خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26934   بروزرسانی: 28-03-1403

Hossein Kouhestani

ساير فعاليتهاي پژوهشي

- مطالعات سن‌سنجی و ایزوتوپی پایدار سیستم‌های کانه‌زایی پورفیری- اپی‌ترمال در کمان ماگمایی ارومیه- دختر، ایران. انستیتوی زمین‌شناسی و ژئوفیزیک اکادمی علوم چین. در حال انجام

- مطالعات سن‌سنجی و ایزوتوپی پایدار کانه‌زایی‌های اپی‌ترمال در شمال‌باختر ایران. مرکز مطالعات زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه جیمز کوک استرالیا و مدرسه عالی معدن کلرادو آمریکا. در حال انجام

- مطالعات سن‌سنجی، ژئوشیمی سنگ کل و ایزوتوپی Sr–Nd–Pb توده‌های گرانیتوئیدی شمال‌باختر ایران. انستیتوی علوم زمین تایوان. در حال انجام

- ارتباط زمانی- مکانی بین کانه‌زایی‌های اپی‌ترمال و ماگماتیسم ائوسن در پهنه طارم- هشتجین، شمال باختر ایران. انستیتوی زمین‌شناسی و ژئوفیزیک اکادمی علوم چین. 1397-1399