-127 

9.  حیدری مهرانمجید قادریحسین کوهستانیحسینی مسعود
Touzlar epithermal Au-Ag (Cu) deposit, subvolcanic intrusion-related of intra-arc extensional setting, in northwest Mahneshan
کانسار طلا- نقره (مس) اپی‌ترمال توزلار، مرتبط با توده نفوذی نیمه‌عمیق محیط کششی درون‌کمانی، در شمال‌باختر ماه‌نشان
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 94 (1393/12/20صفحات 329-348 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  حسین کوهستانیمجید قادری CHANG ZhaoshanKhin Zaw
Constraints on the ore fl uids in the Chah Zard breccia-hosted epithermal Au –Ag deposit, Iran: Fluid inclusions and stable isotope studies
بررسی منشا سیالات کانه ساز در کانسار طلا- نقره با میزبان برشی چاه زرد، ایران: مطالعات سیالات درگیر و ایزوتوپ پایدار
ORE GEOLOGY REVIEWS Issue 65 (2015-03-01PP. 512-521 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  زهره محمدیمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
Goorgoor iron occurrence, northeast of Takab: Metamorphosed volcano-sedimentary type of mineralization in Sanandaj- Sirjan zone
رخداد معدنی آهن گورگور، شمال‌خاور تکاب: کانه‌زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون‌شده در زون سنندج- سیرجان
زمین شناسی کاربردی پیشرفته== شماره 13 (1393/09/20صفحات 20-32 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  حسین کوهستانیرشید نژاد نعمت اله راستاد ابراهیممحجل محمد J. Goldfarb Richardمجید قادری
Orogenic gold mineralization at the Chah Bagh deposit, Muteh gold district, Iran
کانه زایی طلای تیپ کوهزایی در کانسار چاه باغ، منطقه معدنی موته، ایران
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES Issue 91 (2014-08-01PP. 89-106 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  Ramin, Mohammadi NiaeiFarahnaz, DaliranNima , NezafatiMansour , GhorbaniJamal , Sheikh Zakariaeiحسین کوهستانی
The Ay Qalasi deposit: An epithermal Pb–Zn (Ag) mineralization in the Urumieh–Dokhtar Volcanic Belt of northwestern Iran
کانسار آی قلعه سی: یک کانه زایی اپی ترمال سرب- روی (نقره) در کمربند آتشفشانی ارومیه- دختر در شمال باختر ایران
NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN Issue 192/3 (2014-07-26PP. 263-274 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  حسین کوهستانیمجید قادریمحمدهاشم امامیمفره سباستینکامنتسکی وادیممک فی جوسلینزاو وخین
Whole-rock and Sr-Nd isotope geochemistry of volcanic host rocks of the Chah Zard Ag-Au deposit, Urumieh-Dokhtar belt
ژئوشیمی سنگ کل و ایزوتوپی استرانسیم- نئودیمیم سنگهای آتشفشانی میزبان کانسار نقره- طلای چاه زرد، کمربند ارومیه- دختر
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 90 (1392/10/01صفحات 185-196 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  حسین کوهستانیراستاد ابراهیمنعمت اله رشیدنژادمحجل محمد
Mineral enrichment factors, evolution stages and genetic model of the Chah Bagh gold deposit, Muteh mining area
عوامل کنترل کننده، مراحل تکوین و مدل تشکیل کانسار طلای چاه باغ، منطقه معدنی موته
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 88.3 (1392/05/01صفحات 53-63 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  حسین کوهستانیمجید قادریمحمدهاشم امامیزاو خین
Chah Zard deposit: Breccia-hosted epithermal Ag-Au mineralization in the Urumieh-Dokhtar belt
کانسار چاه¬زرد: کانه¬زایی نقره- طلای اپی¬ترمال با میزبان برشی در کمربند ارومیه- دختر
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 87 (1392/02/15صفحات 9-24 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  حسین کوهستانیمجید قادریKhin ZawSebastien Meffreمحمدهاشم امامی
Geological setting and timing of the Chah Zard breccia-hosted epithermal gold–silver deposit in the Tethyan belt of Iran
-
MINERALIUM DEPOSITA Issue 47 (2012-04-15PP. 425-440 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 96. شکوفه تارویردی زادهحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریناهید رحمتی
ویژگی‌های زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ساخت و بافت در کانه‌زایی سرب و روی گوشه‌بلاغ، شمال زنجان
Geological, mineralogical, structural, and textural characteristics of the Qoshebolaq Pb-Zn mineralization, north of Zanjan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1402/12/01 - 1402/12/02
ملی معتبر 95. مرتضی عباسیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدیآرمین سلسانی
زمین‌شیمی اکسیدهای اصلی سنگ‌های میزبان در کانسار سرب- روی قندی‌بلاغ (جنوب‌باختر زنجان) با نگرشی به منشاء و موقعیت زمین‌ساختی
Main oxides geochemistry of the host rock in the Qandi Bolaq Pb-Zn deposit (southwest Zanjan), with an application to the origin and tectonic setting
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1402/12/01 - 1402/12/02
ملی معتبر 94. عاطفه مددیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریناهید رحمتی
ویژگی‌های زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ساخت و بافت در کانه‌زایی چندفلزی ایپک، جنوب اشتهارد، استان البرز
Geological, mineralogical, structural, and textural characteristics of the Ipak polymetal mineralization, south of Eshtehard, Alborz province
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1402/12/01 - 1402/12/02
ملی معتبر 93. فاطمه معصومیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریرامین محمدی نیایی
ویژگی‌‌های زمین‌شناسی و کانه‌زایی کانسار مس تیپ مانتو دوه‌یاتاقی، شمال‌باختر ابهر
Geology and mineralization of the Daveh Yataqi Manto-type Cu deposit, NW Abhar
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-10-11 - 2023-10-11
ملی معتبر 92. سپیده خان احمدلوحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریناهید رحمتی
رخداد معدنی کورچشمه: کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه نوع سولفیداسیون حدواسط در کمربند آتشفشانی مردآباد- بوئین‌زهرا
Kourcheshme Occurrence: Intermediat-sulfidation epithermal base metal mineralization in the Mardabad-Bouinzahra volcanic belt
انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه ارومیه, ارومیه, 1402/06/21 - 1402/06/22
ملی معتبر 91. علیرضا حیدریمیرعلی اصغر مختاریجواد ایزدیارحسین کوهستانی
ویژگی‌های سنگ‌شناسی و پترولوژیکی توده گرانیتوئیدی بیرونده در کمربند ماگمایی طارم- هشتجین، شمال زنجان
Lithological and petrological characteristics of the Biroundeh granitoid body, Tarom-Hashtjin magmatic belt, north of Zanjan
انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه ارومیه, ارومیه, 1402/06/21 - 1402/06/22
ملی معتبر 90. حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
بررسی منشاء و تکامل سیالات کانه‌ساز در کانسارهای تشویر و ورمزیار، کمربند فلززایی طارم- هشتجین: داده‌های میانبارهای سیال، سن‌سنجی اوارنیم- سرب و ایزوتوپ‌های اکسیژن- گوگرد
Constraints on the origin and evolution of ore-forming fluids in the Tashvir and Varmazyar deposits, Tarom-Hashtjin metallogenic belt: Fluid inclusion, U-Pb geochronology, and O-S isotopic data
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه دامغان, دامغان, 1402/06/21 - 1402/06/22
ملی معتبر 89. حامد دانشورحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
رخداد معدنی سرب و روی توزلو (جنوب زنجان): کانه‌زایی اپی‌ترمال نوع سولفیداسیون حدواسط با سنگ میزبان کربناته
Touzlou Pb-Zn occurrence (south of Zanjan): Carbonate-hosted intermediate-sulfidation type of epithermal mineralization
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1402/06/08 - 1402/06/09
ملی معتبر 88. سپیده خان احمدلوحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریناهید رحمتی
ویژگی‌های زمین‌شناسی و کانه‌زایی در رخداد معدنی سرب- روی- مس کورچشمه، جنوب‌باختر تاکستان، استان قزوین
Geological and mineralization characteristics of the Kourcheshmeh Pb-Zn-Cu occurrence, SW Takestan, Qazvin Province
گردهمایی علوم زمین پژوهشکده علوم زمین-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1401/12/02 - 1401/12/03
ملی معتبر 87. حمید هاشم پورحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریسید غفور علوی
زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ساخت و بافت رخداد معدنی طلای تیکمه‌داش 2 (جنوب‌خاور بستان‌آباد)
Geology, mineralogy and structure and texture of Tikmeh Dash 2 gold occurrence (SE Bostan Abad)
گردهمایی علوم زمین پژوهشکده علوم زمین-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1401/12/02 - 1401/12/03
ملی معتبر 86. حامد دانشورحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
ویژگی‌های زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ساخت و بافت کانه‌زایی در رخداد معدنی روی- سرب توزلو، جنوب قیدار، استان زنجان
Geological, mineralogical, textural and structural characteristics of the Tozlou Zn-Pb occurrence, south Qeydar, Zanjan Province
گردهمایی علوم زمین پژوهشکده علوم زمین-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1401/12/02 - 1401/12/03
ملی معتبر 85. حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریمحمد صحبت لو
تعیین تیپ کانسار قبچاق (شمال‌باختر قره‌چمن، آذربایجان شرقی) براساس شواهد زمین‌شناسی، کانه‌زایی و زمین‌شیمی
Type of Qebchaq deposit, (NW Qarachaman, East Azerbaijan) based on geology, mineralization, and geochemical evidence
انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه شاهرود, شاهرود, 1401/11/05 - 1401/11/06
ملی معتبر 84. میرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیمحمدحسن باوی
کانسار آنتیموان مغانلو (باختر زنجان): شواهد زمین‌شناسی، کانه‌زایی و میان‌بارهای سیال
Moghanlou Sb deposit (west of Zanjan): Evidence of geology, mineralization, and fluid inclusions
انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود, 1401/11/05 - 1401/11/06
ملی معتبر 83. میرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیسجاد محسنی بدل ابادی
پترولوژی و ژئوشیمی گنبد نیمه‌نفوذی شمال روستای قرائی (باختر زنجان)
Petrology and geochemistry of sub-volcanid dome at the north of Qaraei village, west of Zanjan
انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود, 1401/11/05 - 1401/11/06
بین‌المللی 82. میرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانی
کانی ها و تمرکز عناصر کمیاب خاکی در کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت (IOA) پهنه طارم- هشتجین (شمال باختر ایران)
Rare earth element minerals and concentration within the iron oxide- apatite (IOA) deposits of the Tarom-Hashtjin zone (NW Iran)
GEOCHEMISTRY SYMPOSIUM Istanbul Technical University, Turkey, 2022-10-17 - 2022-10-20
ملی معتبر 81. حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
ژنز رگه‌های اپی‌ترمال فلزات پایه در مطقه معدنی ارمغان‌خانه، پهنه طارم- هشتجین: داده‌های زمین‌شناسی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های اکسیژن- گوگرد
Genesis of epithermal base-metal veins in the Armaqan Khaneh mining district, Tarom–Hashtjin metallogenic belt: Geology, fluid inclusions and S-O isotopes data
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه گناباد, گناباد, 1401/06/16 - 1401/06/17
بین‌المللی 80. حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
تعیین تیپ کانسار عباس‌آباد، پهنه طارم- هشتجین، براساس شواهد زمین‌شناسی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های اکسیژن- گوگرد
Type of Abbasabad deposit, Tarom-Hashtjin zone, based on geology, fluid inclusions and S-O isotopes evidences
-- دانشگاه لرستان, خرم آباد, 2021-09-08 - 2021-09-09
ملی معتبر 79. حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
کانه‌زایی فلزات پایه تیپ اپی‌ترمال حدواسط در کانسار مرشون، پهنه طارم- هشتجین: شواهد زمین‌شناسی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های اکسیژن- گوگرد
Intermediate-sulfidation epithermal base metal mineralization at Marshoun deposit, Tarom-Hashtjin zone: Geology, fluid inclusions and S-O isotopes evidences
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان, همدان, 1399/06/12 - 1399/06/12
ملی معتبر 78. حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری CHANG ZhaoshanHOLLY J. STEIN
تعیین منشا سیالات و سن کانه زایی در کانسار مس- مولیبدن- طلای قره چیلر براساس شواهد زمین شناسی، سیالات درگیر و داده های ایزوتوپی
Fluid source and mineralization age of Qarachilar Cu-Mo-Au deposit: Constrains from geology, fluid inclusions and isotopic data
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1398/09/13 - 1398/09/14
ملی معتبر 77. نگار کبودمهریافشین زهدیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
چینه‌شناسی و پتروگرافی سنگ میزبان کانسار سرب- روی تریان، شمال‌باختر زنجان
Stratigraphy and petrography of host rock of the Toryan Pb-Zn deposit, NW Zanjan
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1398/09/13 - 1398/09/14
ملی معتبر 76. افسانه قربانی لیسارحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی رخداد معدنی سرب- روی (نقره) ورمزیار، شمال زنجان
Geology and mineralization characteristics of the Varmazyar Pb-Zn (Ag) occurrence, north of Zanjan
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1398/09/13 - 1398/09/14
ملی معتبر 75. میرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیشیوا کردیان
کانی¬های عناصر کمیاب خاکی در کانسار مگنتیت- آپاتیت گلستان¬آباد، پهنه طارم- هشتجین، استان زنجان
Rare earth element minerals in the Golestan Abad magnetite- apatite deposit, Tarom-Hashtjin zone, Zanjan Province
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1398/09/13 - 1398/09/14
ملی معتبر 74. سمیه محمدیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
ویژگی‌های زمین‌شناسی و کانه‌زایی کانسار مرشون، جنوب‌خاور زنجان
Geology and mineralization characteristics of the Marshoun deposit, SE Zanjan
-- دانشگاه گلستان, گرگان, 2019-11-20 - 2019-11-21
ملی معتبر 73. بهارک محضیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
ویژگی‌های زمین‌شناسی و کانه‌زایی کانسار زاجکان، جنوب‌خاور زنجان
Geology and mineralization characteristics of the Zajkan deposit, SE Zanjan
-- دانشگاه گلستان, گرگان, 2019-11-20 - 2019-11-21
ملی معتبر 72. حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریسهیلا آقاجانی مرسا
مطالعه میان بارهای سیال در کانه زایی اکسید آهن- آپاتیت ایوب انصار، جنوب خاور تکاب، آذربایجان غربی
Fluid inclusion studies of Ayyoub Ansar iron oxide-apatite mineralization, southeast of Takab, West Azerbaijan
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-11-14 - 2019-11-14
ملی معتبر 71. حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریkezhang QinJunxing Zhao
زمین شناسی کانسنگ و ویژگی های سیالات درگیر و ایزوتوپی اکسیژن- گوگرد در کانسار اپی ترمال فلزات پایه زاجکان، کمربند فلززایی طارم- هشتجین، شمال باختر ایران
Ore geology, fluid inclusions and O-S stable isotope characteristics of Zajkan epithermal base metal deposit, Tarom-Hashtjin metallogenic belt, NW Iran
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-11-14 - 2019-11-14
بین‌المللی 70. حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریkezhang QinJunxing Zhao
کانسار اپی ترمال حدواسط زاجکان، شمال باختر ایران: تولی پاراژنزی، سیالات درگیر و ایزوتوپ اکسیژن- گوگرد
Zajkan intermediate-sulfidation epithermal deposit, NW Iran: Mineral paragenesis, fluid inclusion and oxygen-sulfur isotope
International Earth Science Colloquium on the Aegean Region Dokuz Eylul University, Turkey, 2019-10-07 - 2019-10-11
بین‌المللی 69. میرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیkezhang QinJunxing Zhao
داده های سن سنجی و ژئوشیمیایی برای پتروژنز گرانیتوئید زاجکان، کمربند ماگمایی طارم- هشتجین، شمال باختر ایران
Age and geochemical constraints on petrogenesis of the Zajkan granitoid, Tarom-Hashtjin magmatic belt, NW Iran
International Earth Science Colloquium on the Aegean Region Dokuz Eylül University, Turkey, 2019-10-07 - 2019-10-11
بین‌المللی 68. حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری CHANG ZhaoshanHOLLY J. STEIN
زمین شناسی و ژئوشیمی کانسار مس- مولیبدن-طلای قره چیلر به سن میوسن میانی، شمال باختر ایران
Geology and geochemistry of the middle Eocene Qarachilar Cu‒Mo‒Au deposit, NW Iran
TRIGER international Conference دانشگاه تهران, تهران, 2018-11-12 - 2018-11-14
ملی معتبر 67. علی رجب زادهحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
کانسار چهرآباد، شمال باختر زنجان: کانه زایی سرب- روی و مس با سنگ میزبان رسوبی تیپ Redbed در سازند قرمز بالایی
Chehrabad deposit, NW Zanjan: Sediment-hosted Redbed type Pb-Zn and Cu mineralization in the Upper Red Formation
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1397/08/02 - 1397/08/03
ملی معتبر 66. ایسان قاسملوحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
کانه زایی، ساخت و بافت و خاستگاه کانسار مس با سنگ میزبان رسوبی حمزه لو، شمال باختر زنجان
Mineralization, structure and texture and genesis of Hamzelou sediment-hosted Cu deposit, NW Zanjan
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1397/08/02 - 1397/08/03
ملی معتبر 65. مهسا نوریحسین کوهستانیقاسم نباتیان قشلاقمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
کانه زایی، ساخت و بافت و تیپ کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان
Mineralization, structure and texture and type of Madabad Celestite, south of Zanjan
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1397/08/02 - 1397/08/03
بین‌المللی 64. میرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانی CHANG ZhaoshanHOLLY J. STEIN
بررسی ویژگی های زمین شناسی، میانبارهای سیال، ایزوتوپی و ژئوکرونولوژی کانسار Cu-Mo-Au قره چیلر، شمال باختر ایران: به منظور شناخت ژنز کانسار
Geology, fluid inclusion, isotope systematics and geochronology of the Qarachilar Cu‒Mo‒Au deposit, NW Iran: implication for ore genesis
--Porphyry Cu-Au-Mo Mineralization Systems International symposium Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, China, 2018-09-08 - 2018-09-09
بین‌المللی 63. حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری CHANG Zhaoshan
منشا و تکامل سیالات کانه ساز در کانسارهای اپی ترمال فلزات پایه ارمغان خانه، شمال باختر ایران: مطالعات سیالات درگیر و ایزوتوپی پایدار
Origin and evolution of mineralizing fluids of the Armaqan Khaneh epithermal base metal deposits, NW Iran: fluid inclusion and stable isotope perspective
--Porphyry Cu-Au-Mo Mineralization Systems International symposium موسسه زمین شناسی و ژئوفیزیک، آکادمی علوم چین, China, 2018-09-08 - 2018-09-09
بین‌المللی 62. حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریندا شفایی پورسرمورکاظم قلی زاده
شیمی کانی و شرایط تشکیل کانی های کالک سیلیکاته در کانسار آهن اسکارنی قوزلو، استان زنجان، شمال غرب ایران
Mineral Chemistry and Formation Conditions of Calc-Silicate Minerals in the Qozlou Fe skarn Deposit, Zanjan Province, NW Iran
GEOCHEMISTRY SYMPOSIUM Karadeniz Technical University, Turkey, 2018-05-02 - 2018-05-06
بین‌المللی 61. میرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیPang kwan Nang Chung Sunline
بررسیهای سنی و ژئوشیمیایی جهت تعیین پتروژنز توده های گرانیتوئیدی ناحیه خرم درق- خاکریز، کمان ماگمایی ارومیه- دختر، شمال غرب ایران
Age and geochemical constraints on granitoid petrogenesis in the Khorram Darag-Khakriz region (36.5 ˚N, 48.5 ˚E), Urumieh-Dokhtar magmatic arc, NW Iran
GEOCHEMISTRY SYMPOSIUM Karadeniz Technical University, Turkey, 2018-05-02 - 2018-05-06
بین‌المللی 60. مژده محمدی لیسه رودیمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیافشین زهدی
ویژگی های زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و کانه‌زایی در کانسار فلوئورین- سرب- روی سرچلشک، سوادکوه مازندران
Geological, mineralogical and mineralization characteristics of Sarcheleshk F-Pb-Zn deposit, Savad kouh, Mazandaran
گردهمایی وکنگره بین المللی تخصصی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1396/12/06 - 1396/12/08
بین‌المللی 59. فاطمه ندرلومیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیقاسم نباتیان قشلاق
ویژگی های زمین‌شناسی و کانه‌زایی رخداد معدنی مس (طلا) شمال چرگر، جنوب خاور زنجان
Geological and mineralization characteristics of north of Chargar Cu (Au) occurrence, southeast of Zanjan
گردهمایی وکنگره بین المللی تخصصی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1396/12/06 - 1396/12/08
بین‌المللی 58. زهرا قادری پیراقومحسین کوهستانیفرخنده توفیقی
ویژگی های زمین شناسی، سنگ شناسی و ریزساختاری واحدهای شیستی در رخداد معدنی آهن کوسج، جنوب باختر زنجان
Geologic, petrographic and microstructural characteristics of schist units at Kosaj iron occurrence, SW Zanjan
گردهمایی وکنگره بین المللی تخصصی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1396/12/06 - 1396/12/08
بین‌المللی 57. فرزانه نوری ناوحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند روته در منطقه قارختلو، جنوب باختر زنجان
Microfacies and sedimentary environment of the Ruteh Formation at Qarkhotlou area, SW Zanjan
-- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی , تهران, 2018-02-25 - 2018-02-27
ملی معتبر 56. شیوا کردیانمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیسمیه ویسه
ویژگی های زمین شناسی، کانی شناسی و ساخت و بافت کانسار مگنتیت- آپاتیت گلستان آباد، خاور زنجان
Geology, mineralogy, structure and texture of Golestan Abad Magnetite- Apatite deposit, East od Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1396/11/04 - 1396/11/05
ملی معتبر 55. حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری CHANG ZhaoshanA Johnson craig
تعیین منشا سیالات کانه ساز در کانسار اپی ترمال فلزات پایه علی آباد- خانچای شمال غرب ایران براساس داده های سیالات درگیر و ایزوتوپی پایدار
Fluid inclusion and stable isotope constraints on the ore fluids in the Aliabad-Khanchy epithermal base metal deposit, NW Iran
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-11-16 - 2017-11-16
ملی معتبر 54. علی رجب زادهحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
برخاستگاه و جایگاه تکتونیکی ماسه¬سنگ¬های میزبان کانسار چهرآباد، سازند قرمز بالایی (شمال¬باختر زنجان)
Provenance and tectonic setting of sandstone host rocks at Chehrabad deposit, Upper Red Formation (NW Zanjan)
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, تهران, 1396/02/19 - 1396/02/20
ملی معتبر 53. ایسان قاسملوحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
چینه¬شناسی و ترکیب¬ سنگ¬شناسی ماسه¬سنگ¬های سازند قرمز بالایی در کانسار مس حمزه¬لو (شمال¬باختر زنجان)
Stratigraphy and petrographical composition of the Upper Red Formation sandstone in Hamzelou Cu deposit (NW Zanjan)
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, تهران, 1396/02/19 - 1396/02/20
ملی معتبر 52. مهسا نوریحسین کوهستانیقاسم نباتیان قشلاقمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در بُرش کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان
Microfacies and sedimentary environment of the Qom Formation at Madabad celestine deposit, south of Zanjan
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, تهران, 1396/02/19 - 1396/02/20
ملی معتبر 51. نیلوفر شکوری نکوقاسم نباتیان قشلاقحسین کوهستانیافشین زهدی
]چینه شناسی، پتروگرافی و برخاستگاه ماسه سنگ های سازند قرمز بالایی، منطقه ساری کند، شمال غرب زنجان
Stratigraphy, petrography and provenance analysis of the Upper Red Formation Sandstones, Sarikand area, NW Zanjan
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, تهران, 1396/02/19 - 1396/02/20
ملی معتبر 50. نیلوفر شکوری نکوقاسم نباتیان قشلاقحسین کوهستانیافشین زهدی
کانه زایی، ساخت و بافت و کانی شناسی کانسار سرب و روی ساری کند، شمال غرب زنجان
Mineralization, structure and texture and mineralogy of Sarikand Pb-Zn deposit, northwest of Zanjan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1395/12/01 - 1395/12/03
ملی معتبر 49. فرزانه نوریمیرعلی اصغر مختاریجواد ایزدیارحسین کوهستانی
ویژگی های زمین شناسی و کانی شناسی کانسار آهن علم کندی، باختر زنجان
Geological and mineralogical characteristics of Alamkandi Fe deposit, west of Zanjan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدن یکشور, تهران, 1395/12/01 - 1395/12/03
ملی معتبر 48. علی رجب زادهحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
کانه زایی، ساخت و بافت و کانی شناسی کانسار سرب-روی-مس چهرآباد، شمال باختر زنجان
Mineralization, structure and texture and mineralogy of Chehrabad Pb-Zn-Cu deposit, NW Zanjan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1395/12/01 - 1395/12/03
ملی معتبر 47. مهسا نوریحسین کوهستانیقاسم نباتیان قشلاقمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
ویژگی زمین شناسی و کانه زایی وکانسازسلستین ماد آباد جنوب - جنوب زنجان باختر
Geological and Mineralization characteristics of Madabad celestite deposit, S-SW of Zanjan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور, تهران, 1395/12/01 - 1395/12/03
ملی معتبر 46. ایسان قاسملوحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
ویژگی های زمین شناسی و کان ه زایی کانسار مس حمزه لو ، شمال باختر زنجان
Geological and mineralization characteristics of Hamzelou Cu deposit, northwest of Zanjan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور, تهران, 1395/12/01 - 1395/12/03
ملی معتبر 45. حسین باقرپورمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیقاسم نباتیان قشلاقبهنام مهدیخانی
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی رخداد معدنی سرب (روی- نقره) گویجه ییلاق، جنوب قیدار، استان زنجان
Geological and mineralization characteristics of Qoyjeh Yeylaq Pb (Zn-Ag) mineralization, south Qeydar, Zanjan province
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1395/12/01 - 1395/12/03
ملی معتبر 44. رحیمه نفیسیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریمارتیا صادقی
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی رخداد معدنی طلای حلب، جنوب باختر زنجان
Geological and mineralogical characteristics of Halab Au mineralization, SW Zanjan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1395/12/01 - 1395/12/03
ملی معتبر 43. حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
زمین شناسی، کانی شناسی و کانه زایی کانسار باریت- فلوئورین جرین، جنوب خاور زنجان
Geology, mineralogy and mineralization of Jarin barite- flourite deposit, SE Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود, 1395/11/06 - 1395/11/07
ملی معتبر 42. فریده کلوندیمحمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانی
کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار آهن خاکریز، جنوب باختر زنجان
Mineralogy and geochemistry of Khakriz iron deposit, southwest of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود, 1395/11/06 - 1395/11/07
ملی معتبر 41. علی رجب زادهحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریافشین زهدی
سنگ شناسی و کانی شناسی سنگ میزبان کانسار سرب- روی- مس چهرآباد، شمال باختر زنجان
Petrology and mineralogy of host ¬rock of Chehrabad Pb-Zn-Cu deposit, NW Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود, 1395/11/06 - 1395/11/07
ملی معتبر 40. ندا شفایی پورسرمورمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیمریم هنرمند
سنگ شناسی و کانی شناسی کانسار آهن قوزلو، باختر زنجان
Petrography and mineralogy of Qozlou Fe deposit, west of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود, 1395/11/06 - 1395/11/07
ملی معتبر 39. فاطمه رضائی حصاریجواد ایزدیارمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانی
سنگ شناسی و کانی شناسی رخداد معدنی سرب- روی- مس قره داش، باختر ماه نشان
Petrography and mineralogy of Qaradash Pb-Zn-Cu mineralization, west of Mahneshan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود, 1395/11/06 - 1395/11/07
ملی معتبر 38. زهرا فریدونیامیر مرتضی عظیم زادهحسین کوهستانیمحسن مویدحافظ مرنگی
مطالعه کانی¬سازی مگنتیت/ هماتیت در کانسار آهن حلب با استفاده از پتروگرافی و ژئوشیمی میان¬بارهای سیلیس
Study of magnetite/hematitemineralization of Halab iron deposit using silica inclusion petrography and geochemistry
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 37. امیر نادریقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندحسین کوهستانی
زمین شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت ماده معدنی در کانسار منگنز حلب، جنوب باختر زنجان
Geology, mineralogy, structure and texture of Halab Mn deposit, SW Zanjan
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 36. پرهام اهرابیان فردقاسم نباتیان قشلاقمیرعلی اصغر مختاریمریم هنرمندحسین کوهستانی
زمین شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت کانه زایی کرومیت علم کندی، غرب زنجان
Geology, mineralogy, structure and texture of Alam Kandi chromite mineralization, west of Zanjan
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 35. ارشام حقیقی بردینهقاسم نباتیان قشلاقحسین کوهستانیامیر مرتضی عظیم زادهافشین زهدی
ژئوشیمی اکسیدهای اصلی سنگ میزبان کانسار سرب و روی اورتاسو (شمال غرب زنجان)، با نگرشی ویژه به منشا و موقعیت زمین ساختی
Geochemistry of the main oxides hosted Ortasu Pb-Zn deposite (Northwest Zanjan)
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 34. فرخنده توفیقیمیرعلی اصغر مختاریجواد ایزدیارحسین کوهستانی
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی رخداد معدنی حلب، جنوب باختر دندی
Geological and mineralogical characteristics of Halab iron occurrence, SW Dandy
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 33. حافظ مرنگیامیر مرتضی عظیم زادهقاسم نباتیان قشلاقحسین کوهستانیرامین محمدی نیاییزهرا فریدونی
بررسی کانی¬شناسی، ساخت و بافت کانسنگ سولفیدی- کربناتی معدن روی- سرب انگوران با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و اسپکتروسکوپی لیزر رامان
Mineralogical, and structural/textural studies of sulfide-carbonate ore bodies from Angouran Pb-Zn deposit using scaning electron microscopy ana laser Raman specteroscopy
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 32. ارشام حقیقی بردینهقاسم نباتیان قشلاقحسین کوهستانیامیر مرتضی عظیم زادهافشین زهدی
کانه زایی، ساخت و بافت و کانی شناسی کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال غرب زنجان
Mineralization, structure and texture and mineralogy of Ortasu Pb- Zn deposite, northwest of Zanjan
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 31. نسرین محمدبیگیمیرعلی اصغر مختاریحمایت جمالیحسین کوهستانی
ویژگی‌های زمین‌شناسی و کانی‌شناسی کانسار آهن قواق، جنوب باختر دندی (استان زنجان)
Geological and mineralogical characteristics of Qovaq Fe deposit, southwest Dandy (Zanjan Province)
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
بین‌المللی 30. میرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیk.n Pang
پترولوژی و ژئوشیمی باتولیت قره داغ، شمال غرب ایران
Petrology and geochemistry of Qaradagh batholith, NW Iran
Goldschmidt Conference Pacifico Yokohama, Japan, 2016-06-26 - 2016-07-01
ملی معتبر 29. ارشام حقیقی بردینهقاسم نباتیان قشلاقحسین کوهستانیامیر مرتضی عظیم زادهافشین زهدیحافظ مرنگی
ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﻲ و برخاستگاه ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ های میوسن پیشین، منطقه اورتاسو، شمال غرب زنجان
Prtrograghy and origin of early Miocene sandstones, Ortasou area, NW Zanjan
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1395/02/08 - 1395/02/09
بین‌المللی 28. فاطمه کرمیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریامیر مرتضی عظیم زاده
ویژگی¬های زمین¬شناسی و کانه¬زایی کانسار روی- سرب (نقره) حلب، جنوب¬باختر زنجان
Geological and mineralization characteristics of Halab Zn–Pb (Ag) deposit, SW Zanjan
-- سازمان زمین شناسی کشور, تهران, 2016-02-22 - 2016-02-24
بین‌المللی 27. فتانه پورمحمدحسین کوهستانیامیر مرتضی عظیم زادهقاسم نباتیان قشلاقمیرعلی اصغر مختاری
کانی¬شناسی و ساخت و بافت ماده معدنی در رخداد معدنی آهن میانج، جنوب¬باختر زنجان
Mineralogy, structure and texture of Mianaj iron occurrence, SW Zanjan
-- سازمان زمین شناسی کشور, تهران, 2016-02-22 - 2016-02-24
بین‌المللی 26. زهرا فریدونیامیر مرتضی عظیم زادهحسین کوهستانیمحسن مویدحافظ مرنگی
مطالعه کانی¬شناسی و کانه¬نگاری کانه¬زایی آهن در رخداد معدنی حلب (جنوب¬باختری زنجان) با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
Mineralogy and mineralography of Halab iron mineralization (SW Zanjan) using Scanning Electron Microscopy (SEM)
-- سازمان زمین شناسی کشور, تهران, 2016-02-22 - 2016-02-24
ملی معتبر 25. علی اصغر آتش نمامیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
کانی‌شناسی و پتروگرافی سنگ‌های آتشفشانی مافیک منطقه رشت‌آباد، شمال زنجان
Mineralogy and petrography of the mafic volcanic rocks in Rashtabad, north of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه دامغان, دامغان, 1394/11/07 - 1394/11/09
ملی معتبر 24. فریبا آسیای صوفیانیمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیامیر مرتضی عظیم زاده
میکروترمومتری میانبارهای سیال در رگه های کوارتزی مس مولیبدن طلادار - قره چیلر، شمال خاور خاروانا، آذربایجان شرقی
Fluid inclusion microthermometry of the Cu-Mo-Au-bearing quartz veins at Qarachilar area, NE of Kharvana, Eastern Azarbaijan
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-04-29 - 2015-04-30
ملی معتبر 23. الناز فخرشفاییمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی کانسار آهن خاکریز- باغ کندی، جنوب باختر زنجان
Geological and mineralization characteristics of Khakriz-Bagh Kandi iron deposit, SW Zanjan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1393/12/03 - 1393/12/05
ملی معتبر 22. معصومه نجف زاده یالقوزآغاجمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
ویژگی‌های زمین شناسی و کانی شناسی رخداد معدنی طلای عربشاه، جنوب‌شرق تکاب
Geological and mineralogical chracteristics of Arabshah Au- mineralization, southwest of Takab
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1393/12/03 - 1393/12/05
ملی معتبر 21. حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
ویژگیهای زمین شناسی و کانه زایی رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر دندی
Geological and mineralization characteristics of Mianaj iron occurrence,southwest of Dandy
انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1393/10/03 - 1393/10/04
ملی معتبر 20. لیلا طالبیمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی رخداد معدنی آرپاچای، شمال تکاب
Geological and mineralization characteristics of Arpachay occurrence,north of Takab
انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1393/10/03 - 1393/10/04
ملی معتبر 19. فریبا آسیای صوفیانیمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیامیر مرتضی عظیم زاده
پتروگرافی و کانیشناسی توده نفوذی میزبان کانیسازی مس - طلا - مولیبدن قرهچیلر، شمالخاور خاروانا، آذربایجان شرقی
Petrography and mineralogy of mineralized (Cu-Au-Mo) intrusive rocks, Qarachilar-Eastern Azarbaijan
همایش انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه تربیت مدرس تهران, تهران, 1393/10/03 - 1393/10/04
بین‌المللی 18. مجید قادریحسین کوهستانی CHANG ZhaoshanKhin Zaw
کانسار طلا-نقره اپی ترمال با میزبان برشی نوع سولفید کم تا متوسط چاه زرد، ایران
Breccia-hosted low- to intermediate-sulfidation epithermal mineralization at Chah Zard Au–Ag deposit, Iran
Asia Oceania Geosciences Society AOGS  ساپورو, Japan, 2014-07-28 - 2014-08-01
ملی معتبر 17. میرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانیعارفه سعیدی
پتروگرافی و کانی شناسی توده نفوذی علی آباد، منطقه طارم، شرق زنجان
Petrography and mineralogy of Ali Abad intrusive body, Tarom area, East of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1392/12/21 - 1392/12/22
ملی معتبر 16. حسین کوهستانیمحمد ابراهیمیمهری کرمی
مطالعات پتروگرافی و ریزساختاری مرتبط با دگرشکلی شکل پذیر در منطقه لولک آباد، خاور ماه نشان
Petrography and microstructural studies related to ductile deformation in Lulak Abad area, east of Mahneshan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور- مرکز مشهد, مشهد, 1392/11/27 - 1392/11/30
بین‌المللی 15. مریم فیضیمحمد ابراهیمیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
پتروگرافی سنگ¬های آتشفشانی منطقه آق¬کند(شمال زنجان) با نگرشی بر پرلیت زایی
Petrography of volcanic rocks in Aqkand area, North of Zanjan, with considering perlitization
-- دانشگاه یزد- مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور, مشهد, 2014-02-16 - 2014-02-19
بین‌المللی 14. حسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
ویژگی¬های زمین¬شناسی و کانه¬زایی رخداد معدنی مس علی¬آباد، منطقه طارم، خاور زنجان
Geological and mineralization characteristics of Ali Abad cooper occurrence, Tarom area, east of Zanjan
همایش انجمن زمین شناسی و نشست بین المللی کوهزاد زاگرس دانشگاه شهید بهشتی , تهران, 1392/08/07 - 1392/08/09
بین‌المللی 13. مهری کرمیحسین کوهستانیمحمد ابراهیمی
کانی شناسی ساخت و بافت و تیپ کانه زایی آهن در رخداد معدنی لولک آباد خاور ماه نشان
Mineralogy structure and texture and mineralization type of lulak abad iron occurrence east of mahneshan
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/26 - 1392/06/27
بین‌المللی 12. زهره محمدیحسین کوهستانیمحمد ابراهیمی
کانی شناسی ساخت و بافت و تیپ کانه زایی آهن در رخداد معدنی گورگور شمال خاوری تکاب
Mineralogy structure and texture and mineralization type of goorgoor iron occurence ne takab
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/26 - 1392/06/27
بین‌المللی 11. مجید قادریحسین کوهستانی CHANG ZhaoshanKhin Zaw
برسیهای سیالات درگیر و ایزوتوپی پایدار برای تعیین منشا سیال کانه ساز در کانسار طلا- نقره با میزبان برشی چاه زرد، ایران
Fluid inclusion and stable isotope constraints on the ore fluids in the Chah Zard breccia-hosted epithermal Au-Ag deposit, west central Iran
ECROFI آنتالیا, Turkey, 2013-06-04 - 2013-06-09
ملی معتبر 10. زهره محمدیمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
ویژگی¬های زمین¬شناسی و کانه¬زایی رخداد معدنی آهن گورگور، شمال¬باختری تکاب
Geological and mineralization characteristics of Goorgoor iron occurrence, NW Takab
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی ایران, تهران, 1391/09/11 - 1391/09/12
ملی معتبر 9. مهری کرمیمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
ویژگی¬های زمین¬شناسی و کانه¬زایی رخداد معدنی آهن لولک¬آباد، خاور ماه¬نشان
Geological and mineralization characteristics of Lulak Abad iron occurrence, east of Mahneshan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی ایران, تهران, 1391/09/11 - 1391/09/12
ملی معتبر 8. احسان شهیدیمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
مطالعه ساخت، بافت و کانه¬نگاری در رخداد معدنی آهن مسگر، جنوب قیدار.
Structure, texture and mineralography of Mesgar iron occurrence, south Gheydar.
همایش انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1391/06/09 - 1391/06/10
بین‌المللی 7. مجید قادریحسین کوهستانیSebastien MeffreKhin Zaw
بررسی کانه زایی طلا- نقره چاه زرد براساس داده های شیمی سنگ کل و ژئوشیمی استرانسیم- نئودیمیم سنگهای ولکانیکی میزبان
Constraints on the Chah Zard Au–Ag mineralization, west-central Iran using whole-rock and Sr–Nd isotope geochemistry of volcanic host rocks
Asia Oceania Geosciences Society AOGS  سنگاپور, Singapore, 2012-08-13 - 2102-08-17
بین‌المللی 6. مجید قادریحسین کوهستانیKhin Zawmernagh terrence
میکروترمومتری سیالات درگیر و آنالیز لیزر رامان در کانسارطلا- نقره چاه زرد، ایران
Fluid inclusion microthermometry and laser Raman spectroscopy analysis of the Chah Zard epithermal gold-silver deposit, west central Iran
ACROFI بریزبین, Australia, 2012-08-10 - 2012-08-12
بین‌المللی 5. مجید قادریحسین کوهستانی CHANG ZhaoshanKhin Zaw
مطالعات ایزوتوپی پایدار و سیالات درگیر کانسار نقره- طلای اپی ترمال با میزبان برشی چاه زرد، ایران
Fluid inclusion and stable isotope study of the Chah Zard breccia-hosted epithermal gold-silver deposit, west central Iran
International Geological Congress بریزبین, Australia, 2012-08-05 - 2012-08-10
بین‌المللی 4. مجید قادریحسین کوهستانیKhin ZawSebastien Meffre
مطالعات ژئوشیمی و سن سنجی کانسار چاه زرد: کانسار نقره- طلای اپی ترمال با میزبان برشی در ایران
Geochemistry and Geochronology Study on Chah Zard Deposit: A Breccia-Hosted Ag-Au Epithermal Mineralization in Iran
Asia Oceania Geosciences Society AOGS  تایپه, Thailand, 2011-08-08 - 2011-08-12
بین‌المللی 3. مجید قادریحسین کوهستانیKhin ZawSebastien Meffre
داده های سن سنجی اورانیم- سرب و ویژگیهای ایزوتوپی سرب کانسار نقره - طلای چاه زرد ایران
U–Pb geochronology and Pb isotope characteristics of Chah Zard Ag–Au epithermal deposit, West-central Iran
International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM آلبانی, Bulgaria, 2011-06-20 - 2011-06-25
بین‌المللی 2. حسین کوهستانیمجید قادریKhin Zaw
کانسار چاه زرد، یک کانسار نقره- طلای اپی ترمال با میزبان برشی در کمربند تتیس ایران
CHAH-ZARD, A BRECCIA-HOSTED EPITHERMAL SILVER-GOLD DEPOSIT IN THE TETHYAN BELT OF IRAN
Victorian Universities Earth and Environmental Sciences Conference دانشگاه ملبورن استرالیا, Australia, 2010-11-05 - 2010-11-05
بین‌المللی 1. مجید قادریحسین کوهستانی
کانسار چاه زرد: اولین گزارش از کانه زایی نقره طلای اپی ترمال با میزبان برشی در ایران
Chah Zard Deposit: the First Report of Ag-Au Epithermal Mineralization with Brecciated Host in Iran
Asia Oceania Geosciences Society AOGS  حیدرآباد, India, 2010-07-05 - 2010-07-09