خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26606   بروزرسانی: 03-03-1402

Hossein Kouhestani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربيت مدرس, ايران, زمين شناسی اقتصادی , 1390-1385
عنوان رساله : زمين شناسی، دگرسانی، ژئوشيمی ايزوتوپی و خاستگاه کانسار نقره- طلای چاه زرد، جنوب باختری يزد
زمینه رساله : زمين شناسی اقتصادی، ژئوشيمی اکتشافی
استاد راهنما : دکتر مجيد قادری

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربيت مدرس, ايران, زمين شناسی اقتصادی , 1383-1380
عنوان پایان نامه : زمين شناسی، کانی شناسی، ژئوشيمی و فابريک کانه زايی طلا در پهنه های برشی کانسار چاه باغ، منطقه معدنی موته (جنوب غرب دليجان، استان اصفهان)
زمینه پایان نامه : زمين شناسی اقتصادی، ژئوشيمی اکتشافی
استاد راهنما : دکتر ابراهيم راستاد

کارشناسی : دانشگاه صنعتی شاهرود, ايران, زمين شناسی , 1379-1375
عنوان پایان نامه : زمين شناسی منطقه چشمه علی، شمال دامغان
زمینه پایان نامه : زمين شناسی عمومی
استاد راهنما : دکتر پرويز اميدی