خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26519   بروزرسانی: 03-03-1402

Hossein Kouhestani
حسين کوهستانی
دانشیار

پست الکترونيکی
kouhestani@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kouhestani-hossein

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4039

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زمين شناسی، اتاق 22،ص پ 313-45195