خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26302   بروزرسانی: 03-03-1402

Hossein Kouhestani

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
مطالعات سن‌سنجی و ایزوتوپی پایدار سیستم‌های کانه‌زایی پورفیری- اپی‌ترمال در کمان ماگمایی ارومیه- دختر، ایران. انستیتوی زمین‌شناسی و ژئوفیزیک اکادمی علوم چین. در حال انجام   همكار در دست اجرا
مطالعات سن‌سنجی و ایزوتوپی پایدار کانه‌زایی‌های اپی‌ترمال در شمال‌باختر ایران. مرکز مطالعات زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه جیمز کوک استرالیا و مدرسه عالی معدن کلرادو آمریکا.   مجري در دست اجرا
ارتباط زمانی- مکانی بین کانه‌زایی‌های اپی‌ترمال و ماگماتیسم ائوسن در پهنه طارم- هشتجین، شمال باختر ایران. انستیتوی زمین‌شناسی و ژئوفیزیک اکادمی علوم چین   مجري   
مطالعات سن‌سنجی، ژئوشیمی سنگ کل و ایزوتوپی Sr–Nd–Pb توده‌های گرانیتوئیدی شمال‌باختر ایران. انستیتوی علوم زمین تایوان   مجري در دست اجرا
بررسي اثرات احداث سد انحرافي هراز بر آبخوان آب زيرزميني مخروط¬افکنه هراز با استفاده از مدل MODFLOW   مجريخرداد 1393در دست اجراشركت سهامي آب منطقه‌اي مازندران
تدوين ضوابط و معيارهای اکتشاف کانسارهای طلا با توجه به مراحل مختلف اکتشاف (شناسايی، پی جويی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصيلی)   همكار   1387وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت صنعت، معدن و تجارت
ژئوشيمی، ژنز و عوامل کنترل کننده تمرکز طلا در سنگ های آتشفشانی-رسوبی دگرگونه کانسار طلای موته- جنوب دليجان   همكار   1386بنيادی- کاربردیدانشگاه تربيت مدرسدانشگاه تربيت مدرس